Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
   Główna      Egzamin Ósmoklasisty
 
 
pajacyk  
 
 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NOWE WYTYCZNE MEN CKE GIS

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminu na zakończenie klas ósmych na rok szkolny 2019/2020. Egzaminy odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku, wg następującego porządku: 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
16 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 9.00 - egzamin z języka polskiego
17 czerwca 2020 r. (środa), godz. 9.00 - egzamin z matematyki
18 czerwca 2020 r. (czwartek), godz. 9.00 - egazmin z języka angielskiego
 
Znowelizowane przepisy prawa dotyczące przeprowadzania egzaminów:
 
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne
 
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej:

  
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku 

Aktualizacja z 20 maja 2020 r.

Na podstawie: 
- art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.) 
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
- § 11i ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.