Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2022/2023 klasa zero realizuje jako Innowację Pedagogiczną ogólnopolski projekt edukacyjny pt.: “Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” autorstwa p. Agaty Chmury, Anny Wdówki i Iwony Domagały.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat dawnej literatury dziecięcej, rozbudzanie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie i poznanie roli wróbli w naszym życiu. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania. Sposób realizacji jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela i pomysłowości dzieci. Opiera się on na książce Hanny Łochockiej “O wróbelku Elemelku”. Realizacja zadań jest na bieżąco prezentowana w grupie fb “Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”, fb ZSP w Sokolnikach i stronie szkolnej.

Klasa zero, przedszkole grupa Jagódki, klasa I oraz uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne do p. Pauliny Kula w roku szkolnym 2022/2023 realizują jako innowację projekt „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”, którego autorką jest p. Beata Grzeszczuk-Nędza. Innowacja opiera się na prowadzeniu prawdziwie twórczych i niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających ogólny rozwój i kreatywność oraz postawy proekologiczne. Projekt „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” składa się z 9 zadań. W danym miesiącu nauczyciel wybierze jedno zadanie( może też zrealizować wszystkie) i zorganizuje zajęcia plastyczne, w wyniku których powstaną zupełnie samodzielne, różnorodne i oryginalne dzieła wykonane przez uczestników. Szczegółowy opis realizacji zawarty jest w regulaminie projektu.

Cele innowacji:

1.Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki w toku zabawy i eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi.

2.Wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

3.Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

4.Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z autorką oraz nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

5.Zmiana stylu edukacji plastycznej z odtwórczego w twórczy.

Innowacja jest prowadzona w terminie od 1/09/2022 – 31/05/2023 r. w wymiarze minimum dwóch godzin lekcyjnych raz w miesiącu na terenie placówki.

Klasa II i III w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 realizują “Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

CELE PROJEKTU:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW:

I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r.

PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r.

PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Uczniowie uczęszczający na zajęcia ze Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz na zajęcia rewalidacyjne pod kierunkiem p. Joanny Cieślak oraz p. Pauliny Kula realizują jako Innowację Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
 • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Zadania w ramach projektu:

Październik – Sensoryczny spacer

Listopad – Sensoryczna matematyka

Grudzień – Sensoryczne ozdoby świąteczne

Styczeń – Wzrok

Luty – Slime/glut

Marzec – Sensoryczne kodowanie

Kwiecień – Smak i węch

Maj – Ścieżka sensoryczna