Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 

 

 

 
 
"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"
Seneka
 
Witamy
 
Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokolnikach. Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Niegowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
 
 
  
 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Zapraszamy na rozdanie świadectw. 

Każdy uczeń przychodzi w maseczce i z własnym długopisem.

26 czerwca 2020 roku Szkoła Filialna w Bliżycach -

 klasy  od II do VI w godzinach od 9.00 do 10.00

30 czerwca 2020 roku Przedszkole w Bliżycach - od 8.00 do 13.00 

26 czerwca 2020 roku Szkoła Podstawowa w Sokolnikach

Klasy I-III od 9.00 do 9.30

Klasy IV-VII od 8.30 do 9.00

Klasa VIII od 8.00 do 8.30

Przedszkole w Sokolnikach

29 czerwca 2020 roku- 5-6 latki od 9.00 do 10.00

30 czerwca 2020 roku - 3-4 latki od 9.00 do 10.00 Informacja dla Rodziców

Od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej w Sokolnikach oraz Szkole Filialnej w Bliżycach  będą odbywać się zajęcia  dla uczniów klas I-III oraz zajęcia opiekuńczo wychowawcze w przedszkolach tych placówek . W załączniku zamieszczone są informację dotyczące procedur bezpieczeństwa, deklaracje rodziców i oświadczenia rodziców. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami. Rodzice, którzy deklarują przyjście dziecka do szkoły lub przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji i oświadczenia. Bardzo proszę o informację zwrotną, czy Państwa dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach do Wychowawcy klasy. Informację można przekazać telefonicznie, sms, email w terminie do 22 maja 2020r.

Dyrektor SP w Sokolnikach

Małgorzata Jędruszek


 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA


OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO –

 

 PRZEDSZKOLNYM  W SOKOLNIKACH   W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

 

  Niniejsza Procedura regulują:

Zasady przychodzenia uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i innych osób do szkoły,

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,

Zasady przebywania uczniów na świeżym powietrzu,

Zasady bezpieczeństwa w szkole,

Zasady szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami.

 

SPIS TREŚCI


 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 4 OBOWIĄZKI RODZICA

§ 5 SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

§ 6 ZASADY DZIAŁANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

§ 7 PRZEBYWANIE UCZNIÓW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TERENIE PLACÓWKI

§ 8 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

                                                                                              § 1

                                                      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejsza Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej  w Sokolnikach i Szkoły Filialnej w Bliżycach  oraz rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do placówki w okresie pandemii COVID-19.

2.      Celem wdrożenia niniejszej procedury jest:

a.       zminimalizowanie zagrożeń związanych z koronawirusem lub choroby COVID-19

b.      umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

3.      Procedura określa zasady i definiuje działania, mające ograniczyć możliwość zakażenia, które pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany zapoznać się, poprawnie wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIA stanowiące załączniki do niniejszej Procedury.

                                                                                   § 2

                                               OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor :

1. Dostosowuje obowiązujące w placówce procedury do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z Organem Prowadzącym który:

 

a. zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.

b. zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice,  fartuchy z długim rękawem.

c. wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego jeśli będzie taka konieczność.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy  szkoły na podstawie zebranych od rodziców w formie wiadomości e-mail, sms  informacji o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzać do placówki w czasie pandemii .

5. Informuje rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19, oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i z jego każdorazowym dowozem.

6. Organizuje przygotowanie pomieszczenia do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

7. Organizuje niezbędne wyposażenie izolatorium w:  1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski, co najmniej 5 par rękawiczek.

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (obejmujące w szczególności rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuje, aby przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zapewnia mydła antybakteryjne oraz umieszczone w widocznych miejscach instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci.

10. Dopilnowuje, aby w przedsionku przed wejściem do szkoły wisiała umieszczona w widocznym miejscu instrukcja, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe  oraz, aby obok znajdował się kosz na zużyte rękawiczki.

11. Organizuje codzienny pomiar temperatury ciała dzieci (przy wejściu i wyjściu oraz w razie potrzeby).

                                                                                                            § 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 

1. Wszyscy pracownicy  zapoznają się z Procedurą Bezpieczeństwa opracowaną i wdrożoną w      placówce  na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i zobowiązani są złożyć podpisane OŚWIADCZENIe stanowiące załączniki nr 3

2. Każdy pracownik  zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury przy weiściu do szkoły.

3.W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) zobowiązany jest pozostać w domu i zawiadomić o swoim podejrzeniu, dyrektora placówki.

4. Do szkoły  pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne każdorazowo odkażając ręce płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

5. Często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg umieszczonej w widocznych miejscach w placówce instrukcji  oraz myją ręce.

 

1.      Obowiązki Nauczyciela:

 

a.  Mierzy temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb termometrem bezdotykowym.

b.  Nadzoruje rozmieszczenie dzieci, jedna ławka jeden uczeń z zachowaniem odstępu między ławkami ok. 1,5m

c. Stara się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.

d. Nie udziela informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast jest do dyspozycji rodziców w razie ich pytań poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

e. Organizuje zabawy na podwórku szkolnym.

6.  Pracownicy przemieszczają się w placówce tylko w sytuacjach niezbędnych.

7.  Nieobecności nauczyciela  ustalane jest zastępstwo lub zmieniane są godziny pracy grupy.

8. Nie organizuje żadnych wyjść poza teren placówki.

9. Nauczyciele wychowawcy:

a. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

b. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg umieszczonej w widocznych miejscach w placówce instrukcji dla dzieci.

c. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

d. Organizują wyjścia poszczególnych grup na świeże powietrze  tak, aby grupy nie spotykały się ze sobą.

e. Unikają organizowania większych skupisk dzieci.

 

10. Personel obsługi ( sprzątaczka):

 

a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.

b. Czuwają nad bezpiecznym poruszaniem się uczniów na terenie ciągów komunikacyjnych;

c. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

d. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

e. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

f. Sprzątaczka  dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

g. Przeprowadzając dezynfekcję personel ściśle stosuje się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu. W sposób szczególnie staranny dokonuje dezynfekcji toalet. Dokonuje pomiaru temperatury dzieci przy wejściu do placówki. Dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.

11. Personel kuchenny  (intendent):

a. Nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi

b. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

c. Wykonuje swoje zadania, utrzymując odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.

d. Stosuje środki ochrony i higieny osobistej.

e. Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

f. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty
i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

     g. Intendent dba o stosowanie procedur HACCP.

h. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami.

 

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICA.

1.      Rodzice lub opiekunowie prawni, zapoznają się z Procedurą Bezpieczeństwa opracowaną i wdrożoną w placówce  na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i zobowiązani są złożyć podpisane OŚWIADCZENIA stanowiące załączniki nr 1 i nr 2.

2.      Osobą upoważnioną do przyprowadzenia i odbioru ucznia jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny. Na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 nie obowiązują wcześniejsze deklaracje odbioru dzieci przez inne osoby upoważnione.

 

3.      Zgłoszenie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem należy  na  adres mailowy zs_sokolniki@interia.pl lub poinformować telefonicznie wychowawcę. 

 

4.      Rodzic, w razie konieczności wejścia do placówki, bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk zgodnie z umieszczoną w widocznym miejscu instrukcji i korzysta z własnych rękawiczek jednorazowych oraz własnej maseczki których nie zdejmuje.

5.      Maksymalnie w szatni może przebywać 5 uczniów, a pozostali  oczekują na wejście do szatni przed  drzwiami zachowując dystans społeczny min. 2 m wobec pracowników jak i innych dzieci.

6. Rodzic odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko w drodze do szkoły , jak i w drodze powrotnej.

7. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci minimalizują kontakty z innymi osobami.

8. Rodzic jest zobowiązany do przekazania istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka każdorazowo w deklaracji oraz lub mailowo albo telefonicznie nauczycielowi lub dyrektorowi, jeśli stan zdrowia dziecka ulega pogorszeniu w czasie jego pobytu w domu.

9. Rodzic / opiekun prawny (z rodziny, w której nikt nie jest objęty kwarantanną) posyła  tylko zdrowe dzieci do szkoły, bez objawów infekcji. Podwyższona temperatura, kaszel, 

katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, osłabienie (bez względu na etiologie) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do szkoły w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów u dziecka w czasie jego pobytu w placówce, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko niezwłocznie, max do 1 godziny od chwili zawiadomienia go. W czasie oczekiwania na odebranie dziecka przebywa ono pod nadzorem w odosobnieniu, zgodnie z zasadami opisanymi szczegółowo w § 8 niniejszej procedury.

10.Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji 

       rąk.

11. Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają  indywidualną osłonę ust i nosa
w drodze do i ze szkoły

12.  Dzieci w szkole  przebywają bez maseczek. Maseczki do zakrywania ust i nosa rodzic zabiera ze sobą i przynosi w momencie odbioru dziecka ze szkoły.

13. Rodzice wyjaśniają dziecku i dbają, aby dziecko nie zabierało do szkoły zabawek
i innych przedmiotów z domu.

14. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

15. W związku z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, rodzice zobowiązani są zapewnić dojazd i odbiór dziecka z zajęć w szkole w wyznaczonych godzinach.

§ 5

SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 

1.      Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów  zwłaszcza w godzinach pracy palcówki.

2.      Rodzica/opiekuna prawnego posyłajacego dziecko do szkoły zobowiązuje się do  przekazania  numeru telefonu do szybkiego kontaktu ze szkołą.

