Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
   Główna      Przedszkole w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 
ROK SZKOLNY 2019/2020
 

                                                                   

 Załącznik nr 1

do zarządzenia nr. 4 Dyrektora Zespołu Szkono – Przedszkolnego   w Sokolnikach

z dnia 5 maja 2020 r.

 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SOKOLNIKACH , PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BLIŻYCACH   W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM OTWARCIEM PRZEDSZKOLI OD 6.05.2020R

 

 Niniejsza Procedura reguluje:

 

o   Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica /opiekuna prawnego;

o   Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

o   Zasady przebywania dzieci na świeżym powietrzu;

o   Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu;

o   Zasady szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami

 

  

SPIS TREŚCI

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 4 OBOWIĄZKI RODZICA

§ 5 SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

§ 6 ZASADY DZIAŁANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

§ 7 PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TERENIE PLACÓWKI

§ 8 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Niniejsza Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego w Sokolnikach i Przedszkola Publicznego w Bliżycach oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki w okresie pandemii COVID-19.

2.      Celem wdrożenia niniejszej procedury jest:

a.       zminimalizowanie zagrożeń związanych z koronawirusem lub choroby COVID-19

b.      umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

3.      Procedura określa zasady i definiuje działania, mające ograniczyć możliwość zakażenia, które pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany zapoznać się, poprawnie wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIA stanowiące załączniki do niniejszej Procedury.


                                                                                  § 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 Dyrektor :

1.      Nowelizuje regulaminy wewnętrzne i dostosowuje obowiązujące w placówce procedury do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2.      Współpracuje z Organem Prowadzącym który:

 

a.       zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

b.      zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice,  fartuchy z długim rękawem.

c.       wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego jeśli będzie taka konieczność.

2.      Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

3.      Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie zebranych od rodziców w formie wiadomości e-mail, sms  informacji o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzać do placówki w czasie pandemii .

4.      Informuje rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19, oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i z jego każdorazowym dowozem. (Załącznik nr 3: Oświadczenie o odpowiedzialności rodzica / opiekuna prawnego)

5.      Organizuje przygotowanie pomieszczenia do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.  

       Organizuje niezbędne wyposażenie izolatorium, w co najmniej 2 zestawy środków ochronnych. W skład każdego zestawu wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski, co najmniej 5 par rękawiczek.

3.      Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (obejmujące w szczególności rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

4.      Dopilnowuje, aby przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zapewnia mydła antybakteryjne oraz umieszczone w widocznych miejscach instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.

5.     Dopilnowuje, aby w przedsionku przed wejściem do przedszkola wisiała umieszczona w widocznym miejscu instrukcja, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe  oraz, aby obok znajdował się kosz na zużyte rękawiczki.


   

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

1.      Każdy pracownik  zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.

2.      W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) zobowiązany jest pozostać w domu i zawiadomić o swoim podejrzeniu, dyrektora placówki.

3.      Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne każdorazowo odkażając ręce płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

4.      Często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg umieszczonej w widocznych miejscach w placówce instrukcji  oraz myją ręce.

 

5.      Obowiązki Nauczyciela:

a. Nadzoruje użycie dystrybutorów wody jeśli  znajdują się  w sali.

b. Mierzy temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb termometrem bezdotykowym.

c. Nadzoruje rozmieszczenie dzieci podczas posiłków, maksymalnie po 3 osoby przy stoliku, przy stolikach 6 osobowych.

d. Stara się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.

e. Nie udziela informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast jest do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

f.       Organizuje zabawy na podwórku przedszkolnym.

7.      Pracownicy przemieszczają się w placówce tylko w sytuacjach niezbędnych.

8.      W miarę możliwości przydzieleni opiekunowie (nauczyciele, wyznaczone woźne) przebywają stale w wyznaczonej sali z przydzieloną im grupą dzieci.

9.      W przypadku nieobecności nauczyciela  ustalane jest zastępstwo lub zmieniane są godziny pracy grupy.

10.  Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki.

11.  Nauczyciele pełniący dyżur w placówce.

a.       Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

b.      Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg umieszczonej w widocznych miejscach w placówce instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 9.

c.       Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

d.     Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.

e.       Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie spotykały się ze sobą.

f.       Unikają organizowania większych skupisk dzieci.

g.      Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

13.  Personel obsługi przedszkola ( sprzątaczka):

 

a.       Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.

b.      Czuwają nad bezpiecznym poruszaniem się dziecka na terenie ciągów komunikacyjnych; doprowadzają dziecko do sali i odbierają z sali, przyprowadzając do rodzica do drzwi.

c.       Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

d.      Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

e.       Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

f.       Sprzątaczka  dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

15.  Personel kuchenny  (intendent):

a.       Nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi

b.      Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

c.       Wykonuje swoje zadania, utrzymując odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.

d.      Stosuje środki ochrony i higieny osobistej.

e.       Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

f.       Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty
i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

g.      Intendent dba o stosowanie procedur HACCP.

h.      Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami.

