Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sokolnikach
 
 
pajacyk  
 

 

 

 
 
"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"
Seneka
 
Witamy
 
Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokolnikach. Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Niegowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
 
 
  
 

Z ŻYCIA SZKOŁY


  
 
 


Dzień dobry,

 

W nawiązaniu do trwającego Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie do szkół na terenie gminy poniższej informacji nt. PSR 2020 w celu jej przesłania, w miarę istniejących możliwości, przez szkoły za pośrednictwem dzienników elektronicznych. Zależy nam, aby informacja o spisie rolnym dotarła do jak największej liczby odbiorców. W załączeniu przesyłamy również grafikę nt. PSR 2020 z prośbą o zamieszczenie w mediach społecznościowych lub na stronach internetowych szkół. Jesteśmy przekonani, że ww. działania przyczynią się do skutecznej popularyzacji Powszechnego Spisu Rolnego, która jest kluczowa dla ostatecznych wyników spisu.

 

Serdecznie dziękujemy za współpracę.

Piotr Porwisz

 

Referendarz statystyk

Dział Analiz i Opracowań Statystycznych

Urząd Statystyczny w Katowicach

Śląski Ośrodek Badań Regionalnych

 

ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice

tel. +48 32 779 12 22

p.porwisz@stat.gov.pl

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

 
 

 

Szanowni Państwo

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest

Powszechny Spis Rolny 2020

 

Udział w spisie jest obowiązkowy

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

<!--[if !supportLists]-->ü  <!--[endif]-->poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
dostępnej pod adresem 
https://spisrolny.gov.pl

<!--[if !supportLists]-->ü  <!--[endif]-->telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

Bezpieczeństwo danych spisowych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.

Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Zachęcamy do włączenia się w popularyzację Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

Załączniki:

 1. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf
 2. Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS
ZARZĄDZENIE NR 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokolnikach i Szkoły Filialnej w Bliżycach

z dnia 31.08.2020r.

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej w Sokolnikach i Szkoły Filialnej
w Bliżycach
od 1 września 2020r.

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

1.     Szkoła Podstawowa w Sokolnikach i Szkoła Filialna w Bliżycach wznawiają funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

2.     Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

3.     Przy wejściach do szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk (wraz
z instrukcją ), z których zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.

4.     Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

 • zachowanie 1,5- metrowego dystansu,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.

5.     Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.

6.     W drodze do i ze szkoły/ przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

7.     W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeni wspólnej (podczas przerw na korytarzu, w szatni).

8.     Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

9.     Sale, w których odbywają się zajęcia, oraz korytarze są porządkowane, wietrzone
i dezynfekowane.

10.  Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w każdej grupie.

11.  Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

12.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości
po każdych zajęciach.

13.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

14.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych

1.     W przedszkolu powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 .

2.     Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają w miarę możliwości w stałych salach.

3.     Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.

4.     W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.

5.     Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6.     Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach należy dopilnować, żeby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym. Opiekunowie powinni zadbać o regularne pranie lub dezynfekowanie tych przedmiotów.

 

§ 3

Wybór formy kształcenia w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego
na obszarze powiatu myszkowskiego

1.   W zależności od tego, czy powiat myszkowski, na terenie którego mają siedzibę Szkoła
      Podstawowa w Sokolnikach i Szkoła Filialna w Bliżycach, został zaliczony do strefy
      „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r.
      w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
      z wystąpieniem stanu epidemii
      (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury
      ograniczenia funkcjonowania szkoły, przewidzianej w odrębnych przepisach.

2.   W sytuacji niezaliczenia powiatu myszkowskiego  do strefy „żółtej” lub „czerwonej”
      w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ
      i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

3.   W przypadku   zaliczenia   powiatu myszkowskiego  do   strefy   „żółtej” dyrektor
       podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1)      mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2)      kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony   i   wprowadzenie   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).

4.   W przypadku zaliczenia powiatu myszkowskiego  do strefy „czerwonej” dyrektor
      podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego –
      oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzenie
      w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

5.   Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wymaga uzyskania zgody
      organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego
      Inspektora Sanitarnego.

6.   Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4, wymaga
      uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego
      Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

7.      Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4, dyrektor   może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.

8.      W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4, dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.


                                                              §4

                                                      Nauczyciele

1.     Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w szkole.

2.     Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.

3.     Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

4.     Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku w sposób ustalony
przez dyrektora szkoły.

5.     Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.

6.     Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

7.     Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

8.     W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć mu temperaturę w trakcie zajęć.

 

§ 5

Rodzice

1.     Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

2.     Nie można przyprowadzić/posłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.

3.     Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

4.     Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.

5.     Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

6.     Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

§6
Pracownicy szkoły

1.     Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

2.     Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami oraz osobami z zewnątrz
 z zachowaniem odpowiedniego dystansu,.

3.     Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

4.     Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego
w worek.

5.     Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

6.     Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku ( przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne) należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

7.     Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników
w zakresie szerzenia się COVID-19.

8.     Codziennie, a w razie potrzeby częściej, zobowiązuje się pracowników obsługi do:

·        utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),

·        dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, włączniki,

·        dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich, w tym blatów, poręczy krzeseł,

·        dezynfekcji toalet,

·        dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i sali przedszkolnej,

·        wietrzenia korytarzy co najmniej raz na godzinę.

9.     Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.