3.      Dane wymagane od rodzica/opiekuna prawnego to aktualne numery telefonów komórkowych lub adresy e-mail obydwojga rodziców oraz numery stacjonarne do zakładów pracy.

4.      Dane kontaktowe do obojga rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do dziennika zajęć grupy.

5.      Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Szkołę odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie Szkoły .

6.      Administratorem danych osobowych dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny jest Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Sokolniki 76, 42 – 320 Niegowa.

7.      Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych lub w sposób zautomatyzowany.

§ 6

ZASADY POSTĘPOWANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki będą zamknięte.

 W tym czasie wejście do placówki sygnalizuje się dzwonkiem ogólnym.

2. Liczba dzieci w poszczególnych klasach  przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12. W związku z tym klasy liczące powyżej 12 uczniów  będą dzielone na grupy.

      3.Przyprowadzanie dzieci do placówki:

a. Tylko jedna osoba (rodzic/opiekun prawny) przyprowadza dziecko do szkoły
i przychodzi tylko z tym dzieckiem, które ma pozostać w placówce. Zaleca się ponadto, aby osoba, która przyprowadziła dziecko do placówki również odebrała dziecko z placówki.

b. Każdy Rodzic/opiekun prawny na terenie placówki  ma obowiązek mieć założoną własną maseczkę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki.

        c. Rodzice przebywają w szkole tylko w wyznaczonym miejscu- korytarz przy wejściu     

            głównym.

d. rodzic/prawny opiekun może wejść  do placówki w szczególnych przypadkach,np.

     - problemy z poruszaniem się dziecka,

3. Każda osoba wchodząca do szkoły ma mierzoną temperaturę która jest odnotowana w specjalnym rejestrze .

1.      Pracownik dyżurujący w holu odpowiada za utrzymanie maksymalnej dozwolonej ilość dzieci w szatni.

2.      W przedsionku należy zachować bezpieczną odległość między osobami tj. minimum 1, 5 -2 metrów.

3.     Dzieci przyprowadzane są do godziny 9:00. Po jej upływie  wietrzony jest hol szkoły i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.

 

4.      Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: tylko osoby zdrowe w masce osłaniającej usta i nos, w rękawiczkach jednorazowych po dezynfekcji rąk,

 (np.  kurier, listonosz).

 

§ 7

 

PRZEBYWANIE DZIECI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU NA TERENIE PLACÓWKI

 

1.      1.      Wyjście na świeże powietrze  będzie się odbywać z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości między dziećmi i grupami.

2.      Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu na świeżym powietrzu sprawuje nauczyciel.

3.      W czasie pobytu dzieci na powietrzu sale są wietrzone. Należy zaopatrzyć dziecko w odpowiedni do pogody strój.

4.      Dopuszcza się możliwość korzystania z placu zabaw jeśli szkoła będzie dysponowała odpowiednimi środkami do dezynfekcji. Wówczas sprzęt będzie dezynfekowany przed wyjściem dzieci na podwórko oraz po każdej grupie.

 

§ 8

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 

1.      W razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) u Dziecka:

a. Nauczyciel niezwłocznie telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji a następnie telefonicznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i informuje o konieczności odebrania dziecka z placówki w ciągu 1 godziny.

b.      Dyrektor kieruje do pomocy osobę: sprzątaczka, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

1.      Pracownik odprowadza dziecko do tzw. izolatorium – pomieszczenie GABINET PIELĘGNIARKI i pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

2.      Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

2.      Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a.       Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do tzw. izolatorium – pomieszczenie .

b.      Dyrektor kieruje do pomocy innego pracownika, która zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i towarzyszy choremu w izolatorium utrzymując min. 2 m odległości

c.       Dyrektor niezwłocznie zawiadamia odpowiednie służby (poniżej), które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Procedura Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora Zarządzenia wdrażającego procedurę.

2.      Procedura obowiązuje do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV- przez MZ i MEN oraz GIS.

 Załączniki:

1.      Oświadczenie  rodzica- Załącznik nr 1

2.      Oświadczenie  rodzica- Załącznik nr 2

3.      Deklaracja pracownika – Załacznik nr.3


Informacja o potrzebnych telefonach na wypadek wystąpienia zachorowania

a.    Infolinia 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

b.   603 779 492 Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myszkowie na temat koronowirusa.

 

c.     W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67 402 00 ,32 674 0 291,  32 674 02 92.

d.   32 606-30-63 Kuratorium Oświaty w Katowicach

e.    34 315 10 20 Organ Prowadzący Gmina Niegowa

                                                                                                                       Załącznik 1

                                                                             OŚWIADCZENIE

Ja ................................................................................................................................................. .

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ..........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka/dzieci)

7) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) Szkoła Podstawowa w Sokolnikach  jest administratorem danych osobowych.

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………..

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

Załącznik Nr 2

 

OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………

 

( nazwisko i imię dziecka/dzieci)

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do szkoły  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

o  mimo wprowadzonych w szkole  obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

o  w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

o  w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

o  w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu o możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został przedłużony dla rodziców dzieci do 8 lat,

 Moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;

 W domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

 Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;

 Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole  w okresie stanu epidemii COVID-19

Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby lub podwyższonej temperatury u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki.

 

W  razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolnikach i organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.


                                                                                                    ....................................................................

                                                                                                           (data, czytelny podpis rodziców)                                                                

Załącznik nr 3

DEKLARACJA PRACOWNIKA

 Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym .

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

                                                               ..........................................................................

                                                      data czytelny podpis pracownika, stanowisko

Szanowni Państwo, Rodzice Dzieci Przedszkolnych

 

Zobowiązuję Państwa do zapoznania się

PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCYMI W PRZEDSZKLU PUBLICZNYM W SOKOLNIKACH , PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BLIŻYCACH   W OKRESIE PANDEMII COVID-19


w związku z planowaną możliwością uruchomienia  prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju od 18.05.2020r. oraz planowanym uruchomieniem  pracy przedszkola od 25 maja. 

   

 Informuję, że przyjmowane będą dzieci zgodnie z Procedurą (zakładka PRZEDSZKOLE) i złożonymi załącznikami przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów

 

Po złożeniu wskazanych dokumentów , Rodzic otrzyma informację od dyrektora przedszkola o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

 

Jednocześnie informuję, że kwalifikowanie dziecka do przyjęcia rodzic uzyskuje na okres jednego tygodnia zgodnie

Możliwe będzie także wrzucenie  w/w oświadczeń do skrzynki przed przedszkolem (dostępne będą w szkole puste druki do wypełnienia).  


                                               Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokolnikach 

Małgorzata Jędruszek

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 


 

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym dla klas VIII
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2020/2021)
 


 
 
 


KOMUNIKAT  Dyrektora  Szkoły Podstawowej  w  sokolnikach DLA  RODZICÓW

SZANOWNY RODZICU !!!

 Ucznia Szkoły Podstawowej w Sokolnikach

w czasie trudnym dla Nas Wszystkich:

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 poz. 492) następuje przedłużenie czasu zamknięcia szkół od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. O ile sytuacja nie ulegnie zmianie, realnie uczniowie przyjdą do szkoły 15.04.2020 r.

Nauka w tym okresie realizowana będzie na odległość według zasad umieszczonych na stronie internetowej szkoły zspsokolniki.pl

Bez wątpienia jesteście Państwo pełni obaw, jak będzie wyglądała ta praca przez najbliższe tygodnie. To nadzwyczajna sytuacja, której musieliśmy podołać w zawrotnym tempie. W takich warunkach łatwo o błędy. Ale proszę nam wierzyć, jeśli  pojawią się, nie będą one wynikały z niekompetencji, czy złej woli. Konsekwencje epidemii wymusiły w życiu społecznym i rodzinnym zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji i stylu życia ludzi. Musimy im podołać. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wszystko dobrze zorganizować i pokonać ewentualne trudności.

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, Szkoła Podstawowa w  Sokolnikach będzie wykonywać swoje obowiązki zdalnie;
 • zwrócimy szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnimy możliwości psychofizyczne dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie;
 • dobierzemy odpowiednie narzędzia przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów;
 • damy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego;
 • dostosujemy sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, potwierdzające zapoznanie się ucznia ze wskazanym materiałem, dają podstawę do oceny pracy ucznia;
 • korzystajcie z maila spsokol@wp.pl , śledź  stronę internetową SP , dodatkowo zostaje utworzone w menu strony internetowej szkoły zspsokolniki.pl  zakładka NAUKA ZDALNA , w której każda klasa znajdzie aktualne lekcje w okresie 25 marzec – 10 kwietnia 2020;
 • Drogi Rodzicu, zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole, a my zrobimy wszystko, aby ten czas nie poszedł na marne;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez e-dziennik czy stronę internetową szkoły.

Jeśli macie państwo ograniczenia, wynikające z brakiem dostępu waszego dziecka do komputera, prosimy o kontakt pod nr. tel. 505080289.

Niezależnie od tego, jak zorganizujemy zdalne nauczanie, zdaję sobie sprawę, że będzie ono dla wielu rodzin dużym wyzwaniem i źródłem frustracji wobec nas, nauczycieli. Jestem jednak przekonana, że wspólnie znajdziemy sposoby, aby temu zapobiec lub zminimalizować nieporozumienia. Dziś każde dziecko najbardziej potrzebuje wsparcia i zrozumienia. Tylko z pomocą nas, dorosłych, może podołać ogromnemu wyzwaniu, jakie stawia przed nim kształcenie na odległość.