16.  Zastosowano ograniczenie przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: tylko osoby zdrowe w masce osłaniającej usta i nos, w rękawiczkach jednorazowych po dezynfekcji rąk, (np. dostawcy, listonosz).

 

 

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICA.

 

1.      Rodzice lub opiekunowie prawni, zapoznają się z Procedurą Bezpieczeństwa opracowaną i wdrożoną w przedszkolu na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i zobowiązani są złożyć podpisane OŚWIADCZENIA stanowiące załączniki nr 3, 4 oraz DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 5.

2.      Osobą upoważnioną do przyprowadzenia i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 nie obowiązują wcześniejsze deklaracje odbioru dzieci przez inne osoby upoważnione. Rodzic/ opiekun prawny pozostawiający dziecko w przedszkolu jest zobowiązany do złożenia OŚWIADCZEŃ stanowiących załączniki nr 1 i 2

3.      W czasie obowiązywania niniejszej procedury na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19, przedszkole jest czynne od 8.00 do 15.00.

4.      Zgłoszenie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem należy przesłać na adres mailowy zs_sokolniki@interia.pl lub wrzucić do skrzynki zamieszczonej przy wejściu do przedszkola najpóźniej do czwartku poprzedzającego dany tydzień.

5.      Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w przedszkolu do momentu potwierdzenia przez przedszkole.

6.      Przyjęcie dziecka jest potwierdzane przez przedszkole w piątek do godziny 15. W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci niż 12, przedszkole poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc w piątek do godziny 15.

7.      Dzieci przyjmowane są do przedszkola wyłącznie do godziny 9.00. Po tym czasie, nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w danym dniu w przedszkolu.

8.     Pojedynczy rodzic /opiekun prawny odprowadzający (lub odbierający) dziecko dzwoniąc dzwonkiem przy drzwiach anonsuje przybycie dziecka (lub chęć odebrania dziecka). Dziecko od rodzica odbierane jest przez wyznaczonego pracownika szkoły  i zaprowadzane do szatni, a następnie oddawane pod opiekę nauczycielowi. Analogicznie po południu wyznaczony pracownik wyprowadza dziecko z sali, prowadzi do szatni, a następnie odprowadza do rodzica. Po odebraniu dziecka należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola.

9.      Rodzic, w razie konieczności wejścia do placówki, bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z umieszczoną w widocznym miejscu instrukcji (załącznik nr 7) i korzysta z własnych rękawiczek jednorazowych oraz własnej maseczki których nie zdejmuje.

10.  Maksymalnie w szatni może przebywać 2 dzieci, a pozostali rodzice wraz z dziećmi oczekują na wejście do placówki przed drzwiami wejściowymi przedszkola, zachowując dystans społeczny min. 2 m wobec pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/ opiekunów prawnych.

11.  Dziecko wchodzi do sali wyłącznie pod opieką pracownika przedszkola. Przydział dzieci do grup w warunkach pandemii jest losowy i nie ulega zmianie.

12.  Na terenie placówki obowiązuje zakaz tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak
i dzieci. Od momentu wejścia na teren przedszkola aż do momentu jego opuszczenia należy bezwzględnie trzymać dziecko za rękę.

W tym czasie niedopuszczalne jest:

a.       samowolne i swobodne przemieszczanie się dziecka na terenie przedszkola.

b.      kontaktowanie się dzieci w czasie oczekiwania na wejście do przedszkola i w szatni.

12.  Rodzic odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko w drodze do przedszkola, jak i w drodze powrotnej.

13.  Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci minimalizują czas przebywania na terenie przedszkola.

14.  Rodzic jest zobowiązany do przekazania istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka każdorazowo w deklaracji oraz lub mailowo albo telefonicznie nauczycielowi lub dyrektorowi, jeśli stan zdrowia dziecka ulega pogorszeniu w czasie jego pobytu w domu.

15.  Rodzic / opiekun prawny (z rodziny, w której nikt nie jest objęty kwarantanną) przyprowadza tylko zdrowe dzieci do przedszkola bez objawów infekcji. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (bez względu na etiologie) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do Przedszkola w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów u dziecka w czasie jego pobytu w placówce, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko niezwłocznie, max do 1 godziny od chwili zawiadomienia go. W czasie oczekiwania na odebranie dziecka przebywa ono pod nadzorem w odosobnieniu, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w § 8 niniejszej procedury.

