Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 
Regulamin biblioteki        Regulamin czytelni
Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 
                 Regulamin biblioteki
 
1. Regulamin  obowiązuje uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  oraz nauczycieli pracujących w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w  Sokolnikach.
2.  Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i absolwenci szkoły, rodzice oraz członkowie Rady Pedagogicznej.
4.  Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
5. W bibliotece jednorazowo może przebywać 5 osób.
6. Wypożyczania dokonuje się bezpłatnie po wypełnieniu należytych dokumentów.
7. Książki wypożycza się na okres maksymalnie dwóch tygodni.
8. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. Dopuszcza się zwrotu nowej książki za zniszczoną  lub zgubioną.
9. W bibliotece należy zachowywać się cicho i spokojnie.
10. Za estetykę wypożyczalni i jej czytelni odpowiadają czytelnicy i nauczyciel bibliotekarz.
 
 
                      Regulamin czytelni
 
1. Regulamin obowiązuje uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  oraz nauczycieli pracujących w Zespole Szkolno -  Przedszkolnym
    w Sokolnikach.
2. Czytelnia szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach pracy biblioteki.
3. Obowiązuje w niej cisza.
4. Może z niej korzystać każdy uczeń Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sokolnikach i pracujący w szkole nauczyciele.
5. Do czytelni należy przychodzić bez jedzenia i z czystymi rękami.
6. Jednorazowo może wejść do czytelni 5 osób.
7. Z książek i czasopism znajdujących się w czytelni można korzystać tylko na miejscu.
8. Do półek z prasą uczniowie mają wolny dostęp.
9. Księgozbiór podręczny podaje tylko nauczyciel.
10. Książki i czasopisma znajdujące się na wystawce można przeglądać tylko za zezwoleniem nauczyciela.
 
 
                   Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 
1. Ze stanowisk komputerowych w centrum multimedialnym mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkolno -
   Przedszkolnego w Sokolnikach.
2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela dyżurnego.
4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
5. Stanowiska komputerowe w centrum multimedialnym służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów
   edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb
   naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).
6. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie odwiedzin.
7. W pracowni obowiązuje cisza.
8. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych
    pomieszczeń.
9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania programów i dokonywania zmian w już istniejących
    oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.
10. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.
11. Użytkownik chcący korzystać z dysku wymiennego ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi dyżurnemu lub nauczycielowi
     bibliotekarzowi.
12. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.
13. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub
    dystrybutorów oprogramowania i danych.
14. Użytkownik komputera musi posiadać znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel - bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania
    stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
15. Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi - bibliotekarzowi.
16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
17. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest
     niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
18. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
19. W  przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz lub nauczyciel dyżurny ma prawo do natychmiastowego
     przerwania pracy użytkownika.
20. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez
     nauczyciela - bibliotekarza.