Dyrektor SP w Sokolnikach

Małgorzata Jędruszek
 

KOMUNIKAT  Dyrektora  Szkoły Podstawowej  w  sokolnikach DLA Uczniów  i  RODZICÓW

ZASADY PROWADZENIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

dla nauczycieli i uczniów

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 493)

Sposób i tryb realizacji zadań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od 30.03.2020 r do odwołania

Szkoła pracuje według dotychczasowego, tygodniowego rozkładu zajęć.

Treści nauczania oraz tematy zajęć będą przekazywane za pomocą strony internetowej szkoły zspsokolniki.pl, maila spsokol@wp.pl    lub inny wygodny, uzgodniony bezpośrednio  z rodzicami sposób ( klasy I-III)

Zadania wychowawców, nauczycieli:

◦     Tworzą służbowego maila, który umożliwi bezpośredni kontakt nauczycieli
z uczniami i ich rodzicami.

◦     Przekazują treści nauczania, tematy zajęć na stronę internetowa szkoły  lub klasową, lub inny wcześniej wypracowany sposób.

 ◦    Nauczanie nie jest prowadzone online. Uczniowie otrzymują od nauczycieli instrukcje do pracy i są zobowiązani do wykonania zadań w określonym przez nauczycieli terminie. Przyjęta zasada uwarunkowana jest analizą dostępności dzieci do sprzętu w poszczególnych rodzinach i stwarza rodzicom możliwość dogodnej organizacji nauki w domach.

◦     Nauczyciele wysyłają materiały i instrukcje do lekcji z kilkudniowym  wyprzedzeniem, żeby uczeń i rodzic mogli zaplanować pracę na następny dzień.

◦     Dopuszcza się zmianę w organizacji zajęć wychowania fizycznego akceptowane są codzienne aktywności uczniów, które planuje i przekazuje do realizacji uczniom nauczyciel tego przedmiotu.

◦     Ucząc zdalnie, oceniamy zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami WSO, uwzględniając specyfikę kształcenia na odległość w zakresie sposobów sprawdzania  osiągnięć edukacyjnych uczniów.

◦     Nauczyciel informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce w ustalony z tymi podmiotami sposób.

◦     Każdy uczeń lub rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia – o formie i terminach konsultacji, w porozumieniu z nauczycielami, informuje wychowawca.

◦     Korzystają z rekomendowanych platform edukacyjnych umożliwiających naukę na odległość.

◦     Wyznaczają czas opanowania i wykonania treści nauczania.

◦     Wykorzystują do kontaktów z uczniami i rodzicami dostępne kanały   komunikacji: droga mailowa, połączenia telefoniczne, portale społecznościowe, platformy edukacyjne.

◦     Dokumentują swoją pracę wpisem tematów do dziennika zajęć lekcyjnych.

◦     Ustalają zakres materiału dla poszczególnych klas uwzględniając równomierne obciążenie zajęciami w danym dniu oraz biorą pod uwagę możliwości psychofizyczne ucznia i dostępność do sprzętu komputerowego.

◦     Nauczyciele zobowiązani są do przeanalizowania obowiązujących programów nauczania i zgłaszają potrzebę jego modyfikacji dyrektorowi szkoły do 26marca 2020r.

◦     W czasie ograniczonej działalności szkoły swoje zadania wykonują również nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, specjaliści prowadzący indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

◦      Nauczyciele są zobowiązani również do zdalnego realizowania zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

◦     Stosują zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną (czas korzystania z urządzeń, ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, sytuację rodzinną).

◦    Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami ustala warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), i podaje je w terminie późniejszym, jeśli zdalne nauczanie kontynuowane będzie do momentu proponowania ocen rocznych.

4.Zadania uczniów:

◦     Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r, realizujemy obowiązek nauki na     odległość.

◦     Korzystając ze strony internetowej Szkoły Podstawowej  w Sokolnikach pobieracie zakres materiałów edukacyjnych do opanowania.

◦     Stosujecie się do wyznaczonego przez nauczyciela terminu opanowania treści nauczania.

◦     Kontaktujecie się bezpośrednio z nauczycielem za pomocą maila klasowego  lub innego ustalonego z wychowawcą lub nauczycielem.

◦     Codziennie zapoznają się z informacjami przekazywanymi przez wychowawcę, nauczycieli.

◦     Nauczyciele przekazują wam instrukcję z poleceniami, numerami stron z podręczników, linkami do filmów, platform edukacyjnych  innych zbiorów edukacyjnych.

◦     Obowiązuje was dotychczasowy plan lekcji. Czyli jeśli np. we wtorki macie j.polski, matematykę, biologię i technikę od nauczycieli tych przedmiotów dostaniecie materiały do nauki.

◦      Dopuszcza się zmianę w organizacji zajęć wychowania fizycznego akceptowane są codzienne aktywności uczniów, które planuje i przekazuje do realizacji uczniom nauczyciel tego przedmiotu. nauczyciele wf mogą zlecić wam codziennie 10 minutową aktywność – wtedy lekcja ta wypada z planu.

◦     Nauczyciele informują was o tym, które zadania będą podlegały ocenie i jak należy je udostępnić, by zostały ocenione.

◦     Ucząc zdalnie, oceniamy zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami zawartymi w statucie.

◦    Ze względu na specyficzną sytuację, oceniane będą przede wszystkim

prace pisemne – testy, sprawdziany, wypracowania, zadania, ćwiczenia – stworzone samodzielnie przez ucznia i przesłane nauczycielowi do weryfikacji w ustalony z nim sposób;

inne wasze wytwory związane z aktywnością edukacyjną  - prace plastyczne, doświadczenia, eksperymenty, nagrania recytacji, śpiewu, czytania, prezentacje multimedialne, kreatywne notatki i każde inne formy wizualne czy też dźwiękowe dokumentujące waszą pracę w sposób ustalony z nauczycielem

    

◦     Macie prawo do konsultacji z nauczycielami. O sposobie kontaktu poinformuje was wychowawca.

◦     Pamiętajcie, by korzystając z zasobów Internetu, nie naruszać praw autorskich twórców tekstów i innych materiałów.

◦     Mamy obowiązek pracować nie tylko z komputerem, telewizorem czy tez telefonem – musimy odnosić się do podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów przedmiotowych.

◦     Pracujemy w odpowiednich warunkach. Pamiętajcie o porządku na biurkach czy tez stolikach. Pozbierajcie z nich zbędne rzeczy, które mogą was rozpraszać. Nie pracujcie zbyt długo, patrząc na ekrany.

◦     Realizacja zadań edukacyjnych jest obowiązkowa.

WAŻNE !

Jeżeli uczeń, rodzic nie ma możliwości wydrukowania kart pracy w domu służymy pomocą, można je odebrać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem lub wychowawcą.

  W sytuacjach wyjątkowych, w razie braku dostępu do Internetu lub z innych   powodów uniemożliwiających kształcenie na odległość istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego.

W razie pytań, jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z nauczycielem, wychowawcą lub pod nr. tel.  505080289

W przypadku pojawienia się  zmian dotyczących kształcenia na odległość niezwłocznie zamieścimy informacje na stronie internetowej szkoły.
 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach

 przekazuje informuję zamieszczoną w dniu 16.03.2020 roku na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:

http://www/oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem

Od 16 marca do 10 kwietnia, w dni powszednie, znajdziecie – na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie przygotowaliśmy dla Was zadania z:

· języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

· matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy 

VII i VIII

· języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności. 

Zadania będziemy publikować codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00. Przez pierwsze dwa dni w każdym zestawie – oprócz samych zadań – znajdziecie  kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych. Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin.


 


 

INFORMACJA O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Szanowni Rodzice

 • zajęcia w naszej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 • Uczniowie otrzymali od nauczycieli poszczególnych przedmiotów zakres materiału do zrealizowania w okresie zawieszenia zajęć

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 
Jawny Rejestr Zbiorów Danych 


Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sokolnikach polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szkole prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych.
Rejestr w formie papierowej jest udostępniony do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych (Sokolniki 76, 42-320 Niegowa) 
Inspektorem Danych Osobowych jest Polak Małgorzata, 
nr telefonu 692654986
 
 WAŻNE  TELEFONY

112 - Europejski Numer Alarmowy 
- w Polsce połączenia odbiera 
Straż Pożarna - 998
i Policja - 997

Telefony ratunkowe:
nad wodą: WOPR - 601100100
w górach: TOPR - 601100300 / 182034444
GOPR - 985 / 601100300

Grupy GOPR:
Beskidzka - 338296900
Bieszczadzka - 134632204
Jurajska - 343152000
Karkonoska - 757524734
Krynicka - 184777444
Podhalańska - 182676880
Wałbrzysko-Kłodzka - 748423414
 


 
    Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RODN "WOM" w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów "Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branżowym" z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). 
   Link do wyszukiwarki https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod
 
 
 


 
Uczennice klasy III Gimnazjum zajęły I miejsce

 w VI FESTIWALU  KULINARNYM  UCZNIÓW KLAS  GIMNAZJALNYCH
 
 
 
 

 
 
 


 
 
W XIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
 "Szopka Bożonarodzeniowa" 
II miejsce zajął  uczeń klasy III Jakub Popiół. 
Konkurs ten organizowany był przez Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej pod patronatem Wójta Gminy Poczesna. 
 
