Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2022/2023 klasa zero realizuje jako Innowację Pedagogiczną ogólnopolski projekt edukacyjny pt.: “Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy” autorstwa p. Agaty Chmury, Anny Wdówki i Iwony Domagały.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat dawnej literatury dziecięcej, rozbudzanie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie i poznanie roli wróbli w naszym życiu. Projekt obejmuje realizację zaproponowanych zadań w trakcie jego trwania. Sposób realizacji jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela i pomysłowości dzieci. Opiera się on na książce Hanny Łochockiej “O wróbelku Elemelku”. Realizacja zadań jest na bieżąco prezentowana w grupie fb “Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”, fb ZSP w Sokolnikach i stronie szkolnej.

Klasa zero, przedszkole grupa Jagódki, Wiewiórki klasa I, klasa II oraz uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjne do p. Pauliny Kuli oraz na zajęcia wczesnego wspomagania do p. Joanny Cieślak i p. Marii Pytel w roku szkolnym 2023/2024 realizują jako innowację projekt „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”, którego autorką jest p. Beata Grzeszczuk-Nędza. Innowacja opiera się na prowadzeniu prawdziwie twórczych i niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających ogólny rozwój i kreatywność oraz postawy proekologiczne. Projekt „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” składa się z 9 zadań. W danym miesiącu nauczyciel wybierze jedno zadanie( może też zrealizować wszystkie) i zorganizuje zajęcia plastyczne, w wyniku których powstaną zupełnie samodzielne, różnorodne i oryginalne dzieła wykonane przez uczestników. Szczegółowy opis realizacji zawarty jest w regulaminie projektu.

Cele innowacji:

1.Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki w toku zabawy i eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi.

2.Wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

3.Arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

4.Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z autorką oraz nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

5.Zmiana stylu edukacji plastycznej z odtwórczego w twórczy.

Innowacja jest prowadzona w terminie od 1/09/2023 – 31/05/2024 r. w wymiarze minimum dwóch godzin lekcyjnych raz w miesiącu na terenie placówki.

Klasa III w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 realizuje “Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

CELE PROJEKTU:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW:

I MODUŁ od 03.10.2023r. do 31.12.2024r.

PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ od 01.01.2024r. do 31.03.2024r.

PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ od 01.04.2024r. do 31.05.2024r.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Uczniowie uczęszczający na zajęcia ze Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz na zajęcia rewalidacyjne pod kierunkiem p. Joanny Cieślak oraz p. Pauliny Kula realizują jako Innowację Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
 • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
 • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Zadania w ramach projektu:

Październik – SENSORYCZNY TOR PRZESZKÓD

Listopad – MASA PLASTYCZNA

Grudzień – SENSORYCZNA CHOINKA

Styczeń – AKADEMIA SMAKU

Luty – BRUDNE ZADANIE

Marzec – SENSORYCZNA PISANKA

Kwiecień – DŹWIĘKI WOKÓŁ NAS

Maj – SENSORYCZNE PUDEŁKO

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Kreatywna Matematyka”

Temat innowacji: „Kreatywna Matematyka”

Typ innowacji: pedagogiczno-metodyczna

Autor innowacji: Patrycja Lamparska

Nauczyciel realizujący innowację: Urszula Motyka

Uczniowie objęci innowacją: uczniowie kl. I

Termin realizacji: rok szkolny 2023/2024

Data wprowadzenia innowacji: wrzesień 2023r.

Data zakończenia innowacji: czerwiec 2024r.

Głównym celem innowacji pedagogicznej „Kreatywna Matematyka” jest pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Cele szczegółowe:

• Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych,

• Sensoryczna nauka matematyki,

• Rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań,

• Zwrócenie uwagi na występowanie i zastosowanie matematyki w życiu codziennym,

• Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,

• Usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej,

• Aktywizacja i integracja grupy,

• Kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

XII edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”

Cele ogólne:

• Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna),

• Nauka przez zabawę i doświadczanie (odejście od transmisyjnego przekazywania wiedzy i pracy statycznej przy stolikach) Cele operacyjne:

• Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,

• Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,

• Kreatywne wykorzystanie narzędzi zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (dotyczy placówek posiadających taki sprzęt),

• Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej (dotyczy ścieżki alternatywnej „Zakodowani na ruch”),

• Wspieranie i rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji zamieszczonych w Internecie (w szczególności dotyczy ścieżki „Bezpieczni w cyfrowym świecie”).