16.  Dziecku, które ukończyło 4 lata, rodzic zapewnia indywidualną osłonę ust i nosa
w drodze do i z przedszkola.

17.  Dzieci w przedszkolu przebywają bez maseczek. Maseczki do zakrywania ust i nosa rodzic zabiera ze sobą i przynosi w momencie odbioru dziecka z przedszkola. Maseczka dziecka nie pozostaje na terenie przedszkola. Pozostawione maseczki będą wyrzucane przez personel w trakcie dezynfekcji szatni po godzinie 9.

18.  Rodzice wyjaśniają dziecku i dbają, aby dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek
i innych przedmiotów z domu.

19.  Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

§ 5

SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 

1.      Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów z przedszkola zwłaszcza w godzinach pracy palcówki.

2.      Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w przedszkolu zobowiązuje się do  przekazania  numeru telefonu do szybkiego kontaktu z przedszkolem.

3.      Dane wymagane od rodzica/opiekuna prawnego to aktualne numery telefonów komórkowych lub adresy e-mail obydwojga rodziców oraz numery stacjonarne do zakładów pracy.

4.      Dane kontaktowe do obojga rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy.

5.      Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Przedszkole  odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie Przedszkola.

6.      Administratorem danych osobowych dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny jest Przedszkole Publiczne  w Sokolnikach i  Przedszkole Publiczne w Bliżycach.

7.      Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych lub w sposób zautomatyzowany.

 

§ 6

ZASADY POSTĘPOWANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

1.      Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki będą zamknięte od godziny 9.00 do 15.00. W tym czasie wejście do placówki sygnalizuje się dzwonkiem ogólnym.

2.      W związku z koniecznością ograniczenia liczebności grup:

 

a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola, obydwojga rodziców pracujących.

b.      Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12. W związku z powyższym w sali może przebywać w tym samym czasie maksymalnie  do 12 dzieci oraz maksymalnie 2osoby dorosłe (pracownicy przedszkola).

c.       rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie wykonane smart fonem), DEKLARACJĘ opieki nad dzieckiem na dany tydzień (załącznik nr 5), wysyłając na adres zs_sokolniki@interia.pl  lub złożyć  w szkole,  wrzucając  ją do skrzynki na dokumenty.

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

a.       Tylko jedna osoba (rodzic/opiekun prawny) przyprowadza dziecko do przedszkola
i przychodzi tylko z tym dzieckiem, które ma pozostać w placówce. Zaleca się ponadto, aby osoba, która przyprowadziła dziecko do placówki również odebrała dziecko z placówki.

b.      Każdy Rodzic na terenie przedszkola ma obowiązek mieć założoną własną maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki.

c.       Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za utrzymanie maksymalnej dozwolonej ilość dzieci w szatni.

d.     W szatni może przebywać w jednym czasie maksymalnie 1 rodzic i dziecko/dzieci.

e.       Pracownik dyżurujący odpowiada za doprowadzenie dziecka do sali lub przyprowadzenie dziecka do rodzica w przypadku jego odbioru.

f.       Rodzic rozstaje się z dzieckiem lub odbiera je w miejscu wyznaczonym tj. w przedsionku przedszkola.

g.      W przedsionku należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. minimum 1, 5 -2 metrów.

 

§ 7

PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TERENIE PLACÓWKI

 

1.      W trakcie wyjść do ogrodu przestrzegana będzie zmianowość grup przebywających w ogrodzie. W tym samym czasie może przebywać na terenie ogrodu tylko jedna grupa, a kolejna grupa może wyjść na teren ogrodu dopiero gdy wcześniejsza grupa powróci do sali.

2.      Wyjście do ogrodu będzie się odbywać z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości między dziećmi.

3.      Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w ogrodzie sprawuje nauczyciel oraz w miarę możliwości sprzątaczka/woźna

4.      W czasie pobytu dzieci na powietrzu sale są wietrzone. Należy zaopatrzyć dziecko w odpowiedni do pogody strój oraz ubranie zmienne.

5.      Z uwagi na brak możliwości dezynfekcji sprzęt na placu zabaw będzie niedostępny dla dzieci.

6.      Dopuszcza się możliwość korzystania z 1 do 2 sprzętów (huśtawka, zjeżdżalnia) jeśli przedszkole będzie dysponowało odpowiednimi środkami do dezynfekcji. Wówczas sprzęt będzie dezynfekowany przed wyjściem dzieci na podwórko oraz po każdej grupie.