 
 
                      
 
     
 
 


  Jeden grosz znaczy niewiele,
 ale Góra Grosza jest największa na świecie.

       Jak co roku, na przełomie listopada i grudnia w szkole 
i w przedszkolu odbyła się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. 
     Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Jednak najważniejszym celem tej akcji jest pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. 
 
 
     
 
                                           
 
 


8 listopada 2017 roku uczniowie klasy 1-3 przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Śniadanie daje moc".
Zależało nam, aby wspólnie przygotowany i spożyty posiłek  połączyć z przypomnieniem przede wszystkim ważnej roli śniadania, zwłaszcza dla młodych, rozwijających się organizmów, ale także zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw, owoców i wybranych produktów. 

     

     

     

    
 

 
Po przygotowaniu kanapek uczniowie wybrali dwie 
najciekawsze kanapki.
 
10 listopada 2017 roku 
 
spotkaliśmy się z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli rosyjskiej, pruskiej i austriackiej, Polska znów stała się wolnym państwem. Kłaniamy się nisko tym wszystkim, którzy do Polski szli 
i nigdy nie doszli, tym, których groby rozsiane są po całym świecie, 
i tym, którzy grobów w ogóle nie mają. Bohaterowie Powstania Kościuszkowego, kampanii napoleońskiej, Powstania Listopadowego 
i Wiosny Ludów - to Was dziś wspominaliśmy. Powstańcy styczniowi, zesłańcy syberyjscy, legioniści I-ej wojny światowej, męczeńskie ofiary najstraszliwszej zbrodni w dziejach ludzkości II-ej wojny światowej, 
to Wam dziś oddaliśmy hołd.  


PODZIĘKOWANIE  DLA:
 
LEKARZA WETERYNARII
PANA MICHAŁA KUSAJA
ZA PRZEKAZANIE DLA SZKOŁY
MAPY "EUROPA MAŁEGO ODKRYWCY"
 
PANA SLAWOMIRA ŁAPAJA
ZA PRZEKAZANIE DLA SZKOŁY
''MAPY FIZYCZNEJ ŚWIATA''
 
FIRMY RAMPLAST SP.Z.O.O.
ZA PRZEKAZANIE DLA SZKOŁY
LEKTUR SZKOLNYCH
 
PANA MIROSŁAWA ZAWISZY
ZA PRZEKAZANIE DLA SZKOŁY
''MAPY FIZYCZNEJ EUROPY''
 
FIRMY VOLUNTA
ZA POMOC W POWIĘKSZENIU KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 
FIRMY GAJA
ZA POMOC W POZYSKANIU FUNDUSZY
NA ZAKUP MAP GEOGRAFICZNYCH
              W dniach 20 i 21 lutego 2016 roku w naszym przedszkolu i w szkole podstawowej odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka.
 
 
 
 
 

             Babcia i Dziadek, to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci przygotowały dla nich przedstawienia. Licznie przybyli goście zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć  i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. 

           Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!
 
Dziadkowie i Babcie przekazali na potrzeby szkoły dar w kwocie 870 zł. za który zostały zakupione mikrofony. Mikrofony będą służyły naszym uczniom podczas uroczystości szkolnych.
 
Serdecznie dziękujemy!!!     16 maja 2014 roku w Gminnym Ośrodku w Lelowie odbyło się przesłuchanie młodych talentów. Uczestniczyli w nich uczniowie z różnych gmin. Naszą szkołę reprezentowały:
- Anna Grabowska w utworze "Nieodkryty ląd" Marty Podulki,
- Magdalena Sosnowska w utworze "Kiedy nie śpią sny" 
  Justyny Bojczuk,
- Aneta Grabowska w utworze "Kiedy nie ma w nas miłości" 
  zespołu Łzy.
W dniu 1 czerwca 2014 roku na placu szkolnym przy Gimnazjum w Lelowie odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka. Podczas pikniku na scenie można było zobaczyć występ laureatów II Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz gmin sąsiadujących: Irządze, Koniecpol, Niegowa, Szczekociny.
Laureatkami z naszej szkoły zostały: Magdalena Sosnowska, Aneta Grabowska uzyskały one II miejsce. Aneta Grabowska została wyróżniona.
PROJEKTY EDUKACYJNE

        W roku szkolnym 2013/2014 gimnazjaliści klasy II stanęli przed nowym wyzwaniem. Maja oni obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
          Wszystkie grupy sumiennie i efektywnie pracowały. Każda grupa zakończyła swoją pracę publiczną prezentacją, w obecności zaproszonych nauczycieli oraz rodziców.
               Wybrano następujące tematy projektu:
1. Śladami wybranych noblistów z dziedziny chemii.
2. Piastowie na tronie Polski.
3. Husaria w skrzydłach chwały.
4. Porównanie architektury romańskiej i gotyckiej.
5. Planety Układu Słonecznego.
6. Murale w Północnej Irlandii, żywa lekcja historii.

     
W dniu 11 lutego 2014 roku została utworzona pracownia językowa, która obecnie jest pod opieką pani Justyny Dysy. Inicjatorem i pomysłodawcą była pani dyrektor - Danuta Suszalska. Pracownia powstała przy bardzo dużym udziale Rady Rodziców. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie z gimnazjum zdobyli wyróżnienie w VIII edycji konkursu "Mistrz Polski Młodych Ekonomistów" za co otrzymali 2000 zł. Wygrana ta została przekazana na wyposażenie tej pracowni.
    
 

 
 
 
 
 


      W roku szkolnym 2012/13 odbywała się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu poetycko – plastycznego im. Karoliny Kózkówny. W tym roku także i nasza szkoła została zaproszona do uczestnictwa w tym Konkursie. Zaproszenie otrzymaliśmy od ks. Kustosza sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.  Bardzo wiele prac uczniów naszej szkoły zostało wysłanych do Woli Radłowskiej – miejsce gdzie zebrała się Komisja oceniająca wszystkie prace. Komisja orzekła, iż pierwsze miejsce w kategorii klasy IV – VI Szkoły Podstawowej zajęła uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach Wiktoria Kostrzejowska. Uczennica ta została wcześniej poinformowana i jednocześnie zaproszona wraz z panią dyrektor, nauczycielem opiekującym się i rodzicami do szkoły w Woli Radłowskiej, gdzie podczas uroczystego zakończenia tego konkursu miała odebrać nagrodę. 21 lutego 2013r. w Woli Radłowskiej odbył się finał X edycji Konkursu Poetycko – Plastycznego, podczas którego zostały wręczone wszystkie nagrody, a także ukazane – w przedstawieniu – życie Karoliny Kózki.
      
 
 
KOLĘDNICY
 
          "Przybieżeli do Betlejem pasterze...". Z tą kolędą na ustach w dniu 16-17 stycznia kolędnicy odwiedzili niemal każdy dom w Sokolnikach i Zagórzu, do którego ich zaproszono. W rolę postaci biblijnych wcieliła się jak co roku klasa I gimnazjum. Mieszkańcy przyjęli ich bardzo ciepło i serdecznie. 
    
 
         Młodzi artyści w scenie mitycznej o stworzeniu świata
 
     Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak powstał świat, Ziemia, Księżyc i gwiazdy? Skąd się wzięły rośliny i zwierzęta? Czy życie na Ziemi wygląda obecnie tak samo, jak na początki?
       Ludzie od wieków zadają sobie podobne pytania i próbują  na nie odpowiedzieć. Istnieje wiele różnych mitów i opowieści mówiących o początku świata. Pochodzą one z innych religii i wierzeń.
       W dniu 15 listopada 2012 roku uczniowie klasy V na lekcji języka polskiego zaprezentowali swoje talenty aktorskie. Przedstawili scenę "Powstania świata" według mitologii słowiańskiej pochodzącej z końca XIX wieku. W dramie wcielili się w Boga i Diabła. Odgrywali role bohaterów mitu nie używając słów, lecz posługując się jedynie mimiką i gestykulacją. Dopełnieniem były stroje i rekwizyty samodzielnie i pomysłowe przygotowane przez młodych artystów. Było ciekawie!
 
 
 
 
 
 
 
 
11 listopada
 
     W dniu 12 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia a okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie w montażu słowno - muzycznym przypomnieli drogę Polski do wolności. Część artystyczną przygotowała klasa II gimnazjum pod kierunkiem
p. Renaty Bańskie, p. Ewy Szewczyk i p. Sylwii Pado. Panie zadbały o odpowiedni nastrój - przyciemnione światło i dekorację.
       Wszystkim uczestnikom uroczystości spodobał się pomysł wspólnego śpiewania kilku pieśni żołnierskich, co ułatwiła projekcja tekstu na dużym ekranie.
       Nie zabrakło także oprawy plastycznej - wersy piosenek  pojawiały się na bardzo dobrze dopasowanych ilustracjach. Piosenką przewodnią był utwór Czerwonych gitar pt. "Biały krzyż". Oto jego fragment:
 
... Jak myśl sprzed lat.
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.
 
Bo nie wszystkim pomógł los
Wrócić z leśnych dróg,
Gdy kwitły bzy.
W szczerym polu biały krzyż
Nie pamięta już
Kto pod nim śpi...
 