          Uczniowie klasy VII w roku szkolnym 2023/2024 na lekcjach języka polskiego będą realizowali innowację programowo-metodyczną „Słówko tygodnia”. Innowacja ta jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych oraz brak różnorodności semantycznej komunikatów uczniów. Co tydzień nauczyciel będzie wprowadzał „słówka tygodnia” i aktywności z nim związane (używanie w mowie, piśmie, sprawdzenie znajomości znaczenia). Przykładowe słowa: obligatoryjny, tudzież, obiektywny, bynajmniej, infantylny, ambiwalentny. Innowacja ma na celu wzbogacenie słownictwa, zwiększenie motywacji do uczenia się zagadnień z zakresu języka polskiego, uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego, zwiększenie sprawności w zakresie czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz rozwinięcie aktywności uczniów w zakresie używania trudnych słów.

Agnieszka Bartoszek

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU

EDUKACYJNEGO „ALFABET LOGOPEDYCZNY”

  I EDYCJA 2023/2024

ZAŁOZENIA PROJEKTU

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet Logopedyczny” jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Koordynatorem projektu w naszej placówce jest Joanna Korniak, współorganizatorami zaś wychowawcy oddziałów przedszkolnych: Nina Złotek, Maria Pytel, Magdalena Prokop.

Realizacja projektu przewidziana jest od 02.10.2023 do 31.05.2024r.

Projekt jest zgodny z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wpisuje się w Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: „Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi  w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  i wsparcia rodziny.”

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • usprawnianie aparatu oddechowego,
 • poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
 • ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji  na wykonywanym zadaniu,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,
 • podnoszenie sprawności w zakresie motoryki,
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej.

ORANIZATOR

Organizatorką projektu jest mgr Renata Kolos-Laskowska, nauczycielka w Przedszkolu Niepublicznym „Czarodziejska Akademia”  w Pabianicach

ZADANIA PROJEKTOWE

Wykonanie prac pod hasłem danej litery

A– Ale plama. Rozdmuchiwanie kleksa z farby za pomocą słomki.

B – Biedronka. Przenoszenie kółek-kropek za pomocą powietrza

wdychanego/wciąganego przez słomkę.

C– Celinka. Kolorowanka, której pola można zakolorować po wykonaniu

odpowiednich ćwiczeń.

D– Długi wąż. Wykonanie pracy plastycznej – węża oraz ćwiczeń w syczeniu.

E– Eko-logopedia. Stworzenie buźki z ekologicznych materiałów.

F – Fryzjer. Cięcie kartki w celu stworzenia włosów oraz dmuchanie by wprawić je w ruch.

G – Gimnastyka buzi i języka. Memory – ćwiczenia warg, języka, policzków.

H – Historyjka logopedyczna. Słuchanie historyjki i wykonanie ćwiczeń.

I – I do koszyczka. Przenoszenie lekkich elementów za pomocą łyżki trzymanej w ustach.

J – Jajko. Powtarzanie coraz dłuższych fraz wierszyka.

K – Kostka. Wykonanie ćwiczeń zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek.

L– La, la, la. Śpiewanie sylab (np. la/lo/le/lu) na melodię piosenki znanej

dzieciom.

Ł – Łódki. Wykonanie łódek i wprawianie ich w ruch za pomocą wydychanego powietrza.

M – Magiczne pudełko. Losowanie przedmiotów i wykonanie ćwiczeń

dźwiękonaśladowczych.

N– Najedzeni. Oblizywanie warg z czegoś smacznego (np. jogurt, czekolada, dżem).

O – Opowiadanie logopedyczne. Słuchanie opowiadania i wykonanie

zawartych w nim ćwiczeń.

P – Pokaż jak… Losowanie kartek z czynnością i prezentowanie jej.

R– Różnicowanie. Wskazywanie/kolorowanie jednego obrazka z pary, którego nazwę wymienił prowadzący.

S – Smok. Wykonanie smoka z rolki i bibuły. Dmuchanie by wprawić go w ruch.

T – Tajemniczy woreczek. Losowanie obrazka przedstawiającego zwierzę i wydawanie jego odgłosu.

U – Ucho słyszy. Memory dźwiękowe. Znajdowanie par.

W – Wiatraczki. Wykonanie i wprawianie w ruch wiatraczków.

Y– Yetti. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej wg wzoru.

Z – Zgadywanki słuchowe. Rozpoznawanie dźwięków wykonywanych przez prowadzącego lub z odtwarzacza multimedialnego.