  

§ 8

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 

1.      W razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) u Dziecka:

a. Nauczyciel niezwłocznie telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji a następnie telefonicznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i informuje o konieczności odebrania dziecka z placówki w ciągu 1 godziny.

b.      Dyrektor kieruje do pomocy osobę: pomoc nauczyciela lub woźną, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

1.      Pracownik odprowadza dziecko do tzw. izolatorium – pomieszczenie  i pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

2.      Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

2.      Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a.       Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do tzw. izolatorium – pomieszczenie sali gimnastycznej.

b.      Dyrektor kieruje do pomocy innego pracownika, która zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i towarzyszy choremu w izolatorium utrzymując min. 2 m odległości

c.       Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby (poniżej), które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

3.    Informacja o potrzebnych telefonach na wypadek wystąpienia zachorowania

a.    Infolinia 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

b.   603 779 492 Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie na temat koronowirusa.

 

c.     W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00 ,32 674 0 291,  32 674 02 92.

  

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Procedura Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora Zarządzenia wdrażającego procedurę.

2.      Procedura obowiązuje do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV- przez MZ i MEN oraz GIS.

 

 

 Załączniki:

1.      Oświadczenie - Załącznik nr 1

2.      Oświadczenie - Załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o odpowiedzialności rodzica/opiekuna prawnego- Załącznik nr 3

4.      Oświadczenie rodzica/opiekuna o przestrzeganiu Procedury Bezpieczeństwa- Załącznik nr 4

5.       Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu- ąnr 5  

6.      Deklaracja pracownika – Załącznik nr 6

 

Załącznik Nr 1 do procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Przedszkolu Publicznym w Sokolnikach i Przedszkolu Publicznym w Bliżycach

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja,..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym.......................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że*:

• jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia,

• jestem pracownikiem służb mundurowych,

• jestem pracownikiem handlu,

• jestem pracownikiem przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

• jestem pracownikiem przedsiębiorstw związanych z utrzymaniem miasta.

  

………………………………………………………………………………..

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

*właściwe podkreśl

 
                                                                                                                  Załącznik Nr 2 do procedury bezpieczeństwa                                                                                                                                                                  obowiązującej w Przedszkolu Publicznym w                                                                                                                  Sokolnikach i Przedszkolu Publicznym w Bliżycach

.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, ................................................................................................................................................. .

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ............................................................................. .

(imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

Przyjmuję do wiadomości:

l) objęcie mnie zakazem wstępu na teren przedszkola

2) konieczność przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu;

3) konieczność pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku pojawienia się u niego

niepokojących objawów choroby;

4) konieczność zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola;

5) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

6) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);

7) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przedszkole jest administratorem danych osobowych.

Oświadczam, że:

I) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane kontaktowe:

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;

5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w przedszkolu w okresie stanu epidemii;

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.

 

 

 

……………………………………………………………………………………..

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Przedszkolu Publicznym w Sokolnikach i Przedszkolu Publicznym w Bliżycach

.

…………………… dn. ………………..

 

OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………

 

( nazwisko i imię dziecka/dzieci)

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

o   mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

o   w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

o   w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

o   w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

o   zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu o możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

o   Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

…..……………………………………

                                                                                        (czytelny podpis rodzica) 

Załącznik Nr 4 do procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Przedszkolu Publicznym w Sokolnikach i Przedszkolu Publicznym w Bliżycach

.

 

 

……………………………………                …………………………………….. dn. ………

 

……………………………………

 

……………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 60 min od otrzymania informacji) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki.

 

 Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:  przy wejściu i wyjściu z placówki dziecka oraz osoby przyprowadzającej termometrem bezdotykowym . W  razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

…..……………………………………………..

(czytelny podpis rodzica) 

 

Załącznik Nr 5 do procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Przedszkolu Publicznym w Sokolnikach i Przedszkolu Publicznym w Bliżycach

.

 

 

 

DEKLARACJA  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Ja,..................................................................................................................................................

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym.......................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 deklaruję pobyt mojego dziecka w przedszkolu w dniach od ……………………………do…………………….

Oświadczam, że:

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

3) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;

4) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w przedszkolu w okresie stanu epidemii;

 

 

 

…..……………………………………………..

(czytelny podpis rodzica) 

 

Załącznik Nr 6 do procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Przedszkolu Publicznym w Sokolnikach i Przedszkolu Publicznym w Bliżycach

.

