Biblioteka

Nauczyciele bibliotekarze: Alina Nowak, Janina Zych, Małgorzata Trofiniak

Godziny pracy biblioteki szkolnej (A. Nowak, J. Zych)

Poniedziałek: 9:50- 11:40

Wtorek: 8.00- 9.50, 10.35- 13.30

Środa: 8.55- 11.40, 12.45- 14.45

Czwartek: 9.50- 11.40

Piątek: 8.00- 11.50

Plan pracy

Cel główny:

Przygotowanie uczniów do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Cele szczegółowe:

* Biblioteka- szkolne centrum informacyjne, edukacyjne i kulturalne.

*Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji przy pomocy warsztatu informacyjno- bibliograficznego.

*Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

*Kształtowanie u uczniów nawyków samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

*Wspieranie funkcji opiekuńczo- wychowawczej.

*Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zadania:

I Praca pedagogiczna z czytelnikiem

1. Udostępnianie zbiorów:

* aktualizacja kart czytelniczych​,

* wypożyczanie zbiorów,

* pomoc w wyborze literatury,

* prowadzenie statystyki czytelniczej,

* rejestr podręczników MEiN (wypożyczanie uczniom i nauczycielom oraz odbiór w czerwcu),

* wpisywanie do Ksiąg inwentarzowych zakupionych zbiorów.

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:

* praca z uczniem zdolnym,

* indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,

* prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych     książek,

* pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych,

* rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową

* organizacja zajęć bibliotecznych,

* zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych, konkursach, inscenizacjach, pomoc w realizacji pomysłów i zamierzeń,

* pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat,

* udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek,

* uczenie poszanowania książek, czasopism i podręczników oraz właściwego zachowania się w bibliotece,

* organizacja wyjść do innych bibliotek.

3. Organizacja konkursów szkolnych.

4. Przygotowywanie wystawek promujących książki, czytelnictwo i bibliotekę.

5. Inspirowanie czytelnictwa, organizacja imprez i udział w akcjach ogólnopolskich:

* Narodowe Czytanie,

* Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,

*Światowy Dzień Pluszowego Misia,

* Cała Polska Czyta Dzieciom,

* Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,

* Pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej.

6. Doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych:

* popularyzowanie wśród czytelników stron i portali promujących czytelnictwo,

* wskazywanie młodym czytelnikom, jak mądrze wykorzystywać internet w celu zdobycia poszukiwanych informacji.

II Działalność informacyjna i promująca biblioteki:

1. Udzielanie informacji bibliotecznych.

2.Promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły.

3. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia.

III Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym:

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną:

* gromadzenie materiałów przydatnych podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych,

* udzielanie pomocy nauczycielom korzystającym ze zbiorów;

* współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych,

* współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej,

* konsultacje z nauczycielami przy zakupach zbiorów do biblioteki.

2. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:

* informowanie o czytelnictwie dzieci,

* informowanie o imprezach i zajęciach bibliotecznych,

* promocja czytelnictwa wśród najmłodszych- przedszkolaków,

* zachęcanie do włączenia się w akcję Narodowego Czytania.

IV Samodoskonalenie

1. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych, także online.

2. Doskonalenie warsztatu pracy.

3. Opracowywanie materiałów na zajęcia biblioteczne.

4. Doskonalenie w zakresie technologii informacyjnej.

V Prace organizacyjno- porządkowe

1. Planowanie i sprawozdawczość:

*opracowanie rocznego planu pracy,

* prowadzenie statystyki dziennej i okresowe,

* opracowanie sprawozdania z działalności biblioteki,

* prowadzenie dziennika i dokumentacji.

2. Organizacja i poprawa bazy lokalowej biblioteki.

3. Gromadzenie, opracowywanie, selekcja i konserwacja zbiorów:

* zakup nowości, uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych,

* konserwacja zbiorów.

* selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych,

* zakup książek metodycznych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem,

* pozyskiwanie książek w ramach darów,

*selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków,

* zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym- odbiór podręczników, książek ( sprawdzenie ich stanu),

* uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.

4. Organizacja udostępniania zbiorów:

* prowadzenie Księgi inwentarzowej i rejestru ubytków,

* opracowywanie formalne zbiorów.

