Przedszkole

 1. NASZE PRZEDSZKOLE:
 • jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom,
 • jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,
 • wspomaga indywidualny i wszechstronny rozwój dzieci na miarę jego wieku i możliwości,
 • umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,
 • stwarza warunki do twórczej aktywności, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych,
 • przestrzega prawa dziecka,
 • dba o dobre stosunki międzyludzkie oraz skuteczną komunikację interpersonalną,
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy,
 • posiada bogatą ofertę edukacyjną poprzez stosowane aktywne metody pracy, programy oraz innowacje pedagogiczne, sprzyjające wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijające ich zainteresowania i służące osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie,
 • stymuluje rozwój odpowiedzialności, samodzielności i współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 1. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA:
 • Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia, poprzez umożliwienie im samodzielnego działania
 • stosowanie różnorodnych form i metod pracy,
 • korzystanie z programów dodatkowych,
 • angażowanie dzieci do podejmowania wspólnego działania i pracy w grupie,
 • wdrażanie do dobrej praktyki codziennych obowiązków w przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji pozwalających na podejmowanie przez dziecko działań na rzecz własnego rozwoju,
 • stosowanie wzmocnień pozytywnych,
 • okazywanie szacunku i cierpliwość dla działań dziecka, zachęcanie do ponawiania prób.

Wspieranie we wszystkich sferach (poznawczej, fizycznej, emocjonalno – społecznej moralnej i zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka:

 • opracowanie odpowiednich narzędzi diagnostycznych,
 • systematyczne badanie umiejętności dzieci,
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień,
 • stworzenie dziecku możliwości samodzielnego zauważenia własnych błędów, a tym samym ich korygowania,
 • stworzenie dzieciom możliwości samodzielnego, twórczego działania,
 • uwzględnienie możliwości rozwojowych dzieci,
 • kształcenie nawyków zdrowego stylu życia, wdrażanie do przestrzegania zasad higieny oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej, końcowej,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • podkreślanie rangi wychowania przedszkolnego w zakresie zwiększenia szans edukacyjnych dzieci.

Dbanie o współpracę między placówką a środowiskiem rodzinnym

 • rozbudzanie świadomości współpracy między rodzicem a nauczycielem,
 • przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
 • szerzenie wiedzy i kompetencji rodziców, instruktaż rodziców,
 • kontaktowanie się z rodzicami za pomocą gazetek przedszkolnych,
 • tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka,
 • zebrania ogólne z rodzicami, rozmowy i konsultacje indywidualne,
 • zajęcia adaptacyjne,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursy, wycieczki,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu w oparciu o atmosferę wzajemnego zaufania.

Dbanie o współpracę ze środowiskiem lokalnym:

 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Szkołą Podstawową, Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną,
 • włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w imprezach o charakterze lokalnym.

Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla pokonywanych trudności w działaniu praktycznym:

 • kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, poprzez ustalenie z dziećmi zasad współżycia w grupie,
 • aktywizowanie poprzez pozytywną ocenę działań,
 • angażowanie dzieci do pomocy kolegom,
 • wyrabianie pozytywnych nawyków dotyczących codzienności ( dobre słowa, miłe zwroty),
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i radzenie sobie z emocjami,
 • udział dzieci w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej np. konkursy, przeglądy, akcje charytatywne i kulturalne.

Tworzenie zaplecza służącemu wspomaganiu rozwoju dziecka( planowanie, jakość, atrakcja, rozmieszczenie w zasięgu wzroku dziecka):

 • tworzenie atrakcyjnych scenariuszy zajęć,
 • bogacenie wystroju wnętrza sali, tworzenie kącików tematycznych, regionalnych,
 • doposażenie sal w miarę możliwości,
 • wzbogacanie zaplecza dydaktycznego,
 • tworzenie atrakcyjnych pomocy,
 • wykonywanie prac remontowych według potrzeb.

Wychowanek przedszkola

– potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

– wykazuje motywację do uczenia się, wysiłku intelektualnego i rozwijania własnych zainteresowań,

– posiada umiejętność koncentracji, współpracy w grupie, zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

– posiada podstawową wiedzę o świecie,

– jest samodzielny, aktywny, kreatywny, obowiązkowy podejmuje prace na rzecz grupy i przedszkola,

– umie cieszyć się z własnych osiągnięć,

– potrafi wartościować normy i zasady postępowania własnego i kolegów,

– zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawności fizycznej,

– rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

– czuje się Polakiem i Europejczykiem, zna symbole narodowe.