Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności portali www.zspsokolniki.pl  i http://www.spsokolniki.nbip.pl/spsokolniki/

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.zspsokolniki.pl   i http://www.spsokolniki.nbip.pl/spsokolniki/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1,      w takim zakresie jak:

Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, brak alternatywy w postaci tekstu, brak ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych).

Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Informacja o dostępności

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze, skontaktuj się z nami.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt  z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety, automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Łysiak

E-mail: spsokolniki@onet.pl

Telefon: 15 836 35 50

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokolnikach

Adres: Sokolniki, ul. Sandomierska 80, 39-432 Gorzyce

E-mail: spsokolniki@onet.pl

Telefon: +48 15 836 35 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna placówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sokolnikach

Budynek ZSP w Sokolnikach, ul. Sandomierska 80

W odległości około 10 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek autobusowy.

Do budynku prowadzi 8 wejść, 7 do budynku szkolnego i jedno do przedszkola.

Przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi ZSP w Sokolnikach.

Toaleta budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek jest przystosowany do wjazdu do środka osób niepełnosprawnych.

Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Inne informacje i oświadczenia

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach przygotowuje zmiany systemu informatycznego wraz z modernizacją treści publikowanych na dostępnych stronach w tym dostosowania dostępności zasobów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz deklaruje chęć zmniejszenia barier w zakresie komunikacji, obsługi administracyjnej osób   z niepełnosprawnościami, a także zmniejszenia barier architektonicznych.