10.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściach do szkoły, w użytkowanych salach
  i pomieszczeniach oraz bieżące ich uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.

11. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługa sprzątająca powinni ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami.

12.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl.

 

§ 7

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły i przedszkola

1.     Do szkoły/ przedszkola może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego
(za zgodą rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

2.     W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.

3.     Dziecko do szkoły/ przedszkola mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe
(1 opiekun z dzieckiem/dziećmi).

4.     Do szkoły uczniowie / przedszkola dzieci przychodzą (są przyprowadzane)
o wyznaczonych godzinach.

5.     Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.

6.     Wejście do przedszkola dla dzieci odbywa się tylko głównym wejściem. Uczniowie klasy I i II wchodzą do szkoły osobnym wejściem od strony placu zabaw, a pozostali uczniowie wejściem od strony szatni.
Każdy uczeń, wchodząc do budynku, dezynfekuje ręce oraz zachowuje dystans społeczny.

7.     Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko
i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

8.     Rodzice wychowanków przedszkola mogą wchodzić z dziećmi do szatni, z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 1,5 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9.     W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun, za zgodą dyrektora szkoły, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dystans społeczny co najmniej 1,5 m, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Dzienna liczba rodziców/ opiekunów będzie jednak ograniczana do niezbędnego minimum.  

10.  Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

§ 8

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, boiska szkolnego i szatni

1.     Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.  

2.     Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w odstępach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

3.     W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

4.     Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się korzystanie przez dzieci
i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym), przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).

5.     Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.

6.     Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.

7.     Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.

8.     Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.

9.     Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

10.  Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

11.  Przed wejściem do szatni należy zdezynfekować ręce.

12.  W szatni może przebywać jednocześnie maksimum 5 osób.

 

§ 9

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

1.     Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły oraz udostępniony na stronie szkoły.

2.     Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.

3.     Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

4.     W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.

5.     Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

6.     Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7.     Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub
na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

8.     Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie biblioteki.

 

§10

Zasady bezpiecznego korzystania ze świetlicy

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub innych salach lekcyjnych.

2. Zasady bezpiecznego korzystania ze świetlicy zostały wprowadzone do regulaminu zajęć
    świetlicowych.

§11

Zasady bezpiecznego spożywania posiłku

1. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej.

2. W przypadku uczniów klas I-III dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci  w salach
     lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

3. Wydawanie posiłków odbywa się w systemie zmianowym.

4. W miarę możliwości uczniowie spożywają posiłki przy stolikach z rówieśnikami ze swojej
    klasy.

5. Posiłki i sztućce wydaje pracownik obsługi.

6. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej
    wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie
    po wyschnięciu zdezynfekowane.

7. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.

8. Na stolikach nie umieszcza się dodatków ( cukru, soli, jednorazowych sztućców).

9. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju
    oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 12

Kontakt z osobami trzecimi

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
     minimum.

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. z listonoszem czy
     kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę
     możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony
     osobistej  – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny
     mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym
     do tego obszarze (przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania

     ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli
     osoba taka  wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek
     powinny być one często  zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie
     noszenia rękawiczek.

 

§ 13

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą
     przychodzić/  przyprowadzać dziecka do szkoły/ przedszkola.

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować
    się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3. Nauczyciel / pracownik szkoły, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym
     
podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora
     szkoły i wychowawcę klasy, który
kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami
     prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia
     umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu.

4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania
     dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
    Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas
    nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.

5.  Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m
     odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak
     najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

7.  Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu

      sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować

      powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).O zaistniałej sytuacji dyrektor lub 

      inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka.

      8.  W przypadku wystąpienia u dziecka/ ucznia niepokojących objawów sugerujących zakaże-

           nie koronawirusem dyrektor szkoły lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia 

           rodziców/ opiekunów dziecka/ ucznia, Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną
     oraz
organ prowadzący szkołę.

9.  Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych

     działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach  placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

§ 14

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1.     Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2.     Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

3.     Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.

4.     Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5.     W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.

6.     Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

7.     Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8.     Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9.     Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.
§ 15

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane
na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

§16

Postanowienia końcowe

1.     Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2.     Traci moc procedura wprowadzona w dniu 25.05.2020r. zarządzeniem dyrektora szkoły
nr 5/2020.

3.     Procedura może być modyfikowana.

4.     Pracownicy szkoły potwierdzają własnoręcznym podpisem zapoznanie się z procedurą

5.     Uczniowie zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zajęć w szkole.

6.     Rodzice zostaną zapoznani z procedurą za pośrednictwem strony internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sokolnikach oraz zobowiązani są do wypełnienia deklaracji- załącznik nr 1. Wypełnioną deklarację rodzice wrzucają do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku przy wejściu głównym.

7.     Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2.

8.     O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

9.      Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice Dzieci Przedszkolnych

 

Zobowiązuję Państwa do zapoznania się

PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCYMI W PRZEDSZKLU PUBLICZNYM W SOKOLNIKACH , PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BLIŻYCACH   W OKRESIE PANDEMII COVID-19


w związku z planowaną możliwością uruchomienia  prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju od 18.05.2020r. oraz planowanym uruchomieniem  pracy przedszkola od 25 maja. 

