Samorząd szkolny

   PLAN  PRACY SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

              W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023

 Działania Samorządu Uczniowskiego:

– diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej,

– działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,

– ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach i działaniach SU,

– decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze   dydaktyki,  przestrzeni    szkoły oraz organizacji pracy placówki,

– prowadzenie gabloty SU i dbanie o jej estetykę,

– spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami i Dyrektorem szkoły,

– współpraca z Radą Rodziców szkoły,

– aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej     szkoły,

– współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne,

– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych,

– dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

– działania bieżące wynikające z aktualnej sytuacji.

   Zadania do realizacji  
         1. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.  

2. Zebranie organizacyjne.  
-Przydział funkcji poszczególnym członkom Samorządu Uczniowskiego.
-Rozpoczęcie działalności SU.  

3. Czuwanie nad sprawnym przebiegiem następujących akcji:  
– Dbamy o zieleń przed szkołą
– Dbamy o porządek w szkole i przed szkołą – Pomagamy potrzebującym, popieramy utalentowanych.  

4. Pomoc w zorganizowaniu imprez:  
– Dyskoteki ( Andrzejki, Zabawa Choinkowa)
-Dzień Edukacji Narodowej
– Dzień Życzliwości (żółte elementy stroju) – Mikołajki  (w mikołajkowych czapeczkach się nie odpytuje)
-Poczta Walentynkowa
– Powitanie Wiosny
– Dzień Samorządności (wszyscy zakładają zielone elementy stroju)
– Dzień Dziecka, Dzień Rodziny
– Wyjazdy do kina, teatru, udział w imprezach w Domu Kultury.

5. Pomoc w zorganizowaniu uroczystych apeli.    

6. Organizowanie akcji charytatywnych:  
-„Pomóż i Ty”
-„Góra Grosza”
-„Nakrętka która leczy”
– „Drugie życie zabawek”  

7. Opieka nad sztandarem szkoły:  
-Udział w uroczystościach szkolnych.  
-Reprezentowanie szkoły na uroczystościach środowiskowych i parafialnych.    

8. Czuwanie nad kulturalnym zachowaniem uczniów.  
– Konkurs na najbardziej kulturalnego ucznia i uczennicę każdej klasy.      

9. Pozyskiwanie środków finansowych na działania SU:  
– Zbiórka surowców wtórnych – współpraca z PCK,  z kołem Caritas
– Pozyskiwanie sponsorów
– Działalność członków SU i Samorządów Klasowych w celach pozyskania funduszy.
– kiermasz stroików i ozdób świątecznych    

10. Współpraca z władzami samorządowymi, Ośrodkiem Zdrowia, Domem Kultury.  
– Życzenia świąteczne
– Udział w uroczystościach szkolnych.  

11. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:  
– Pogadanki na temat przestrzegania zasad BHP
– Pogadanki zdrowotne.

12. Współpraca  ze społecznością szkolną:
akcja „Szczęśliwy numerek”
– dni tematyczne np. dzień bez plecaka, dzień piżamy
– konkursy świąteczne  
* konkurs na kartkę, ozdobę lub stroik bożonarodzeniowy
* konkurs na palmę wielkanocną , ozdobę lub stroik          

                                                                                                                                   Opiekunowie:

                                                                                                                  Chmiel Bogusława

                                                                                                               Duszkiewicz Wiesława

                                                                                                                                  Setlak Beata

                                                                                                                                 Cieślak Joanna