 

 

 

DEKLARACJA PRACOWNIKA

 Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym . Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

                                                               ..........................................................................

                                                      data czytelny podpis pracownika, stanowisko

      W październiku wspólnie z rodzicami w naszym przedszkolu tworzyliśmy ziemniaczane Cudaczki - dziwaczki.
         Na spacerach zbieraliśmy jesienne dary, które wykorzystaliśmy do tworzenia z rodzicami niepowtarzalnych ludzików.
         Efekty naszej pracy z dumą prezentujemy na zdjęciach.
 
                           
 
 
                              
 
 
                          
 
 
                              
 
 

 
 

         2 października 2019 roku odwiedził nas aktor, który zaprezentował nam twórczość J. Tuwima i J. Brzechwy. Spotkanie nosiło tytuł "Wędrówki poprzez wiersze". Wspólne prezentowanie wierszy było wspaniałą zabawą. Z chęcią wrócimy do takiej zabawy na naszych zajęciach przedszkolnych.
 
 
               
 
 
                          
 
 

       "Odlotowe ptaki" - 10 października 2019 roku wspólnie ze starszymi kolegami i koleżankami byliśmy na pokazie Sokolników, którzy prezentowali nam różne gatunki ptaków, również te które są pod ochroną. Przybliżyli nam specyfikę swojej pracy oraz zapoznali z trybem życia prezentowanych ptaków.
 
 
                    
 
 
                      
 
 
 

           15 października 2019 roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy "Święto pieczonego ziemniaka". Pieczeniu pysznej ziemniaczanej potrawy towarzyszyły wspólne zabawy z rodzicami.  Braliśmy udział w "ziemniaczanych" zawodach sportowych, uczyliśmy naszych rodziców pląsów i zabaw przedszkolnych. Wspólnym zabawom i pląsom towarzyszyła piękna jesienna pogoda. Na koniec wspólnie z rodzicami spożywaliśmy nasze pieczonki.
 
 
 
                 
 
 
                      
 
 
                 
 
 
 

        Wspólnie z naszymi paniami odwiedziliśmy sklep. Poznaliśmy pracę pani ekspedientki. Mieliśmy możliwość zapoznania się z produktami znajdującymi się w sklepie oraz dokonania samodzielnie zakupów.
 
 
                  
 
 
 

     Na zajęciach poznaliśmy różne warzywa i owoce. Mieliśmy możliwość je oglądać, dotykać, wąchać i smakować. Wiemy, że warzywa i owoce to źródło wielu witamin tak potrzebnych nam do prawidłowego funkcjonowania.
 
 
                  
 
 
                   
 
 

             Z dumą prezentujemy nasze jesienne prace plastyczne.
 
 
                                  
 
 

             Podczas naszego jesiennego spaceru ćwiczyliśmy bezpieczne przechodzenie przez jezdnię.
 
 
                  
 
 
                       
 
 
 

          Co roku na przełomie listopada i grudnia, w naszym przedszkolu odbywa się wielka zbiórka monet, znana pod nazwą Góra Grosza.
       Ta ogólnopolska  akcja jest organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem, na który zbierane są drobne monety, to pomoc dzieciom, które wychowują się się poza swoją rodzina.
      Zebrane fundusze przeznaczone są na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź utworzyć takie miejsca, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu  rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. 
       Przedszkolaki zbierają grosiki przez cały rok w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele.
 
 
 
                         
 
 
                            
 
 
 

    8 listopada 2019 roku dzieci z naszego przedszkola czynnie uczestniczyły w obchodach ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
       O godzinie 11.11 wspólnie ze społecznością szkolną przedszkolaki odśpiewały hymn - Mazurek Dąbrowskiego.
       W ramach innowacji pedagogicznej PRZEDSZKOLAK PATRIOTĄ dzieci z naszego przedszkola wraz z nauczycielkami opracowały kodeks młodego patrioty oraz nauczyły się na pamięć wiersza pt. "Katechizm młodego polaka", który zaprezentowały na akademii w szkole.
     Podczas zajęć przedszkolaki poznały symbole i barwy narodowe oraz wykonały samodzielnie Godło Polski oraz flagę Polski.
      W salach i kąciku dla rodziców powstały gazetki ścienne o tematyce patriotycznej. Na zajęciach muzycznych nauczyły się czterech zwrotek hymnu oraz piosenki o tematyce patriotycznej pt. "Jestem Polką i Polakiem", którą także zaśpiewały na akademii z okazji odzyskania niepodległości. 