   

 Informuję, że przyjmowane będą dzieci zgodnie z Procedurą (zakładka PRZEDSZKOLE) i złożonymi załącznikami przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów

 

Po złożeniu wskazanych dokumentów , Rodzic otrzyma informację od dyrektora przedszkola o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

 

Jednocześnie informuję, że kwalifikowanie dziecka do przyjęcia rodzic uzyskuje na okres jednego tygodnia zgodnie

Możliwe będzie także wrzucenie  w/w oświadczeń do skrzynki przed przedszkolem (dostępne będą w szkole puste druki do wypełnienia).  


                                               Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sokolnikach 

Małgorzata Jędruszek

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 


 

Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym dla klas VIII
na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
(rok szkolny 2020/2021)
 


 
 
 


KOMUNIKAT  Dyrektora  Szkoły Podstawowej  w  sokolnikach DLA  RODZICÓW

SZANOWNY RODZICU !!!

 Ucznia Szkoły Podstawowej w Sokolnikach

w czasie trudnym dla Nas Wszystkich:

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 poz. 492) następuje przedłużenie czasu zamknięcia szkół od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. O ile sytuacja nie ulegnie zmianie, realnie uczniowie przyjdą do szkoły 15.04.2020 r.

Nauka w tym okresie realizowana będzie na odległość według zasad umieszczonych na stronie internetowej szkoły zspsokolniki.pl

Bez wątpienia jesteście Państwo pełni obaw, jak będzie wyglądała ta praca przez najbliższe tygodnie. To nadzwyczajna sytuacja, której musieliśmy podołać w zawrotnym tempie. W takich warunkach łatwo o błędy. Ale proszę nam wierzyć, jeśli  pojawią się, nie będą one wynikały z niekompetencji, czy złej woli. Konsekwencje epidemii wymusiły w życiu społecznym i rodzinnym zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji i stylu życia ludzi. Musimy im podołać. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wszystko dobrze zorganizować i pokonać ewentualne trudności.

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, Szkoła Podstawowa w  Sokolnikach będzie wykonywać swoje obowiązki zdalnie;
 • zwrócimy szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnimy możliwości psychofizyczne dzieci. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie;
 • dobierzemy odpowiednie narzędzia przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów;
 • damy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego;
 • dostosujemy sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, potwierdzające zapoznanie się ucznia ze wskazanym materiałem, dają podstawę do oceny pracy ucznia;
 • korzystajcie z maila spsokol@wp.pl , śledź  stronę internetową SP , dodatkowo zostaje utworzone w menu strony internetowej szkoły zspsokolniki.pl  zakładka NAUKA ZDALNA , w której każda klasa znajdzie aktualne lekcje w okresie 25 marzec – 10 kwietnia 2020;
 • Drogi Rodzicu, zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole, a my zrobimy wszystko, aby ten czas nie poszedł na marne;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez e-dziennik czy stronę internetową szkoły.

Jeśli macie państwo ograniczenia, wynikające z brakiem dostępu waszego dziecka do komputera, prosimy o kontakt pod nr. tel. 505080289.

Niezależnie od tego, jak zorganizujemy zdalne nauczanie, zdaję sobie sprawę, że będzie ono dla wielu rodzin dużym wyzwaniem i źródłem frustracji wobec nas, nauczycieli. Jestem jednak przekonana, że wspólnie znajdziemy sposoby, aby temu zapobiec lub zminimalizować nieporozumienia. Dziś każde dziecko najbardziej potrzebuje wsparcia i zrozumienia. Tylko z pomocą nas, dorosłych, może podołać ogromnemu wyzwaniu, jakie stawia przed nim kształcenie na odległość.

Dyrektor SP w Sokolnikach

Małgorzata Jędruszek
 

KOMUNIKAT  Dyrektora  Szkoły Podstawowej  w  sokolnikach DLA Uczniów  i  RODZICÓW

ZASADY PROWADZENIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

dla nauczycieli i uczniów

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 493)

Sposób i tryb realizacji zadań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od 30.03.2020 r do odwołania

Szkoła pracuje według dotychczasowego, tygodniowego rozkładu zajęć.

Treści nauczania oraz tematy zajęć będą przekazywane za pomocą strony internetowej szkoły zspsokolniki.pl, maila spsokol@wp.pl    lub inny wygodny, uzgodniony bezpośrednio  z rodzicami sposób ( klasy I-III)

Zadania wychowawców, nauczycieli:

◦     Tworzą służbowego maila, który umożliwi bezpośredni kontakt nauczycieli
z uczniami i ich rodzicami.

◦     Przekazują treści nauczania, tematy zajęć na stronę internetowa szkoły  lub klasową, lub inny wcześniej wypracowany sposób.

 ◦    Nauczanie nie jest prowadzone online. Uczniowie otrzymują od nauczycieli instrukcje do pracy i są zobowiązani do wykonania zadań w określonym przez nauczycieli terminie. Przyjęta zasada uwarunkowana jest analizą dostępności dzieci do sprzętu w poszczególnych rodzinach i stwarza rodzicom możliwość dogodnej organizacji nauki w domach.

◦     Nauczyciele wysyłają materiały i instrukcje do lekcji z kilkudniowym  wyprzedzeniem, żeby uczeń i rodzic mogli zaplanować pracę na następny dzień.

