Projekt edukacyjny „Mistrzyni Szymborska”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach włączył się w obchody 100. rocznicy urodzin poetki, poprzez udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „MISTRZYNI SZYMBORSKA”, którego autorkami są: Magda Krajewska, Agata Sieńczak, Beata Gwizdała oraz Agata Karolczyk-Kozyra.
Ustanowienie przez Senat RP roku 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej to wspaniała okazja do upamiętnienia osiągnięć wybitnej noblistki.
Koordynatorami projektu są nauczyciele języka polskiego: Barbara Wryk, Alina Nowak i Agnieszka Bartoszek.
Szczegóły projektu w regulaminie:
 
Projekt MISTRZYNI SZYMBORSKA
Zasady uczestnictwa.
⦁ Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych.

Cele:
⦁ upamiętnienie roku Wisławy Szymborskiej  poprzez prezentowanie twórczości poetki;
⦁ budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;
⦁ kształtowanie świadomości kulturowej;
⦁ rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej;
⦁ kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;
⦁ dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;
⦁ dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich werbalizowanie i rozwijanie;
⦁ rozwijanie kompetencji społecznych poprzez budowanie właściwych relacji interpersonalnych;
⦁ rozwijanie umiejętności samodzielnego prezentowania wyników swojej pracy;
⦁ kształcenie umiejętności systematycznego uczenia się;
⦁ rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności formułowania opinii;
⦁ promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych;

Forma pracy: recytacje, montaże słowno-muzyczne, nagrania, podcasty, prezentacje, ilustracje, wykonania muzyczne i inne, mające znamiona działań o charakterze kulturalnym.

Czas trwania projektu: styczeń 2023 – czerwiec 2023 (w wyjątkowych sytuacjach projekt może być realizowany od września do grudnia 2023, nie dłużej jednak niż trwa rok Wisławy Szymborskiej).

Zasady szczegółowe:
⦁ Szkoła, przystępująca do projektu, zobowiązuje się do zrealizowania w podanym terminie przynajmniej jednego działania o charakterze kulturalnym, poświęconego życiu i/lub twórczości Wisławy Szymborskiej.
⦁ Formy i metody realizacji projektu są uzależnione od decyzji szkolnego koordynatora lub koordynatorów projektu w porozumieniu z uczniami.
⦁ Rezultaty pracy publikowane będą w grupie na FB pod nazwą Projekt MISTRZYNI SZYMBORSKA lub na stronach zaangażowanych szkół, a następnie udostępniane w grupie.
⦁ Istotne jest, by w realizację zaplanowanych działań zaangażować uczniów i pozwolić im na współdecydowanie o kształcie wydarzenia.
⦁ Projekt może być realizowany online, hybrydowo lub stacjonarnie.
⦁ Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział ich dziecka w projekcie oraz publiczne udostępnianie wizerunku ucznia.
⦁ Grupa utworzona na FB służy do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się zorganizowanymi działaniami. Zabronione jest w niej stosowanie jakiejkolwiek formy obrażania innych. Niedopuszczalna jest przemoc słowna. Nad porządkiem w grupie czuwają jej Administratorki.
⦁ Dopuszcza się promowanie projektu w mediach lokalnych z zaznaczeniem ich organizatora.
⦁ Każda szkoła, realizująca projekt, otrzyma zaświadczenie uczestnictwa po jego zakończeniu.