                         

 
                           
 
 
 


        Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, która w Przedszkolu w Sokolnikach odbyła się 12 listopada 2019 roku. 
           Od samego rana trwały przygotowania, a o godzinie 14.00 sala wypełniła się gośćmi. Uroczystości rozpoczęły występy dzieci, mali artyści zaprezentowali przygotowane piosenki, tańce oraz wierszyki. Dla większości dzieci był to pierwszy bardzo ważny występ. Po części artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli dotknięcie ramienia każdego przedszkolaka ogromnym ołówkiem przez panią dyrektor. Dla przedszkolaków było to wielkie przeżycie a dla rodziców powód do dumy i zadowolenia z pociech. Uroczystość zakończyła się wspólnym słodkim poczęstunkiem dla dzieci i rodziców.
 
 
 
                          
 
 
                            
 
 
                                    W poniedziałek 25 listopada, w naszym przedszkolu obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. W dniu tym najważniejszymi gośćmi były pluszowe misie przyniesione przez dzieci z domu. Po śniadaniu obydwie grupy zebrały się na dużej sali i rozpoczęła się wesoła zabawa. Na początek dzieci poznały historię powstania pluszowego misia i zaprezentowały swoich przyjaciół kolegom z grupy. Zabawę rozpoczęliśmy od magicznego powitania, następnie była "misiowa gimnastyka poranna". Były także tance z maskotkami, konkursy, nauka piosenki "O misiu" oraz zabawa "Stary niedźwiedź mocno śpi". W przerwie zabaw dzieci poznały smak, a także wartości odżywcze miodu w ramach promowania postaw i zachowań prozdrowotnych. Na koniec dzieci wysłuchały opowiadania o urodzinach misia Feliksa. Uroczystość zakończyliśmy kolorowaniem Wesołych Misiów i stworzyliśmy wystawkę naszych misiowych prac.
 
 
                       
      We wtorek 26 listopada w naszym przedszkolu odbył się Andrzejkowy zlot wróżek i wróżbitów. W tym dniu przedszkolaki chciały zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka. Przygotowane rekwizyty, świece oraz unoszący się w całym przedszkolu zapach topionego wosku, stworzyły odpowiedni nastrój sprzyjający przepowiedniom. Rzucały pieniążkami do miski z wodą, aby spełniły się najskrytsze marzenia. Za pomocą przygotowanych obrazów sprawdzały kim zostaną w przyszłości. Dużo radości przyniosła dzieciom wróżba najbardziej kojarzona z Andrzejkami - lanie wosku. Po słowach: "Czary - mary, wosku lanie co ma stać się, niech się stanie. Zaraz wszyscy się dowiedzą co nam  wróżby przepowiedzą", dzieci podchodziły do miski z wodą i z pomocą dorosłej osoby lały wosk przez dziurkę od klucza. Powstałe kształty były doskonałą okazją do rozwijania wyobraźni. Wspólnie z nauczycielkami dzieci odgadywały co je czeka i mogą się spodziewać w przyszłości. Wszystkie wróżby przeplatane były pląsami, tańcami przy muzyce oraz słodkim poczęstunkiem.
          Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Pewne jest to, że przyniosły przedszkolakom wiele radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej, wesołej zabawy z rodzicami.


                      
 
 
                       
 
 
                           
 
 
                       
 
 
                        
 
 
                          


                                Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych to jeden z celów wychowania przedszkolnego. Każde dziecko powinno wiedzieć, jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc i umieć o nią poprosić. 29 listopada 2019 roku gościliśmy w naszym przedszkolu pana strażaka. Wizyta strażaka wzbudziła ogromne zainteresowanie wszystkich dzieci. Jednak największym powodzeniem cieszyła się możliwość przymierzenia hełmu strażackiego i wykonanie zdjęcia w stroju strażaka. W trakcie spotkania strażak zaznajomił dzieci z ciekawostkami z wiązanymi z jego pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do innych wypadków a przede wszystkim niosą potrzebującym ludziom pomoc. Dziękujemy panu strażakowi za przybycie do naszego przedszkola i przeprowadzenie tak ciekawych zajęć. Ta wizyta z pewnością na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.