◦     Dopuszcza się zmianę w organizacji zajęć wychowania fizycznego akceptowane są codzienne aktywności uczniów, które planuje i przekazuje do realizacji uczniom nauczyciel tego przedmiotu.

◦     Ucząc zdalnie, oceniamy zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami WSO, uwzględniając specyfikę kształcenia na odległość w zakresie sposobów sprawdzania  osiągnięć edukacyjnych uczniów.

◦     Nauczyciel informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce w ustalony z tymi podmiotami sposób.

◦     Każdy uczeń lub rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia – o formie i terminach konsultacji, w porozumieniu z nauczycielami, informuje wychowawca.

◦     Korzystają z rekomendowanych platform edukacyjnych umożliwiających naukę na odległość.

◦     Wyznaczają czas opanowania i wykonania treści nauczania.

◦     Wykorzystują do kontaktów z uczniami i rodzicami dostępne kanały   komunikacji: droga mailowa, połączenia telefoniczne, portale społecznościowe, platformy edukacyjne.

◦     Dokumentują swoją pracę wpisem tematów do dziennika zajęć lekcyjnych.

◦     Ustalają zakres materiału dla poszczególnych klas uwzględniając równomierne obciążenie zajęciami w danym dniu oraz biorą pod uwagę możliwości psychofizyczne ucznia i dostępność do sprzętu komputerowego.

◦     Nauczyciele zobowiązani są do przeanalizowania obowiązujących programów nauczania i zgłaszają potrzebę jego modyfikacji dyrektorowi szkoły do 26marca 2020r.

◦     W czasie ograniczonej działalności szkoły swoje zadania wykonują również nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlicy, specjaliści prowadzący indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

◦      Nauczyciele są zobowiązani również do zdalnego realizowania zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

◦     Stosują zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną (czas korzystania z urządzeń, ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, sytuację rodzinną).

◦    Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami ustala warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), i podaje je w terminie późniejszym, jeśli zdalne nauczanie kontynuowane będzie do momentu proponowania ocen rocznych.

4.Zadania uczniów:

◦     Od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r, realizujemy obowiązek nauki na     odległość.

◦     Korzystając ze strony internetowej Szkoły Podstawowej  w Sokolnikach pobieracie zakres materiałów edukacyjnych do opanowania.

◦     Stosujecie się do wyznaczonego przez nauczyciela terminu opanowania treści nauczania.

◦     Kontaktujecie się bezpośrednio z nauczycielem za pomocą maila klasowego  lub innego ustalonego z wychowawcą lub nauczycielem.

◦     Codziennie zapoznają się z informacjami przekazywanymi przez wychowawcę, nauczycieli.

◦     Nauczyciele przekazują wam instrukcję z poleceniami, numerami stron z podręczników, linkami do filmów, platform edukacyjnych  innych zbiorów edukacyjnych.

◦     Obowiązuje was dotychczasowy plan lekcji. Czyli jeśli np. we wtorki macie j.polski, matematykę, biologię i technikę od nauczycieli tych przedmiotów dostaniecie materiały do nauki.

◦      Dopuszcza się zmianę w organizacji zajęć wychowania fizycznego akceptowane są codzienne aktywności uczniów, które planuje i przekazuje do realizacji uczniom nauczyciel tego przedmiotu. nauczyciele wf mogą zlecić wam codziennie 10 minutową aktywność – wtedy lekcja ta wypada z planu.

◦     Nauczyciele informują was o tym, które zadania będą podlegały ocenie i jak należy je udostępnić, by zostały ocenione.

◦     Ucząc zdalnie, oceniamy zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami zawartymi w statucie.

◦    Ze względu na specyficzną sytuację, oceniane będą przede wszystkim

prace pisemne – testy, sprawdziany, wypracowania, zadania, ćwiczenia – stworzone samodzielnie przez ucznia i przesłane nauczycielowi do weryfikacji w ustalony z nim sposób;

inne wasze wytwory związane z aktywnością edukacyjną  - prace plastyczne, doświadczenia, eksperymenty, nagrania recytacji, śpiewu, czytania, prezentacje multimedialne, kreatywne notatki i każde inne formy wizualne czy też dźwiękowe dokumentujące waszą pracę w sposób ustalony z nauczycielem

    

◦     Macie prawo do konsultacji z nauczycielami. O sposobie kontaktu poinformuje was wychowawca.

◦     Pamiętajcie, by korzystając z zasobów Internetu, nie naruszać praw autorskich twórców tekstów i innych materiałów.

◦     Mamy obowiązek pracować nie tylko z komputerem, telewizorem czy tez telefonem – musimy odnosić się do podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów przedmiotowych.

◦     Pracujemy w odpowiednich warunkach. Pamiętajcie o porządku na biurkach czy tez stolikach. Pozbierajcie z nich zbędne rzeczy, które mogą was rozpraszać. Nie pracujcie zbyt długo, patrząc na ekrany.

◦     Realizacja zadań edukacyjnych jest obowiązkowa.

WAŻNE !

Jeżeli uczeń, rodzic nie ma możliwości wydrukowania kart pracy w domu służymy pomocą, można je odebrać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem lub wychowawcą.

  W sytuacjach wyjątkowych, w razie braku dostępu do Internetu lub z innych   powodów uniemożliwiających kształcenie na odległość istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego.