       Coroczne świętowanie 11 listopada jest ważne dla całej społeczności szkolnej. Ta uroczystość jest okazją do przypomnienia tragicznych losów naszej Ojczyzny i jej naznaczonej krwią drogi do odzyskania wolności.Trudów i poświęcenia wielu istnień ludzkich. Zgadzamy się ze słowami wypowiedzianymi na koniec przez panią dyrektor szkoły: "... to była kolejna żywa lekcja historii".
 
 
 
 
 
 
26 października 2012 roku w naszej szkole odbył się Dzień Samorządności. Wszystkie klasy pokazały swoje talenty artystyczne. W szczególności klasa II gimnazjum, która muzycznie pokazała nam skecz o szkole.
 
 

25 października 2012 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów.

W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej w Sokolnikach odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.

Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet flagowy szkoły.
 
   

My uczniowie klasy pierwszej

Ślubujemy być dobrymi Polakami

Obiecujemy pilnie się uczyć i wzorowo zachowywać

Dbać o dobre imię naszej klasy i szkoły

Być dobrymi kolegami

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

                                        ŚLUBUJEMY

Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie słodkich upominków.  

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech,
a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

 

Zostali przyjęci do naszej braci uczniowskiej
 
W październikowy czwartek w naszej szkole odbyło się pasowanie (kocenie) uczniów klasy I gimnazjum. Kocenie zorganizowała klasa II. Dla pierwszaków było to niezapomniane przeżycie. Na początku każdy z klasy I musiał wypić „pyszne” mleczko. Zadania przygotowane przez klasę II były zabawne i dopisywały humorem. Na koniec  wszyscy uczniowie bawili się świetnie na dyskotece.
 
  

 
  
 
Nasza piesza wędrówka
         Dnia 28 września 2012 roku odbyła się piesza wycieczka do Dzibic i Dobogoszczyc. Celem
 wycieczki było: poznanie ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym i krajoznawczym, rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego, zdrowego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie sprawności fizyczne, integrowanie uczniów z różnych klas.
         Wycieczka była zorganizowana przez wychowawców klasy: VI Szkoły Podstawowej oraz klasy I i II Gimnazjum w Sokolnikach.
         Uzbrojeni w aparaty fotograficzne, wyposażeni przez rodziców w prowiant ruszyliśmy spod szkoły o godzinie 9.00. Wędrowaliśmy polną drogą przez Dobrogoszczyce w kierunku Dzibic. Droga ta biegła wśród malowniczych pól. Zatrzymaliśmy się na niej kilka razy, by podziwiać rozciągające się przed nami widoki.
 
   
 
   
 
         Kiedy nadszedł czas na zasłużony odpoczynek i posiłek zatrzymaliśmy się w Dzibicach. Jest to mała miejscowość, większość uczestników wycieczki była tu po raz pierwszy. Nasi chłopcy przygotowali ognisko. Wszyscy piekli kiełbaski, rozmawiali, odpoczywali. Wypoczęci, posileni i pełni wrażeń, rozpoczęliśmy „sesję zdjęciową”. Ci,  z uczestników którzy mieli aparat fotograficzny  ruszyli „do boju”. Wszystko, co nas otaczało, okazało się bardzo ciekawe. Drzewa, kwiaty, owady, na co dzień nie przyciągające naszej uwagi, stały się teraz interesujące. Wszyscy znaleźli coś dla siebie zajmującego. Wielu z nas znalazło sporo grzybów. 
        Kiedy nadszedł czas powrotu do domu ruszyliśmy do najbliższego przystanku autobusowego, gdyż do szkoły wracaliśmy autobusem. Dotarliśmy na miejsce o 15.00. Byliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi z naszej wyprawy. 
       Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Pogoda nam dopisała. Był piękny, słoneczny dzień. Mogliśmy podziwiać ostatnie tego roku uroki lata. Poznaliśmy ciekawe i malownicze zakątki gminy Kroczyce. 
 
ORLIK JUŻ OTWARTY
 
27 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego w tym roku w gminie Niegowa, Orlika. W ramach kompleksu powstało boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (piłka siatkowa, koszykówka, tenis) oraz wielofunkcyjny budynek sanitarno-szatniowy z pomieszczeniami gospodarczymi. Wszystko jest ogrodzone i oświetlone oraz wygląda bardzo nowocześnie i okazale. Gościliśmy w tym dniu wiele znakomitych gości m.in. pana wójta Krzysztofa Motyla, przewodniczącą Rady Gminy panią Zofię Kasznia, wicemarszałka województwa pana Mariusza Kleszczewskiego, księdza proboszcza, burmistrza Myszkowa pana Włodzimierza Żaka, przedstawicieli starostwa: pana Mariana Szczerbaka i panią Jadwigę Skalec, burmistrza Żarek pana Klemensa Podlejskiego oraz asystenta senatora Jarosława Laseckiego pana Łukasza Liwocha a także radnych gminy Niegowa i mieszkańców Sokolnik. Po wielu przemówieniach i okolicznościowych życzeniach, ksiądz proboszcz poświęcił nowo oddany obiekt a uczniowie naszej szkoły przedstawili nową wersję Kopciuszka. Aby tradycji stało  się zadość, po oficjalnej części chętni goście oddali "chrzestny" strzał na bramkę po czym wszyscy udali się na poczęstunek.
 
Bardzo cieszymy się z posiadania takiego obiektu. Korzystanie z niego dostarczy nam wiele radości i zapewni lepszy rozwój poprzez nabywanie większych umiejętności oraz rozwijanie talentów.
 
 
        
          

 


"Magia i czary, czyli przedszkolne Andrzejki"
 
Kiedyś uważano listopad za miesiąc magiczny, niezwykły. I właśnie dlatego wszyscy ludzie wykorzystywali ten czas na wróżby, które miały przepowiadać przyszłość. Magiczne spotkanie z rodzicami, które odbyło się w naszym przedszkolu 30 listopada było pełne wróżb, radości i zabawy. Dzieci w wielkim skupieniu czekały na moment, kiedy z płynnego wosku utworzy się jakaś nieznana figurka. W blasku świec odbywały się wesołe zabawy z butami, serduszkami, talerzami. Rodzice uczestniczyli w konkursach i zabawach. Było nastrojowo i bardzo radośnie.  

 
  
 
  
 
 
 

 
      25 października odbyło się w przedszkolu pasowanie na przedszkolaka. Dzieci bardzo starannie przygotowały się do złożenie pierwszej uroczystej przysięgi, której świadkami byli rodzice. Pasowania dokonała pani Dyrektor przy pomocy magicznego ołówka. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały dyplomy okolicznościowe oraz drobne upominki.
       Uroczystość przybrała wesołą formę. Były także piosenki i wiersze oraz spotkanie przy słodkim poczęstunku Mniam, Mniam!!!
 
        Treść przyrzeczenia:
 
        Będę pomagał młodszym kolegom,
        Będę starał się być dobrym przedszkolakiem,
        Będę dbał o porządek w sali,
        Będę używał słów; proszę, dziękuję, przepraszam,
        Będę chętnie chodził do przedszkola.
 
 
 
Pasowanie było bardzo podniosłe i wyjątkowe. Sprawiło dużo radości dzieciom, ale także rodzicom.

                             
Dnia 21 października 2011 roku odbyła się w naszej szkole Akademia Papieska, z racji liturgicznego wspomnienia naszego nowego błogosławionego - Jana Pawła II. Wzięły w niej udział dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a nawet z przedszkola. Akademia ta była z jednej strony dziękczynieniem za beatyfikację naszego papieża, a z drugiej zapoznaniem dzieci z życiem naszego nowego błogosławionego. W czasie akademii chórek śpiewał pieśni, które w jakiś sposób kojarzą się nam z papieżem. Pieśni przeplatały się z wiadomościami dotyczącymi papieża czytanymi przez uczniów.  
 
 
 
 

 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sokolnikach w dniu 11 października 2011 roku przyjęła uczniów klasy pierwszej do grona braci uczniowskiej potwierdzając związane z tym przywileje jak i obowiązki. Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawcy zaprezentowali program artystyczny. Następnie pani dyrektor szkoły dokonała pasowania uczniów. Po uroczystym pasowaniu wręczono im dyplomy upamiętniające to wydarzenie i upominki "Rogi obfitości" przygotowane przez rodziców.
 
 
 
 
 
 
 
 

KICI, KICI MIAU
 
3 października 2011 roku w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy I gimnazjum. Klasa II wraz z wychowawcą  przygotowała program imprezy. Aby pierwszoklasiści zasłużyli sobie na przyjęcie w poczet braci uczniowskiej naszej szkoły musieli wykazać się zręcznością i odwagą. Klasa II przygotowała następujące zadania:
- picie "pysznego mleka",
- pokaz mody dla chłopców,
- zaręczyny i ślub,
- jedzenie "pysznego" deseru z zawiązanymi oczami,
- prowadzenie zajęć z aerobiku.
Po wykonaniu zadań zaprosiliśmy uczniów gimnazjum na dyskotekę. Otrzęsiny były udane a dyskoteka jeszcze bardziej.
 


  
   

 
 
                    30 września klasy gimnazjalne uczestniczyły w apelu      poświęconym prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Apel ten miał na celu przekazanie uczniom podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej. Była to dla wszystkich bardzo ciekawa lekcja historii.
 
 

W tym samym dniu klasy od III do VI szkoły podstawowej wybrały się na wycieczkę do Dzibic. Na miejscu chodzili po skałkach, piekli kiełbaski i grali w piłkę. Podziwiali jurajskie krajobrazy.
 