Biblioteka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego jest przyjazna dla uczniów. Aktywnie uczestniczy w ich życiu szkolnym. Uczniowie chętnie korzystają ze zgromadzonych zbiorów i z przyjemnością przebywają
w pomieszczeniach bibliotecznych. W czasie długich przerw uczą się, grają w szachy i prowadzą ożywione konwersacje. Najmłodsi czytają
i oglądają bajki. Uczniowie lubią korzystać ze wskazówek nauczycieli bibliotekarzy w wyborze odpowiedniej literatury. Biblioteka zaspokaja potrzeby oświatowe, kulturalne i informacyjne zarówno dla uczniów, jak i rodziców.

 PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1.        Prawa i warunki korzystania z biblioteki:

– ze zbiorów mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

– korzystanie z biblioteki jest bezpłatne,

– biblioteka udostępnia swe zbiory główne od rozpoczęcia roku szkolnego

 (z wyłączeniem dwóch pierwszych tygodni września, przeznaczonych na opracowanie

 i wypożyczenie uczniom podręczników szkolnych oraz materiałów ćwiczeniowych)

 do zakończenia roku szkolnego w godzinach otwarcia,

przed końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny zostać zwrócone,

– uczeń zgłaszający chęć czytania książek może wypożyczyć je także na okres ferii

     i wakacji,

– wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem,

– czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczoną książkę( w razie zagubienia

lub zniszczenia czytelnik musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza  książkę o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej książki zgubionej lub zniszczonej) ,

-w bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym,

– w bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów,

– godziny pracy biblioteki są zgodne z tygodniowym rozkładem pracy szkoły,

– każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z niniejszym regulaminem.

2.        Wypożyczanie książek:

– czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko,

– nie należy przekazywać wypożyczonych książek osobom postronnym,

– jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca,

– przeczytane książki należy bezzwłocznie zwrócić do biblioteki,

– w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przedłużyć okres wypożyczenia książki,

– z księgozbioru podręcznego można korzystać na miejscu oraz wypożyczać książki na zajęcia  do sal lekcyjnych,

– czytelnik, który uporczywie przetrzymuje książki poza terminem określonym w regulaminie, może zostać ukarany: upomnieniem ustnym,poprzez wpisanie uwagi do dziennika i poinformowanie rodziców,

– uczniowie, którzy wykazują się największą kulturą czytelniczą (największą liczbą przeczytanych książek, dbałością o wypożyczone woluminy), mogą otrzymać nagrodę w postaci:

– pochwały ustnej na apelu,

– nagrody książkowej na zakończenie roku szkolnego.

  WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA UCZNIOM NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej, są własnością szkoły.

Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

Wypożyczanie podręczników odbywa się w bibliotece szkolnej przy pomocy wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego w danej klasie – zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza.

Materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej są rozdawane uczniom za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego w danej klasie, który swoim podpisem kwituje ich odbiór.

Zwrot podręczników odbywa się w bibliotece szkolnej za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego w danej klasie. Zwrot podręczników rozpoczyna się na dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem roku szkolnego, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

Uczniowie są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych. W chwili otrzymania winni zwrócić uwagę na ich stan, a w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń powinni to zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi za pośrednictwem wychowawcy. Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym uczniom.

Okładki na podręczniki są obowiązkowe od pierwszego dnia użytkowania podręcznika.

Zabrania się mazania, pisania, rysowania i wklejania naklejek do podręczników

 i materiałów edukacyjnych. Z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek.

 Rodzice lub opiekunowie ucznia ponoszą pełną odpowiedzialność materialną

 za wszelkie uszkodzenia podręczników stwierdzone przy ich zwrocie.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego ze środków dotacji celowej szkoła ma prawo żądać od rodziców ucznia odkupienia podręcznika lub materiałów edukacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w piśmie nr DPNP-WPiP.4018.51.2021.BS .

Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia podręcznika lub zwrotu jego kosztów.

W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły, jest on zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego.

 Uczniowie i rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 Sprawy sporne dotyczące podręczników rozstrzyga dyrektor szkoły.

 Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.