W razie pytań, jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z nauczycielem, wychowawcą lub pod nr. tel.  505080289

W przypadku pojawienia się  zmian dotyczących kształcenia na odległość niezwłocznie zamieścimy informacje na stronie internetowej szkoły.
 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolnikach

 przekazuje informuję zamieszczoną w dniu 16.03.2020 roku na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:

http://www/oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/258-egzamin-osmoklasisty/971-e8-zadania-do-powtorki-przed-egzaminem

Od 16 marca do 10 kwietnia, w dni powszednie, znajdziecie – na naszej stronie oraz na stronach internetowych wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych – zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie przygotowaliśmy dla Was zadania z:

· języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII

· matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy 

VII i VIII

· języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności. 

Zadania będziemy publikować codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich – ok. godz. 15:00. Przez pierwsze dwa dni w każdym zestawie – oprócz samych zadań – znajdziecie  kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych. Każdego dnia rozwiążcie tyle zadań, ile macie ochotę. To nie jest ani klasówka, ani egzamin.


 


 

INFORMACJA O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Szanowni Rodzice

 • zajęcia w naszej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 • Uczniowie otrzymali od nauczycieli poszczególnych przedmiotów zakres materiału do zrealizowania w okresie zawieszenia zajęć

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
 
Jawny Rejestr Zbiorów Danych 


Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sokolnikach polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szkole prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych.
Rejestr w formie papierowej jest udostępniony do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych (Sokolniki 76, 42-320 Niegowa) 
Inspektorem Danych Osobowych jest Polak Małgorzata, 
nr telefonu 692654986
 
 WAŻNE  TELEFONY

112 - Europejski Numer Alarmowy 
- w Polsce połączenia odbiera 
Straż Pożarna - 998
i Policja - 997

Telefony ratunkowe:
nad wodą: WOPR - 601100100
w górach: TOPR - 601100300 / 182034444
GOPR - 985 / 601100300

Grupy GOPR:
Beskidzka - 338296900
Bieszczadzka - 134632204
Jurajska - 343152000
Karkonoska - 757524734
Krynicka - 184777444
Podhalańska - 182676880
Wałbrzysko-Kłodzka - 748423414
 


 
    Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RODN "WOM" w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów "Wybieram zawód dla siebie - Informator o szkolnictwie branżowym" z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego (rok szkolny 2019/2020). 
   Link do wyszukiwarki https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod
 
 
 


 
Uczennice klasy III Gimnazjum zajęły I miejsce

 w VI FESTIWALU  KULINARNYM  UCZNIÓW KLAS  GIMNAZJALNYCH
 
 
 
 

 
 
 


 
 
W XIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
 "Szopka Bożonarodzeniowa" 
II miejsce zajął  uczeń klasy III Jakub Popiół. 
Konkurs ten organizowany był przez Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej pod patronatem Wójta Gminy Poczesna. 
 
 
 
                      
 
     
 
 


  Jeden grosz znaczy niewiele,
 ale Góra Grosza jest największa na świecie.

       Jak co roku, na przełomie listopada i grudnia w szkole 
i w przedszkolu odbyła się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. 
     Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną - w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Jednak najważniejszym celem tej akcji jest pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. 
 
 
     
 
                                           
 
 


8 listopada 2017 roku uczniowie klasy 1-3 przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Śniadanie daje moc".
Zależało nam, aby wspólnie przygotowany i spożyty posiłek  połączyć z przypomnieniem przede wszystkim ważnej roli śniadania, zwłaszcza dla młodych, rozwijających się organizmów, ale także zasad zdrowego odżywiania, wartości odżywczych warzyw, owoców i wybranych produktów. 

     

     

     

    
 

 
Po przygotowaniu kanapek uczniowie wybrali dwie 
najciekawsze kanapki.
 
10 listopada 2017 roku 
 
spotkaliśmy się z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli rosyjskiej, pruskiej i austriackiej, Polska znów stała się wolnym państwem. Kłaniamy się nisko tym wszystkim, którzy do Polski szli 
i nigdy nie doszli, tym, których groby rozsiane są po całym świecie, 
i tym, którzy grobów w ogóle nie mają. Bohaterowie Powstania Kościuszkowego, kampanii napoleońskiej, Powstania Listopadowego 
i Wiosny Ludów - to Was dziś wspominaliśmy. Powstańcy styczniowi, zesłańcy syberyjscy, legioniści I-ej wojny światowej, męczeńskie ofiary najstraszliwszej zbrodni w dziejach ludzkości II-ej wojny światowej, 
to Wam dziś oddaliśmy hołd.  


PODZIĘKOWANIE  DLA:
 
LEKARZA WETERYNARII
PANA MICHAŁA KUSAJA
ZA PRZEKAZANIE DLA SZKOŁY
MAPY "EUROPA MAŁEGO ODKRYWCY"
 
PANA SLAWOMIRA ŁAPAJA
ZA PRZEKAZANIE DLA SZKOŁY
''MAPY FIZYCZNEJ ŚWIATA''
 
FIRMY RAMPLAST SP.Z.O.O.
ZA PRZEKAZANIE DLA SZKOŁY
LEKTUR SZKOLNYCH
 
PANA MIROSŁAWA ZAWISZY
ZA PRZEKAZANIE DLA SZKOŁY
''MAPY FIZYCZNEJ EUROPY''
 
FIRMY VOLUNTA
ZA POMOC W POWIĘKSZENIU KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 
FIRMY GAJA
ZA POMOC W POZYSKANIU FUNDUSZY
NA ZAKUP MAP GEOGRAFICZNYCH
              W dniach 20 i 21 lutego 2016 roku w naszym przedszkolu i w szkole podstawowej odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka.
 