                 

 
                              4 grudnia 2019 roku przedszkolaki z przedszkola w Sokolnikach wybrały się na wspólną wycieczkę z rodzicami do "Magicznej Krainy Zabaw" w Częstochowie. Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni a także integracja dzieci i rodziców. Miłe wrażenie zrobiła na nas pani, która przywitała naszą grupę w sali w sali zabaw i opowiedziała nam o umowach i zasadach jakie panują podczas pobytu w sali. Następnie czym prędzej udaliśmy się do szatni gdzie po zdjęciu wierzchniej odzieży i obuwia ruszyliśmy do zabawek, które już na nas czekały. Niezwykłą frajdą okazała się ogromna konstrukcja składająca się z labiryntu rur, przejść, zjeżdżalni i basenów z piłeczkami. W trakcie pobytu w centrum zabaw ciekawą niespodzianką okazało się malowanie buziek naszym maluszkom przez panie prowadzące zabawę. W czasie czterogodzinnego pobytu spędzonego na aktywnych zabawach ruchowych każdy z nas spalił mnóstwo kalorii, ale by nabrać sił na nowo postanowiliśmy zapełnić brzuszki smacznymi przekąskami w bufecie znajdującym się w Centrum Zabaw. Dzieci były zachwycone tym miejscem, a uśmiech z ich twarzy nie zniknął do końca dnia. Kolejna niespodzianka jaka na nas tam czekała to wizyta Świętego Mikołaja. Pomimo braku śniegu Mikołaj dotarł do dzieci i odnalazł nas na wycieczce - emocji było mnóstwo. Podczas spotkania z Mikołajem przedszkolaki zaśpiewały Mikołajowi piosenki, wyrecytowały wierszyki. Po występach Mikołaj obdarował dzieci prezentami, po które dzieci podchodziły z radością, te dzieci, które były odważne, siadały nawet na jego kolanach i pozowały do zdjęć. Było cudownie! A kiedy pożegnaliśmy Mikołaja na twarzach dzieci jeszcze przez długo gościł uśmiech i szczęście. Pobyt bardzo szybko dobiegł końca i nadszedł czas pożegnania się z tym magicznym i bajkowym miejscem. Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji wróciliśmy do Sokolnik.  

 
                     
 
 
                     
 
 
                      
 
 
 
                    

 

"6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do niebo uśmiechnięty."
 
       Wizyta świętego Mikołaja w Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Przedszkolaki przygotowują się do niego starannie. Wszystkie dzieci wykonują ciekawe prace plastyczne, na których króluje Mikołaj. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością.Kiedy nadszedł długo oczekiwany dzień, wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały :Mikołajowych" dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał na siebie czekać.
 

     
 
            
 
                 


     Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje
Was pomyślnością i szczęściem.
 
     Boże Narodzenie, to wyjątkowy a szczególnie ważny dla przedszkolaków. Na ten wyjątkowy czas przedszkolaki przygotowują się bardzo starannie, ubierają choinkę w piękne świecidełka i różne ozdoby. Wszystkie dzieci wykonują ciekawe prace plastyczne, na których króluje Choinka i Aniołek. Każde dziecko projektuje i przy niewielkiej pomocy pani wykonuje kartkę Świąteczną dla swoich bliskich. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością.
 
                         
 
 
 
             
 
 

      16 grudnia 2019 roku w naszym przedszkolu unosił się zapach korzennych przypraw, a dzień był bardzo pracowity, bowiem tego dnia dzieci wraz z rodzicami piekły pierniczki. Najpierw odpowiednio się przygotowały dbając o czyste rączki. Tego dnia poznały składniki i sposób wykonania ciasta, potrzebne przybory kuchenne a także zasady bezpieczeństwa, które nas obowiązywały podczas tworzenia naszych wypieków. Gdy wszystko było gotowe przedszkolaki z ogromnym zapałem i zaangażowaniem zabrały się do pracy - wałkowały ciasto, wykrawały pierniczki. Efektem naszej pracy były pełne blaszki pierniczków, które zanieśliśmy do kuchni. Tu pod czujnym okiem naszych pań kucharek pierniczki nabierały koloru piekąc się w piekarniku.
 
 
         
 
             
 
                
 
                     
 
                     
     18 grudnia 2019 roku przedszkolne zajęcia były także kolorowe i pachnące. W tym dniu kolejny raz odwiedzili nas rodzice i nasza pani dyrektor. Na stołach pojawił się kolorowy lukier, czekolada, rysiki dekoracyjne oraz pisaki cukrowe, które pomogły nam w samodzielnym dekorowaniu wcześniej upieczonych pierników. Każdy wyglądał inaczej, był wyjątkowy i niepowtarzalny. Kiedy skończyliśmy dekorowanie, przyszedł czas na pakowanie naszych pierniczków by każdy przedszkolak mógł je zanieść do swojego domu z życzeniami Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2020. ten pracowity dzień zakończyliśmy kosztowaniem pierniczków samodzielnie upieczonych i udekorowanych. Pierniki były przepyszne.
 
