Biblioteka

Nauczyciele bibliotekarze: Alina Nowak, Janina Zych, Małgorzata Trofiniak

Godziny pracy biblioteki szkolnej (A. Nowak, J. Zych)

Poniedziałek: 9:50- 11:40

Wtorek: 8.00- 9.50, 10.35- 13.30

Środa: 8.55- 11.40, 12.45- 14.45

Czwartek: 9.50- 11.40

Piątek: 8.00- 11.50

Plan pracy

Cel główny:

Przygotowanie uczniów do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

* Biblioteka- szkolne centrum informacyjne, edukacyjne i kulturalne.

*Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji przy pomocy warsztatu informacyjno- bibliograficznego.

*Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

*Kształtowanie u uczniów nawyków samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

*Wspieranie funkcji opiekuńczo- wychowawczej.

*Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadania:

I Praca pedagogiczna z czytelnikiem

1. Udostępnianie zbiorów:

* aktualizacja kart czytelniczych​,

* wypożyczanie zbiorów,

* pomoc w wyborze literatury,

* prowadzenie statystyki czytelniczej,

* rejestr podręczników MEiN (wypożyczanie uczniom i nauczycielom oraz odbiór w czerwcu),

* wpisywanie do Ksiąg inwentarzowych zakupionych zbiorów.

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:

* praca z uczniem zdolnym,

* indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,

* prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych     książek,

* pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych,

* rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową

* organizacja zajęć bibliotecznych,

* zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych, konkursach, inscenizacjach, pomoc w realizacji pomysłów i zamierzeń,

* pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat,

* udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek,

* uczenie poszanowania książek, czasopism i podręczników oraz właściwego zachowania się w bibliotece,

* organizacja wyjść do innych bibliotek.

3. Organizacja konkursów szkolnych.

4. Przygotowywanie wystawek promujących książki, czytelnictwo i bibliotekę.

5. Inspirowanie czytelnictwa, organizacja imprez i udział w akcjach ogólnopolskich:

* Narodowe Czytanie,

* Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,

*Światowy Dzień Pluszowego Misia,

* Cała Polska Czyta Dzieciom,

* Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,

* Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej.

6. Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych:

* popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo,

* wskazywanie młodym czytelnikom, jak mądrze wykorzystywać internet w celu zdobycia poszukiwanych informacji.

II Działalność informacyjna i promująca biblioteki:

1. Udzielanie informacji bibliotecznych.

2.Promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły.

3. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia.

III Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym:

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną:

* gromadzenie materiałów przydatnych podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych,

* udzielanie pomocy nauczycielom korzystającym ze zbiorów;

* współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych,

* współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej,

* konsultacje z nauczycielami przy zakupach zbiorów do biblioteki.

2. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:

* informowanie o czytelnictwie dzieci,

* informowanie o imprezach i zajęciach bibliotecznych,

* promocja czytelnictwa wśród najmłodszych- przedszkolaków,

* zachęcanie do włączenia się w akcję Narodowego Czytania.

IV Samodoskonalenie

1. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych, także online.

2. Doskonalenie warsztatu pracy.

3. Opracowywanie materiałów na zajęcia biblioteczne.

4. Doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej.

V Prace organizacyjno- porządkowe

1. Planowanie i sprawozdawczość:

*opracowanie rocznego planu pracy,

* prowadzenie statystyki dziennej i okresowe,

* opracowanie sprawozdania z działalności biblioteki,

* prowadzenie dziennika i dokumentacji.

2. Organizacja i poprawa bazy lokalowej biblioteki.

3. Gromadzenie, opracowywanie, selekcja i konserwacja zbiorów:

* zakup nowości, uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych,

* konserwacja zbiorów.

* selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych,

* zakup książek metodycznych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem,

* pozyskiwanie książek w ramach darów,

*selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków,

* zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym- odbiór podręczników, książek ( sprawdzenie ich stanu),

* uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.

4. Organizacja udostępniania zbiorów:

* prowadzenie Księgi inwentarzowej i rejestru ubytków,

* opracowywanie formalne zbiorów.

Biblioteka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego jest przyjazna dla uczniów. Aktywnie uczestniczy w ich życiu szkolnym. Uczniowie chętnie korzystają ze zgromadzonych zbiorów i z przyjemnością przebywają
w pomieszczeniach bibliotecznych. W czasie długich przerw uczą się, grają w szachy i prowadzą ożywione konwersacje. Najmłodsi czytają
i oglądają bajki. Uczniowie lubią korzystać ze wskazówek nauczycieli bibliotekarzy w wyborze odpowiedniej literatury. Biblioteka zaspokaja potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne zarówno dla uczniów, jak i rodziców.