 
 
 
 

             Babcia i Dziadek, to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci przygotowały dla nich przedstawienia. Licznie przybyli goście zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć  i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. 

           Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!
 
Dziadkowie i Babcie przekazali na potrzeby szkoły dar w kwocie 870 zł. za który zostały zakupione mikrofony. Mikrofony będą służyły naszym uczniom podczas uroczystości szkolnych.
 
Serdecznie dziękujemy!!!     16 maja 2014 roku w Gminnym Ośrodku w Lelowie odbyło się przesłuchanie młodych talentów. Uczestniczyli w nich uczniowie z różnych gmin. Naszą szkołę reprezentowały:
- Anna Grabowska w utworze "Nieodkryty ląd" Marty Podulki,
- Magdalena Sosnowska w utworze "Kiedy nie śpią sny" 
  Justyny Bojczuk,
- Aneta Grabowska w utworze "Kiedy nie ma w nas miłości" 
  zespołu Łzy.
W dniu 1 czerwca 2014 roku na placu szkolnym przy Gimnazjum w Lelowie odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka. Podczas pikniku na scenie można było zobaczyć występ laureatów II Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Gminy Lelów oraz gmin sąsiadujących: Irządze, Koniecpol, Niegowa, Szczekociny.
Laureatkami z naszej szkoły zostały: Magdalena Sosnowska, Aneta Grabowska uzyskały one II miejsce. Aneta Grabowska została wyróżniona.
PROJEKTY EDUKACYJNE

        W roku szkolnym 2013/2014 gimnazjaliści klasy II stanęli przed nowym wyzwaniem. Maja oni obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
          Wszystkie grupy sumiennie i efektywnie pracowały. Każda grupa zakończyła swoją pracę publiczną prezentacją, w obecności zaproszonych nauczycieli oraz rodziców.
               Wybrano następujące tematy projektu:
1. Śladami wybranych noblistów z dziedziny chemii.
2. Piastowie na tronie Polski.
3. Husaria w skrzydłach chwały.
4. Porównanie architektury romańskiej i gotyckiej.
5. Planety Układu Słonecznego.
6. Murale w Północnej Irlandii, żywa lekcja historii.

     
W dniu 11 lutego 2014 roku została utworzona pracownia językowa, która obecnie jest pod opieką pani Justyny Dysy. Inicjatorem i pomysłodawcą była pani dyrektor - Danuta Suszalska. Pracownia powstała przy bardzo dużym udziale Rady Rodziców. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie z gimnazjum zdobyli wyróżnienie w VIII edycji konkursu "Mistrz Polski Młodych Ekonomistów" za co otrzymali 2000 zł. Wygrana ta została przekazana na wyposażenie tej pracowni.
    
 

 
 
 
 
 


      W roku szkolnym 2012/13 odbywała się X edycja Ogólnopolskiego Konkursu poetycko – plastycznego im. Karoliny Kózkówny. W tym roku także i nasza szkoła została zaproszona do uczestnictwa w tym Konkursie. Zaproszenie otrzymaliśmy od ks. Kustosza sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.  Bardzo wiele prac uczniów naszej szkoły zostało wysłanych do Woli Radłowskiej – miejsce gdzie zebrała się Komisja oceniająca wszystkie prace. Komisja orzekła, iż pierwsze miejsce w kategorii klasy IV – VI Szkoły Podstawowej zajęła uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach Wiktoria Kostrzejowska. Uczennica ta została wcześniej poinformowana i jednocześnie zaproszona wraz z panią dyrektor, nauczycielem opiekującym się i rodzicami do szkoły w Woli Radłowskiej, gdzie podczas uroczystego zakończenia tego konkursu miała odebrać nagrodę. 21 lutego 2013r. w Woli Radłowskiej odbył się finał X edycji Konkursu Poetycko – Plastycznego, podczas którego zostały wręczone wszystkie nagrody, a także ukazane – w przedstawieniu – życie Karoliny Kózki.
      
 
 
KOLĘDNICY
 
          "Przybieżeli do Betlejem pasterze...". Z tą kolędą na ustach w dniu 16-17 stycznia kolędnicy odwiedzili niemal każdy dom w Sokolnikach i Zagórzu, do którego ich zaproszono. W rolę postaci biblijnych wcieliła się jak co roku klasa I gimnazjum. Mieszkańcy przyjęli ich bardzo ciepło i serdecznie. 
    
 
         Młodzi artyści w scenie mitycznej o stworzeniu świata
 
     Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak powstał świat, Ziemia, Księżyc i gwiazdy? Skąd się wzięły rośliny i zwierzęta? Czy życie na Ziemi wygląda obecnie tak samo, jak na początki?
       Ludzie od wieków zadają sobie podobne pytania i próbują  na nie odpowiedzieć. Istnieje wiele różnych mitów i opowieści mówiących o początku świata. Pochodzą one z innych religii i wierzeń.
       W dniu 15 listopada 2012 roku uczniowie klasy V na lekcji języka polskiego zaprezentowali swoje talenty aktorskie. Przedstawili scenę "Powstania świata" według mitologii słowiańskiej pochodzącej z końca XIX wieku. W dramie wcielili się w Boga i Diabła. Odgrywali role bohaterów mitu nie używając słów, lecz posługując się jedynie mimiką i gestykulacją. Dopełnieniem były stroje i rekwizyty samodzielnie i pomysłowe przygotowane przez młodych artystów. Było ciekawie!
 