 
                       
 
 
 
                    
 
 
 
           
 
 


         20 grudnia 2019 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach postanowili zrobić miłą świąteczną niespodziankę i wszystkich wprowadzić w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Na ten wyjątkowy czas przygotowały pod okiem swoich pań Jasełka, na które zaprosili także przedszkolaków. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle bożonarodzeniowej dekoracji - stajenki z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem. Wszyscy ulegli magii występów. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Jasełka obejrzały wszystkie przedszkolaki, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście. Po przedstawieniu przedszkolaki uczestniczyły we wspaniałej wigilii na której łamaliśmy się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne pochwały za wspólne kolędowanie, dzięki którym stworzyła się wspaniała świąteczna atmosfera.

 
                        
 
                                          
 
                                                            

Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia,
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia"
 
     Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre.Dlatego dzieci z naszego przedszkola gościły 13 stycznia 2020 roku swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji. Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać kiedy zapukają do drzwi Przedszkola.
Licznie przybyli: Babcie i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych. Dzieciaki pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tą uroczystość. W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wspaniale wystąpiły przed bliskimi, następnie przedszkolaki zaprosiły Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie.
       To była naprawdę wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.
             
 
                          
 
                                    
 
                                                   
 
 
                         
 
 
                                               
 
 


        Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni , w naszym przedszkolu odbył się 5 lutego 2020r. Taki bal jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Dzieci przygotowały się do niego wykonując maski karnawałowe, pomagały w wykonywaniu dekoracji "serpentyn” oraz poznawały różne kroki taneczne, zarówno tańca nowoczesnego, jak i tradycyjnego.  Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny, bajkowy nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, policjantów, Spider-Mana , Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok.


 
 
                        
 
 
                                    
 
 

 
 
                 
 
 
                               
 
 
 

 
 
                        
 
 
 
                                               
 
 
 


          Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej to jeden z celów wychowania przedszkolnego.

       Spotkania z ludźmi reprezentującymi różne zawody umożliwia realizację tego celu, dlatego 6 lutego 2020r dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w spotkaniu z żołnierzem opowiadającym o drugiej wojnie światowej. Podczas prezentacji żołnierz przedstawił charakterystykę służby żołnierskiej, zaprezentował także mundur polowy i galowy z okresu drugiej wojny światowej, zapoznał dzieci z emblematami i symbolami narodowymi.  Ponadto, nasz gość przeprowadził żołnierski trening, czyli musztrę, przedszkolaki miały możliwość zobaczyć ile poświęcenia i wysiłku wkładali żołnierze by nasza Polska stała się wolną i niepodległą. Duże zainteresowanie wśród przedszkolaków wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, po co żołnierzowi potrzebny był hełm, co to jest saperka i do czego służyła. Oczywiście ogromnym zainteresowaniem cieszyła się broń żołnierza. Na szczęście była to replika broni. Każdy chętny przedszkolak choć przez chwilę mógł się poczuć jak żołnierz, kiedy przymierzał różne elementy munduru czy spróbował podnieść niektóre ze sprzętów.

 


        

              


         

              

                    


       

                                                                                                     


                                         Cyrk  w przedszkolu!

         12 lutego 2020r. gościliśmy w naszym przedszkolu cyrk . Wszystkie dzieci – począwszy od maluchów aż do starszaków – z zapartym tchem śledziły występy pary cyrkowców. Program artystyczny zawierał m.in. pokaz żonglerki, akrobacje, iluzję oraz pokaz węża. Artyści zaprosili także nasze przedszkolaki do wspólnych występów. Szczególnie dużo emocji wzbudził wąż, którego dzieci mogły dotknąć. Przedszkolaki doskonale się bawiły, oglądając występy cyrkowców i nagrodziły artystów gromkimi brawami!


     

           

                  


      


 Zabawy z komputerem w naszym przedszkolu.

Zgodnie ze współczesnymi potrzebami przedszkole jest miejscem kształtowania kultury informatycznej naszych dzieci.


                                   

             

                   

                          


W dniu 14 lutego 2020 roku w naszym przedszkolu odbyły się WALENTYNKI.

Walentynki były dla dzieci z przedszkola prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni Tego dnia dzieci ubrały się na czerwono i tym samym zapoczątkowały dzień miłych wrażeń. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami m.in.: szukały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, bawiły się serduszkami i balonami. Na koniec każde dziecko otrzymało walentynkę: lizak -serduszko od pani. To był naprawdę „dzień zakochanych” a dzieci wychodząc z przedszkola zabierały wykonane własnoręcznie walentynki dla najbardziej ukochanych osób w rodzinie.