 
       
 

         30 września w naszej szkole, jak i w całej Polsce obchodzony był "Dzień chłopaka"
W tym dniu najważniejsi byli Oni - chłopcy. Z tej okazji dziewczyny z poszczególnych klas pamiętając o swoich kolegach podarowali im małe upominki. Jednak najlepiej spisały się uczennice klasy trzeciej gimnazjum, które na ten dzień upiekły tort oraz rożnego rodzaju pyszne ciasta. Nie było chyba w tym dniu chłopaka, który nie otrzymałby życzeń, bądź małego prezentu, w końcu dzień chłopaka jest raz w roku.
  

 


 
Święto"Pieczonego ziemniaka"
 
 
      W piękne, ciepłe i słoneczne wrześniowe oraz październikowe dni uczniowie naszej szkoły organizowali "pieczonki" klasowe.  Dziewczęta przygotowały garnki a chłopcy rozpalali ogień i pilnowali, żeby wszystko dobrze się upiekło a jednocześnie nie spaliło. Ziemniaki upieczone w ognisku smakowały, jak potrawy z najlepszej kuchni świata.
 
 
       Przedszkole również miało swoje święto "Pieczonego ziemniaka" połączone z festynem rodzinnym.W ogrodzie przedszkolnym odbyły się wspólne zabawy, konkurencje po których nastąpiło "smakowanie pysznych pieczonek". Przed zabawą na placu przedszkolnym odbyła się prezentacja umiejętności aktorskich przedszkolaków. Dzieci wystawiły przedstawienie kukiełkowe "Leśne duszki i grzyby". Wszystkie kukiełki zostały wykonane przez rodziców. Śpiewano również jesienne piosenki, dzieci zaprezentowały umiejętności taneczne. Każdy przybyły na uroczystość rodzic, przyniósł do kącika przyrody Dar Jesieni. Były piękne bukiety, warzywne stworki, orzechy i mnóstwo innych okazów przyrodniczych.
 

 
 
 
 
 
 
Wśród bogów greckich ...
          W dniu 11 października 2011 roku uczniowie klasy piątej na lekcji języka polskiego wcielili się w rolę postaci mitycznych.
           W śród bogów greckich byli: Zeus i Hera, Demeter, Hades, Ares, Atena, Hefajstos, Apollo i Artemida.
         Przeprowadzono konferencję prasową z udziałem postaci z mitologii. Dziennikarze zadawali pytania związane z wydarzeniami z życia bohatera mitu, jego przygód i marzeń. Bogowie prezentowali swoje atrybuty i szaty. 
            Następnie wszyscy świetnie bawili się na gorze Olimp. Były tańce i zabawy. Przygrywała muzyka grecka. Można też było zasiąść na tronie Zeusa - boga wszystkich bogów oraz skosztować ambrozji i nektaru.
 
 
               
 
 


 
  
    
 
 
 
 


 
Dzień Babci i Dziadka
 
Dziewiątego lutego w szkole podstawowej obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Na tę uroczystość licznie przybyli zaproszeni dziadkowie i babcie naszych uczniów. Szanownych gości powitała Pani Dyrektor skłądając im najserdeczniejsze życzenia. Uczniowie klas I-III dziękowali babciom i dziadkom za ich troskę oraz miłość deklamując wiersze i śpiewając piosenki w przygotowanym programie artystycznym.
Klasa V wystąpiła przed babciami i dziadkami wystawiając bajkę pt. ''Kopciuszek'', natomiast klasa IV zaprezentowała pełne śmiechu przedstawienie kabaretowe ''Familiada''. Na zakończenie występów artystycznych, ucznnica klasy IV- Kamila Madej zaśpiewała piosenkę ''Pomaluj mój świat''. Wszyscy uczniowie odśpiewali drogim gościom tradycyjne 100 lat i obdarowali ich prezentami. Otrzymali czerwone serduszko, jako znak dziecięcej miłości, wykonane przez uczniów w czasie zajęć na świetlicy pod kierunkiem pani Renaty Bańskiej.
Przy ciastku, kawie i herbacie wszyscy wracali wspomnieniami do czasów swoich szkolnych lat, gdy byli w wieku swoich wnuków.
 
 
 

 
  
Gminny Konkurs Kolęd
 
Tradycyjnie do udziału w tym konkursie było bardzo dużo chętnych. Dlatego tez zorganizowano najpierw etap szkolny konkursu, w którym udział wzięli: Oliwia Łapaj, Zuzanna Okulińska, Zuzanna Reiter, Gabriela Stecz, Klaudia Łapaj, Szymon Klimek, Dominika Ledwoch, Magdalena Sosnowska, Janusz Łapaj, Magdalena Morel, Dominika Kasznia.
Wszyscy zaśpiewali bardzo pięknie, ale nie wszyscy mogeli pojechać do Niegowy. W drodze eliminacji na szczeblu gminnym w konkursie udział wzięli i zdobyli nagrody:
 
szkoła podstawowa:
 
Oliwia Łapaj- I miejsce
Magdalena Sosnowska- I miejsce
Kamila Madej- udział
Dominika Ledwoch- udział
 
Oliwia Łapaj i Magdalena Sosnowska zostaly zakwalifikowane do prestiżowego przesłuchania w Boronowie.
 
gimnazjum:
 
Magdalena Morel- II miejsce
Janusz  Łapaj- udział
Dominika Kasznia- udział
 
 

 
  

Kolędnicy

 

Święta, święta, święta … to wspaniały czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi, który zazwyczaj staje się preambułą (wstępem) do wejścia w Nowy Rok. Ludzie często zastanawiają się, co ten rok przyniesie, czy będzie szczęśliwy i radosny? Aby ich trochę podnieść na duchu i życzyć im wszystkiego dobrego, w polskiej tradycji istnieje zwyczaj tzw. kolędowania. Kolędnicy – bo tak nazywa się osoby przebrane za postacie biblijne, wędrują grupą „od domu do domu”, niosąc dobrą nowinę i śpiewając kolędy. Również nasi uczniowie co roku podtrzymują tą tradycję i starają się godnie ją kontynuować. W tym roku ten zaszczyt przypadł w udziale klasie I gimnazjum, której uczniowie przebrani w przepiękne stroje przygotowane wspólnie z rodzicami, za co im serdecznie dziękujemy, w dniu 12-13 stycznia odwiedzili niemal każdy dom w Sokolnikach i Zagórzu.
 
    
 

Mieszkańcy przyjęli ich ciepło i serdecznie,
nierzadko częstowali słodkościami i napojami.

 

Wszystkim, którzy się zaangażowali
w to przedsięwzięcie, dziękujemy i mamy
nadzieję, że w przyszłym roku również
uda się go zorganizować.
 
 
 
 
 

 
 

Pięknym i jakże wymownym symbolem Świąt Bożego Narodzenia są jasełka bożonarodzeniowe.

W związku z tym w dniu 22 grudnia 2010 roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sokolnikach wraz z panią Anetą Frej i ks. Stanisławem Kostuchą przedstawili montaż słowno - muzyczny pod hasłem: „Nie było miejsca dla Ciebie”.

Jasełka miały na celu ukazanie problemów, które dotykają współczesną rodzinę, tj. problem alkoholizmu, narkomanii i zabieganiem o sprawy materialne.
 
                                         
 

Uczniowie chcieli pokazać, że w takich rodzinach Jezus – Syn Boży nie ma miejsca, bo serca takich ludzi są zagłuszone przez to co oferuje im współczesny świat. Takie rodziny są biedne, takie rodziny żyją w grzechu i ich serca zamknięte są na Boga.

 

Dlatego też uczniowie przypomnieli nam, że choć człowiek upada, oddala się od Boga poprzez grzech to i tak jest ciągle kochany swojego Stwórcę. I tylko od niego zależy czy chce się nawrócić i pokochać na nowo swojego Pana i Boga – Odwieczną Miłość.

Nie dajmy się więc zamknąć w jarzmie codziennego życia, właściwie spójrzmy na swoje cierpienia, upokorzenia i krzywdy, których doznajemy. Dostrzegajmy swoją rodzinę, obowiązki i pracę, na nowo zapalajmy w naszych sercach blask dobroci i miłości.

 

W ten sposób odnajdziemy Boga i uwierzymy Jego wielką miłość.
 

Na koniec uczniowie złożyli wszystkim Bożonarodzeniowe życzenia symbolicznie dzieląc się kruszyną białego opłatka.

 

Również pani dyrektor życzyła wszystkim dobrych, pełnych miłości i otwartych na nowonarodzonego Zbawiciela serc.

Niech więc radość i nadzieja opromienią Nasze serca.

Niech narodzi się w nas Zbawiciel.

Niech owe przesłania zagoszczą w naszych rodzinnych domach.

 

Spotkanie to pozwoliło poczuć w naszej szkole rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Jezusa – Syna Bożego.

 

 
  
 
Już od dziś w naszej galerii możesz zobaczyć aktualne zdjęcia klas
 
 
 
 

 
 

Mikołajki

 

6 grudnia prawdziwy, a jednocześnie niezwykły Mikołaj w towarzystwie Śnieżynek   wręczył prezenty wszystkim grzecznym dzieciom w przedszkolu i szkole.