 
 
 
 
 
 
 
11 listopada
 
     W dniu 12 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia a okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie w montażu słowno - muzycznym przypomnieli drogę Polski do wolności. Część artystyczną przygotowała klasa II gimnazjum pod kierunkiem
p. Renaty Bańskie, p. Ewy Szewczyk i p. Sylwii Pado. Panie zadbały o odpowiedni nastrój - przyciemnione światło i dekorację.
       Wszystkim uczestnikom uroczystości spodobał się pomysł wspólnego śpiewania kilku pieśni żołnierskich, co ułatwiła projekcja tekstu na dużym ekranie.
       Nie zabrakło także oprawy plastycznej - wersy piosenek  pojawiały się na bardzo dobrze dopasowanych ilustracjach. Piosenką przewodnią był utwór Czerwonych gitar pt. "Biały krzyż". Oto jego fragment:
 
... Jak myśl sprzed lat.
Jak wspomnień ślad
Wraca dziś
Pamięć o tych, których nie ma.
 
Bo nie wszystkim pomógł los
Wrócić z leśnych dróg,
Gdy kwitły bzy.
W szczerym polu biały krzyż
Nie pamięta już
Kto pod nim śpi...
 
       Coroczne świętowanie 11 listopada jest ważne dla całej społeczności szkolnej. Ta uroczystość jest okazją do przypomnienia tragicznych losów naszej Ojczyzny i jej naznaczonej krwią drogi do odzyskania wolności.Trudów i poświęcenia wielu istnień ludzkich. Zgadzamy się ze słowami wypowiedzianymi na koniec przez panią dyrektor szkoły: "... to była kolejna żywa lekcja historii".
 
 
 
 
 
 
26 października 2012 roku w naszej szkole odbył się Dzień Samorządności. Wszystkie klasy pokazały swoje talenty artystyczne. W szczególności klasa II gimnazjum, która muzycznie pokazała nam skecz o szkole.
 
 

25 października 2012 r. to pamiętna data dla Pierwszoklasistów.

W tym dniu w murach Szkoły Podstawowej w Sokolnikach odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.

Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczet flagowy szkoły.
 
   

My uczniowie klasy pierwszej

Ślubujemy być dobrymi Polakami

Obiecujemy pilnie się uczyć i wzorowo zachowywać

Dbać o dobre imię naszej klasy i szkoły

Być dobrymi kolegami

Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

                                        ŚLUBUJEMY

Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor było tylko tego potwierdzeniem. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie słodkich upominków.  

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech,
a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

 

Zostali przyjęci do naszej braci uczniowskiej
 
W październikowy czwartek w naszej szkole odbyło się pasowanie (kocenie) uczniów klasy I gimnazjum. Kocenie zorganizowała klasa II. Dla pierwszaków było to niezapomniane przeżycie. Na początku każdy z klasy I musiał wypić „pyszne” mleczko. Zadania przygotowane przez klasę II były zabawne i dopisywały humorem. Na koniec  wszyscy uczniowie bawili się świetnie na dyskotece.
 
  

 
  
 
Nasza piesza wędrówka
         Dnia 28 września 2012 roku odbyła się piesza wycieczka do Dzibic i Dobogoszczyc. Celem
 wycieczki było: poznanie ciekawych miejsc pod względem przyrodniczym i krajoznawczym, rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego, zdrowego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie sprawności fizyczne, integrowanie uczniów z różnych klas.
         Wycieczka była zorganizowana przez wychowawców klasy: VI Szkoły Podstawowej oraz klasy I i II Gimnazjum w Sokolnikach.
         Uzbrojeni w aparaty fotograficzne, wyposażeni przez rodziców w prowiant ruszyliśmy spod szkoły o godzinie 9.00. Wędrowaliśmy polną drogą przez Dobrogoszczyce w kierunku Dzibic. Droga ta biegła wśród malowniczych pól. Zatrzymaliśmy się na niej kilka razy, by podziwiać rozciągające się przed nami widoki.
 
   
 
   
 
         Kiedy nadszedł czas na zasłużony odpoczynek i posiłek zatrzymaliśmy się w Dzibicach. Jest to mała miejscowość, większość uczestników wycieczki była tu po raz pierwszy. Nasi chłopcy przygotowali ognisko. Wszyscy piekli kiełbaski, rozmawiali, odpoczywali. Wypoczęci, posileni i pełni wrażeń, rozpoczęliśmy „sesję zdjęciową”. Ci,  z uczestników którzy mieli aparat fotograficzny  ruszyli „do boju”. Wszystko, co nas otaczało, okazało się bardzo ciekawe. Drzewa, kwiaty, owady, na co dzień nie przyciągające naszej uwagi, stały się teraz interesujące. Wszyscy znaleźli coś dla siebie zajmującego. Wielu z nas znalazło sporo grzybów. 
        Kiedy nadszedł czas powrotu do domu ruszyliśmy do najbliższego przystanku autobusowego, gdyż do szkoły wracaliśmy autobusem. Dotarliśmy na miejsce o 15.00. Byliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi z naszej wyprawy. 
       Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Pogoda nam dopisała. Był piękny, słoneczny dzień. Mogliśmy podziwiać ostatnie tego roku uroki lata. Poznaliśmy ciekawe i malownicze zakątki gminy Kroczyce. 
 
