Świetlica

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ    

 w roku szkolnym 2023/2024

w Zespole  Szkolno – Przedszkolnym

 im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W ŚWIETLICY:

 1. Zapewnienie opieki dydaktyczno – wychowawczej dzieciom przychodzącym do świetlicy szkolnej.
 2. Integracja uczniów i wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych.
 3. Zapoznanie wychowanków świetlicy z regulaminem świetlicy i zasadami zapewniającymi bezpieczne zabawy.
 4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego pobytu
  w świetlicy z wykorzystaniem czasu na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań.
 5. Przeciwdziałanie agresji w świetlicy i kształtowanie kulturalnych zachowań uczniów.
 6. Egzekwowanie praw i obowiązków ucznia zawartych
  w regulaminie szkolnym, w regulaminie świetlicy oraz praw człowieka.
 7. Uczenie uczniów zaradności i samodzielności.

Plan może ulegać pewnym modyfikacjom w zależności od aktualnych potrzeb szkoły oraz nieprzewidzianych sytuacji.

Przewidywane efekty podejmowanych działań podczas zajęć świetlicowych w kolejnych miesiącach :

 WRZESIEŃ

Uczeń:

1.Zna i przestrzega regulamin zasad obowiązujących w świetlicy szkolnej, zna drogę ewakuacji oraz zna sygnały alarmowe.

2. Zna i przestrzega przepisy BHP podczas zajęć w świetlicy oraz   zasady BHP zachowania się w drodze do i ze szkoły.

3. Potrafi nazwać swoje mocne strony.

4. Odróżnia zachowania pozytywne od negatywnych.

5. Zna pory roku i potrafi określić charakterystyczne cechy jesieni.

6. Rozpoznaje rodzaje liści i drzew.

7.Dba o swoje środowisko.

  PAŹDZIERNIK

Uczeń:

 1. Potrafi zredagować i złożyć życzenia.
 2.  Potrafi wymienić cechy prawdziwego przyjaciela.
 3. Zna tradycje szkoły i specyfikę pracy nauczyciela i innych                 pracowników szkoły.
 4. Wie jak opiekować się zwierzętami.
 5. Zna tradycje związane z obchodami Święta Zmarłych w Polsce i innych kulturach.
 6. Pamięta o swoich bliskich, zmarłych, kultywuje tradycję palenia zniczy na grobach bliskich.
 7. Dostrzega walory i uroki jesieni.

LISTOPAD

Uczeń:

1. Kultywuje tradycje związane z obchodami różnych świąt i uroczystości.

2. Zna symbole narodowe.

3. Zna zasady zdrowego odżywiania.

4.Zna historię i zabytki swojej małej Ojczyzny –  Sokolnik.

5. Rozumie pojęcie tolerancji.

6.Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.

7. Rozumie, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma hałas.

8. Zna tradycje andrzejkowe i Katarzynek.

9.Rozumie potrzebę uprawiania sportu dla zdrowia.

GRUDZIEŃ

Uczeń:

1.Zna legendę o świętym Mikołaju.

2.Rozumie ideę pomagania potrzebującym.

3.Dba o estetykę prac technicznych i plastycznych.

4.Zna tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

5.Potrafi precyzować swoje myśli na dany temat.

6.Potrafi prawidłowo zaadresować list i zredagować życzenia.

7.Umie wykonać ozdoby świąteczne, stosuje różne techniki i materiały.

8.Wie, jak należy opiekować się zwierzętami podczas zimy.

STYCZEŃ

Uczeń:

1.Zna nazwy miesięcy i pór roku.

2.Zna tradycje karnawałowe.

3.Potrafi docenić rolę dziadków w swoim życiu.

4.Zna zasady bezpiecznego zachowania się na śniegu i lodzie.

5.Zna sposoby radzenia sobie ze złością i zdenerwowaniem.

6.Dostrzega uroki zimy. Potrafi zorganizować sobie bezpiecznie i różnorodnie czas wolny.

7.Zna różne sposoby pożytecznego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

  LUTY

Uczeń:

1.Potrafi wymienić korzyści z czytania książek.

2.Wskazuje zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu.

3.Wie jak okazywać swoje uczucia i emocje.

4.Wie jak opiekować się zwierzętami  i ptakami zimą.

5.Zna różne gatunki zwierząt.

6.Wie jak zachować się w różnych sytuacjach życiowych.

7.Potrafi nazwać i okazać pozytywne uczucia.

MARZEC

Uczeń:

1. Okazuje szacunek  kobietom, rozumie znaczenie pracy kobiet.

2. Potrafi współpracować w grupie, utożsamia się z nią, czuje się odpowiedzialny.

3. Zna różne zawody.

4. Umie zaobserwować zmiany w przyrodzie zachodzące wiosną, zna i nazywa zwiastuny wiosny.

5. Zna zwyczaje, tradycje,  obrzędy i religijne znaczenie Świąt Wielkanocnych.

6. Potrafi wymienić więzi pokrewieństwa między kobietami  w swojej rodzinie.

7. Wie na czym polega tradycja topienia marzanny.

KWIECIEŃ

Uczeń: 

1.Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

2.Wie jakie prace wykonujemy wiosną na działkach i ogródkach.

3.Potrafi wymienić zmiany w przyrodzie zachodzące wiosną.

4.Wie jak dbać o naszą planetę Ziemię.

5.Wie jak segregować śmieci i odpady.

6.Wie jakie znaczenie w życiu organizmów ma woda.

7.Potrafi współpracować w grupie z innymi dziećmi i podporządkować się wyznaczonym normom i poleceniom wychowawcy.

 MAJ

Uczeń:

1.Zna święta narodowe obchodzone w maju, zna historię flagi i godła Polski.

2.Chętnie czyta książki dla dzieci. Wie, jak powstaje książka.

3.Zna i chętnie czyta baśnie J. Ch. Andersena.

4.Wie, jakie kolory wpływają na nasze samopoczucie i nastrój.

5.Potrafi wyrazić swoje uczucia rodzinne względem członków     rodziny .

6.Zna święta narodowe obchodzone w maju, zna historię flagi i godła Polski.

7.Szanuje książki, wie jak zachować się w bibliotece.

CZERWIEC 

Uczeń:

1. Zna i chętnie śpiewa piosenki wakacyjne i turystyczne.

2. Wie, jak przygotować się do podróży i jak bezpiecznie spędzać wakacje.

3. Potrafi racjonalnie zaplanować sobie czas wolny.

4. Zna Prawa Dziecka, wie gdzie i do kogo zwrócić się w sytuacjach trudnych.

5. Zna ważne numery telefonów i wie, w jakich sytuacjach może z nich korzystać.

6. Zna i docenia rolę taty w rodzinie.

7. Wie, jaką rolę i jakie zadania spełnia Rzecznik Praw Dziecka.

8. Wie, jak posługiwać się mapą i globusem.

9. Zna ciekawe zakątki naszego kraju, warte obejrzenia.

10. Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

11. Wie, jak bezpiecznie spędzić wakacje i jak rozsądnie korzystać z kąpieli słonecznych i wodnych.