 
 
 
 
 

 
 
 
   Pasowanie uczniów klas pierwszych na uczniów szkoły podstawowej
 
                Kilka  tygodni  wcześniej  rozpoczęły  się  przygotowania.  Pierwszacy  poznawali  szkołę,  kolegów, 
                zaznajamiali    się   ze  swoimi prawami i obowiązkami, wdrażali się do wspólnego życia w  społeczności
                szkolnej. Pomagali  im w tym  starsi  koledzy, wychowawczyni, pracownicy szkoły i oczywiście rodzice.
                Wreszcie 26 listopada nadeszła upragniona, długo oczekiwana chwila.  Jej  Świadkami byli rodzice,
               rodzeństwo,  pani  dyrektor,  nauczyciele  oraz  pozostali  uczniowie  szkoły  podstawowej.  Do  pięknie 
               udekorowanej sali gimnastycznej weszły, w strojach galowych dzieci z klasy pierwszej. Został uroczyście
               wprowadzony Sztandar Szkoły. Następnie odśpiewano Hymn Polski. Pani dyrektor przywitała przybyłych
                gości. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Dzieci z klasy I i II pięknie zaśpiewały piosenki
               i pokazały swoje  zdolności  recytatorskie.  Punktem  kulminacyjnym całej  uroczystości był sam akt
               ślubowania i pasowania na ucznia. Po tych wspaniałych występach dzieci otrzymały prezenty a następnie
               udały się na zasłużony poczęstunek, przygotowany przez niezawodnych rodziców.
           

          
                 Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w

               murach naszej szkoły! Zostaliście nowymi członkami, naszej wielkiej szkolnej rodziny!
 
 
                
 
 
 
 
 
 

 
 

         16 listopada w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy I gimnazjum.

         Klasa II razem z wychowawcą przygotowała program tej imprezy. Aby pierwszoklasiści zasłużyli sobie na przyjęcie w poczet braci uczniowskiej naszej szkoły, musieli wykazać się zręcznością i odwagą.

 

         Dla pierwszaków przygotowano wiele ciekawych i śmiesznych zadań m. in:

- picie    mleka    ( mleko   doprawione solą),

- jedzenie      „pysznego”     deseru      zawiązanymi oczami

- „golenie” zarostu z bitej śmietany,

- wykonanie makijażu, wiązanie krawata.

 

Chętnych do udziału w poszczególnych konkurencjach wybierali uczniowie klasy II. Na koniec pani dyrektor Danuta Suszalska dokonała ceremonii pasowania na ucznia Gimnazjum.

Cała impreza była bardzo udana a jej uczestnicy bardzo zadowoleni. Po raz kolejny uczniowie przekonali się, że dobra organizacja i pomysł to recepta na sukces.

 

Aby osiągnąć cel, ważne jest zaangażowanie całej społeczności klasowej, przekonanie o konieczności podejmowania działań zespołowych, potrzeba solidarności klasy z jednoczesnym zachowaniem indywidualnej odrębności.

 
 
 
 
               
 
              
 
 
 
 
 

 
 
 
W czwartek, 11 listopada, w naszej szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci wysiedlonych
z   Warszawy  po  powstaniu  warszawskim.  Inicjatorem  akcji  był  Zbigniew  Wysocki,  który  po   wygnaniu   znalazł
s chronienie  w budynku tutejszej szkoły.

 

 

„Regionalne miejsce pamięci narodowej powstania warszawskiego 1944. Tu w starym budynku, wówczas Powszechnej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, pochłoniętym przez pożar, kwaterowała w okresie od października 1944r. do marca 1945r. grupa uczestników powstania wygnanych z Warszawy po jego upadku . Za dach nad głową odwdzięczali się czym potrafili i jak mogli, ale najpełniej, bo symbolicznie, odwdzięczyli się, wystawiając jasełka bożonarodzeniowe oraz inscenizację niepodległościową  powtarzane ku ludowemu upodobaniu. ”

 

Te słowa możemy przeczytać na tablicy pamiątkowej odsłoniętej 11 listopada przez Zbigniewa Wysockiego  w podzięce za życzliwość  sokolnickiej społeczności.

Zbigniew Wysocki trafił do Sokolnik po upadku powstania warszawskiego. Wówczas to wysiedlono z Warszawy ponad pół miliona mieszkańców. Ludzie ci trafili w różne rejony kraju, a część z nich znalazła schronienie na terenie gminy Niegowa i w miejscowości Sokolniki.

 

„Po wysiedleniu mieszkaliśmy tutaj w Sokolnikach kilka lat. Pamiętam jak na wiosnę 1945r. pierwsze radzieckie czołgi przyjechały i wyzwalały kraj. To były same kobiety i one się ciągle pytały –„ Gdzie są ci Niemcy?”  ”-wspomina pan Zbigniew.

            Uroczystość z inicjatywy Zbigniewa Wysockiego zorganizował wójt gminy Niegowa-Krzysztof Motyl oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach- Danuta Suszalska.

 

                                    
 
 
             
 

 
W szkole zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla zwycięskich uczniów, którzy brali udział w konkursach pt.:
„Moja Gmina”, „Moja Gmina w Europie” oraz „Łamanie głowy”.
 

                           

 

Konkursy te były przeprowadzone w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy
Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”. Nagrody wręczał wójt gminy Krzysztof Motyl, dyrektor
szkoły Danuta Suszalska oraz Maria Kot koordynator projektu.

 


 
 
Wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego.
 
Gimnazjum:
 
Przewodnicząca: Kinga Łapaj, klasa III,
Zastępca: Kamil Wójcik, klasa III,
Skarbnik: Anna Kusaj, klasa II,
Sekretarz: Szymon Frej, klasa II,
 
Rzecznik Praw Ucznia: Olga Molenda, klasa III,
Zastępca Rzecznika Praw Ucznia: Magdalena Morel, klasa II.
 
 
Szkoła Podstawowa: 
 
Przewodniczący: Paweł Lipowicz, klasa VI,
Zastępca: Dominika Popiół, klasa VI,
Skarbnik: Szymon Łapaj, klasa VI,
Sekretarz: Klaudia Łapaj, klasa V,
 
Rzecznik Praw Ucznia: Weronika Kostrzejowska, klasa VI.

 
 

 
Dzień Nauczyciela
 
13 października klasa III gimnazjum z pomocą klasy II zorganizowała apel z okazji Dnia Nauczyciela.  Uczniowie przedstawili śmieszny skecz, przedstawiający część nauczycieli naszej szkoły w krzywym zwierciadle.  Wszyscy uczniowie pragnęli chodź symbolicznym kwiatkiem podziękować nauczycielom za ich trudy .
 

 

W dniu chłopaka, w naszej szkole wszyscy chłopcy dostali od swoich koleżanek śmieszne upominki. Najlepiej spisały się dziewczyny z klasy III, które swoim kolegom sprezentowały śmieszne koszulki z napisem: ’’Najfajniejsze ciacho w szkole (własność III gim)’’.

Wszystkim chłopakom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta!
 
 

 
 
Dwudziestego drugiego września, ksiądz Stanisław Kostucha zorganizował w naszej szkole wspaniałą dyskotekę. Uczniowie bawili się świetnie, grał dla nich dj Łukasz Gruszczyński. Zabawa trwała tylko do godziny dwudziestej- następnego dnia wszyscy musieli stawić się w szkole. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom za wspaniałą zabawę!
 

Czy w tornister, czy też w teczkę,

weź wakacji choć troszeczkę.

(Wanda Chotomska)

 

W nowym roku szkolnym 2010/2011 życzymy uczniom wiele siły, odwagi i sukcesów w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz radości i dużo miło spędzonych chwil wśród rówieśników i całej społeczności szkolnej.


    Dnia 9 czerwca 2010 r. uczniowie klas I-VI pojechali na wycieczkę do Częstochowy. Zwiedzili Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Nastepnie pojechali do kina Imax. Tam obejrzeli wspaniały film przygodowy pt. "Ocean przygód 3D". Była to zachwycająca podróż w głąb oceanu, poznanie zwierząt zagrożonych wyginięciem z powodu działalności człowieka.
 
                                
                     
 
   Równie przyjemną atrakcją był pobyt w restauracji Mc Donalds. Zadowolone miny dzieci w autobusie świadczyły o udanej, wspaniałej wycieczce.

 
   W dniu 8 czerwca 2010 r. odbyła się wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. Uczestniczyli w niej przedszkolaki oraz uczniowie klas I i II. Dzieci miały wspaniałą okazję, aby zapoznać sie ze specyfiką pracy strażaka, obejrzeć nowoczesny sprzęt i wozy strażackie. Największą atrakcją była przejażdżka na sygnale wozem strażackim.
                       
                       
 
                     
 
 
   Po spotkaniu ze strażakami pojechaliśmy do Pizzerii Caprii, gdzie był posiłek oraz zabawa na dmuchanych zamkach i w Kubusiowej Krainie.
 
                          
    

     W dniu 13 maja2010 roku, o godzinie 7.30, trzydziestu pięciu uczniów naszego gimnazjum wyjechało na wycieczkę do Chorzowa. Wśród uczestników najliczniejszą, bo liczącą 14 uczniów, była klasa trzecia, następnie klasa pierwsza - 13 uczniów, klasa druga - 7 uczniów, oraz jeden uczeń z klasy szóstej. Opiekunami wycieczki były p.Irena Fogtman, p. Małgorzata Polak i p. Ola Derejczyk.
       Celem wycieczki było Planetarium. Tam uczniowie brali udział w seansie dydaktycznym z astrofizyki. Dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o gwiazdozbiorach, planetach i Księżycu.  Zwiedzili również obserwatorium i stację meteorologiczną, gdzie zapoznali się ze sposobem prognozowania pogody (temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gruntu, opadów i siły wiatru). 
 
 
                                               
 
       Z Planetarium grupa wycieczkowa podjechała do ZOO. Tam uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska ciekawe zwierzęta. Byli także w kotlinie dinozaurów, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa.
       Trochę zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domu.
  
 

 
      11 maja 2010 roku na terenie placu szkolnego zostały posadzone krzewy w ilości 80 sztuk. Na zakup materiału szkółkarskiego, Zespół Szkolno - Przedszkolny w  Sokolnikach  otrzymał  dotację  w kwocie 2915 zł. W przeprowadzeniu nasadzeń roślin uczestniczyli nauczyciele, młodzież z klasy I gimnazjum oraz pracownik administracyjny. Do akcji dołączyła się Rada Rodziców dostarczając pieniądze na zakup nawozów i ziemi.
      Nadzór nad przeprowadzeniem akcji prowadził projektant ogrodów inż. Marian Białek wraz z nauczycielami Jadwigą Szczepańczyk i Aleksandrą Derejczyk. 
      Nasza placówka po raz drugi bierze udział w akcji "Posadź swoje drzewko". Dzięki nasadzeniom plac wokół szkoły staje się piękniejszy i wzbogacony w nowe, coraz to ciekawsze rośliny, staje się wizytówką naszej placówki jak i również bazą dydaktyczną do nauczania. 
 
                           
 
  

 
 

Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.

Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polską! 
 
 
16 kwietnia uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej  (1940) oraz katastrofy pod Smoleńskiem (2010) w której zginął prezydent III RP - Lech Kaczyński z małżonką oraz 94 inne osoby znajdujące się na pokładzie samolotu: polscy politycy, dowódcy armii, duchowni, przedstawiciele polskich rodzin katyńskich, funkcjonariusze BOR-u oraz załoga. Uczniowie wraz z panią Ewą Szewczyk przygotowali krótki apel, na którym wspominaliśmy poległych oraz ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.
 Apel zakończyliśmy modlitwą oraz minutą ciszy.
 


 

31 marca uczciliśmy piątą rocznicę śmierci papieża, Jana Pawła II. Z tej okazji, ksiądz Stanisław Kostucha, oraz uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali apel, na którym przypomnieliśmy sobie wspaniałe życie Ojca Świętego. Hasło spotkania brzmiało: "Ojcze Święty pamiętamy!". Dopełnieniem uroczystości było odtworzenie scenek z życia Jana Pawła II i odśpiewanie jego ukochanej pieśni.

 
 

   30 stycznia 2010r w  naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci i młodzieży. Zabawa była bardzo udana. Super dyskotekowe światła wirowały i błyskały - jeszcze u nas tak nie było. Z płyt płynęła taneczna muzyka, przeboje wszechczasów. Bawiliśmy się świetnie, humory dopisywały nam nawet w chwili gdy zgasło światło. Na początku panika i strach, że impreza będzie zakończona, bo prądu nie było w całej miejscowości i okolicach. Rozwiązanie znalazła nasza pani Dyrektor, która wraz z ks. Stanisławem zorganizowała bardzo szybko agregat z pobliskiego gospodarstwa. Dziękujemy państwu Lipowiczom z Sokolnik, bardzo jesteśmy radzi, że dzięki Wam brak prądu nie przeszkodził nam w zabawie.
   Muzyka zabrzmiała, dyskotekowe światła oświetliły nas w tańcu,  a poza tym w ciemnościach i przy świecach impreza trwała nadal.                                

 


 
   Dzień Babci i Dziadka  to wielkie wydarzenie w życiu szkoły. Uczniowie z klas I-III nie mieli w tym czasie zajęć dydaktycznych, przyszli do szkoły ze swoimi babciami i dziadkami. Uczniowie klas IV-VI również zaprosili swoich dziadków. Gości czekało w tym dniu wiele niespodzianek. Frekwencja dopisała - z roku na rok gościmy coraz więcej osób.
 

    22 grudnia 2009 r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sokolnikach pod opieką p. Anety Frej i ks. Stanisława Kostuchy, wystawili jasełka bożonarodzeniowe. Były one nieco inne od tradycyjnych jasełek. Poruszały problemy ludzi żyjących we współczesnym świecie. Tematem jasełek było przeciwdziałanie przemocy i agresji, również tej słownej, wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na dobro drugiego człowieka. Mottem przewodnim była myśl Matki Teresy z Kalkuty, która przez całe swoje życie stawała w obronie innych. Główne hasła jasełek:
 ŻYCIE JEST DAREM BOGA
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA
TOLERANCJA
CARITAS
 MIŁOŚĆ 
 
   Dopełnieniem uroczystości były szczere, płynące z serca życzenia świąteczne, biały opłatek i kolędy. 

 
   W dniu 26.10.2009 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów kl I. Uczniowie wystąpili z krótkim programem artystycznym, a potem w obecności Pani Dyrektor, rodziców i starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów naszej szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 

 W numerze 50 Gazety Myszkowskiej z dnia 11-17.12.2009 r. ukazał się artykuł

autorstwa  pana Andrzeja Łapaja o uroczystości z okazji Święta Niepodległości
 
   "Dnia 11 listopada w 91 rocznicę Odzyskania Niepodległości obchody uroczystości rozpoczęły się eucharystią w intencji Ojczyzny, sprawowaną przez ks. kanonika Stanisława Stokłosę w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokolnikach. Na uroczystość przybyli: wójt Krzysztof Motyl, radny powiatu Mariusz Trepka, sołtysi, radni, strażacy z Dzibic ze sztandarem, delegacja NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych z powiatu zawierciańskiego i dawnego województwa częstochowskiego ze sztandarami. W kazaniu proboszcz tutejszej parafii mówił o ojczyźnie ziemskiej, akcentując tę lokalną, jaką jest gmina i parafia. Ta położona jest malowniczo na pagórkach, ze wspaniałymi widokami na jurajskie ostańce i zbiorniki wodne, ze złocistym Bukowcem jesienią i starymi kapliczkami rozsianymi po wioskach. O oprawę muzyczną podczas mszy zadbała orkiestra dęta z Bliżyc pod batutą kapelmistrza pana Henryka Nowaka.
   Część artystyczna miała miejsce w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sokolnikach. Orkiestra zagrała w pierwszej części utwory patriotyczne i wojskowe, a w drugiej biesiadne. Nastepnie młodzież tutejszego gimnazjum, przygotowana pod kierunkiem nauczycieli Języka polskiego, historii i sztuki, przedstawiła montaz słowno - muzyczny. W czasy tamtych lat wprowadziła nas "partyzantka" z 5-tej klasy szkoły podstawowej. Zebrani mieszkańcy Sokolnik, jak i sąsiednich wsi (reprezentujący wszystkie pokolenia) spontanicznie śpiewali pieśni legionowe, partyzanckie i żołnierskie. Obok strawy duchowej, była i strawa dla ciała. Dla zgromadzonych był chleb wiejski ze smalcem oraz swojska szynka".
 
 

  
Jak co roku z okazji Święta Pluszowego Misia bibliotekę szkolną zdobiły portrety misi wykonane przez uczniów oraz maskotki pluszowych  misi, a w całej szkole obowiązywał zakaz odpytywania uczniów, którzy posiadali przy sobie  misia. Ponadto uczennice z I klasy gimnazjum: Ania, Joasia i Magda przebrały się za misie i w tych  niecodziennych strojach odwiedziły przedszkole i klasy młodsze. ,,Misiaczki" zapoznały dzieci ze swoimi zwyczajami, przeczytały im ciekawą bajkę. Wspólnie z dziećmi rozwiązywały zagadki dotyczące Misia Puchatka,  Coralgola, Gumisi oraz nauczyły dzieci piosenki pt. ,,Nasze misie". Wspólnym zabawom nie było końca. W klasie III szkoły podstawowej przeprowadziły Quiz pt. ,,Co wiesz o  niedźwiedziach" zwycięzcą został Paweł Pikuła.  Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny pt. ,,Mój przyjaciel miś" - a oto laureaci:
I miejsce - Katarzyna Kusaj, Paulina Popiół 
II miejsce - Dominika Okulińska, Dominika Popiół
III miejsce - Monika Szczerba, Klasa I SP.
 
 

  
W dniu 23 września 2009 roku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Sokolnikach wybrali się na wycieczkę rowerową do Mirowa i Bobolic. Opiekunami grupy byli: ks Stanisław Kostucha oraz wychowawca klasy Małgorzata Jędruszek.

Wycieczkę poprzedziło spotkanie z Policją na temat bezpiecznej jazdy na rowerze. Wycieczka była dużym wyzwaniem dla 9-latków,  gdyż nigdy jeszcze nie pokonywali tak dużej odległości na rowerze. Sprzyjała im aura więc bezpiecznie dotarli do Bobolic, gdzie zatrzymali się na krótki odpoczynek, po czym wyruszyli w dalszą drogę. W Mirowie piekli kiełbaski przy ognisku, podglądali turystów wspinających się na wysokie skały, podziwiali widoki. Wycieczka była udana. Przyniosła uczniom  tak dużo radości, że wyrazili ochotę na kolejną taką wycieczkę wiosną przyszłego roku.