ORLIK JUŻ OTWARTY
 
27 kwietnia w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego w tym roku w gminie Niegowa, Orlika. W ramach kompleksu powstało boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (piłka siatkowa, koszykówka, tenis) oraz wielofunkcyjny budynek sanitarno-szatniowy z pomieszczeniami gospodarczymi. Wszystko jest ogrodzone i oświetlone oraz wygląda bardzo nowocześnie i okazale. Gościliśmy w tym dniu wiele znakomitych gości m.in. pana wójta Krzysztofa Motyla, przewodniczącą Rady Gminy panią Zofię Kasznia, wicemarszałka województwa pana Mariusza Kleszczewskiego, księdza proboszcza, burmistrza Myszkowa pana Włodzimierza Żaka, przedstawicieli starostwa: pana Mariana Szczerbaka i panią Jadwigę Skalec, burmistrza Żarek pana Klemensa Podlejskiego oraz asystenta senatora Jarosława Laseckiego pana Łukasza Liwocha a także radnych gminy Niegowa i mieszkańców Sokolnik. Po wielu przemówieniach i okolicznościowych życzeniach, ksiądz proboszcz poświęcił nowo oddany obiekt a uczniowie naszej szkoły przedstawili nową wersję Kopciuszka. Aby tradycji stało  się zadość, po oficjalnej części chętni goście oddali "chrzestny" strzał na bramkę po czym wszyscy udali się na poczęstunek.
 
Bardzo cieszymy się z posiadania takiego obiektu. Korzystanie z niego dostarczy nam wiele radości i zapewni lepszy rozwój poprzez nabywanie większych umiejętności oraz rozwijanie talentów.
 
 
        
          

 


"Magia i czary, czyli przedszkolne Andrzejki"
 
Kiedyś uważano listopad za miesiąc magiczny, niezwykły. I właśnie dlatego wszyscy ludzie wykorzystywali ten czas na wróżby, które miały przepowiadać przyszłość. Magiczne spotkanie z rodzicami, które odbyło się w naszym przedszkolu 30 listopada było pełne wróżb, radości i zabawy. Dzieci w wielkim skupieniu czekały na moment, kiedy z płynnego wosku utworzy się jakaś nieznana figurka. W blasku świec odbywały się wesołe zabawy z butami, serduszkami, talerzami. Rodzice uczestniczyli w konkursach i zabawach. Było nastrojowo i bardzo radośnie.  

 
  
 
  
 
 
 

 
      25 października odbyło się w przedszkolu pasowanie na przedszkolaka. Dzieci bardzo starannie przygotowały się do złożenie pierwszej uroczystej przysięgi, której świadkami byli rodzice. Pasowania dokonała pani Dyrektor przy pomocy magicznego ołówka. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały dyplomy okolicznościowe oraz drobne upominki.
       Uroczystość przybrała wesołą formę. Były także piosenki i wiersze oraz spotkanie przy słodkim poczęstunku Mniam, Mniam!!!
 
        Treść przyrzeczenia:
 
        Będę pomagał młodszym kolegom,
        Będę starał się być dobrym przedszkolakiem,
        Będę dbał o porządek w sali,
        Będę używał słów; proszę, dziękuję, przepraszam,
        Będę chętnie chodził do przedszkola.
 
 
 
Pasowanie było bardzo podniosłe i wyjątkowe. Sprawiło dużo radości dzieciom, ale także rodzicom.

                             
Dnia 21 października 2011 roku odbyła się w naszej szkole Akademia Papieska, z racji liturgicznego wspomnienia naszego nowego błogosławionego - Jana Pawła II. Wzięły w niej udział dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a nawet z przedszkola. Akademia ta była z jednej strony dziękczynieniem za beatyfikację naszego papieża, a z drugiej zapoznaniem dzieci z życiem naszego nowego błogosławionego. W czasie akademii chórek śpiewał pieśni, które w jakiś sposób kojarzą się nam z papieżem. Pieśni przeplatały się z wiadomościami dotyczącymi papieża czytanymi przez uczniów.  
 
 
 
 

 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sokolnikach w dniu 11 października 2011 roku przyjęła uczniów klasy pierwszej do grona braci uczniowskiej potwierdzając związane z tym przywileje jak i obowiązki. Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawcy zaprezentowali program artystyczny. Następnie pani dyrektor szkoły dokonała pasowania uczniów. Po uroczystym pasowaniu wręczono im dyplomy upamiętniające to wydarzenie i upominki "Rogi obfitości" przygotowane przez rodziców.
 
 
 
 
 
 
 
 

KICI, KICI MIAU
 
3 października 2011 roku w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy I gimnazjum. Klasa II wraz z wychowawcą  przygotowała program imprezy. Aby pierwszoklasiści zasłużyli sobie na przyjęcie w poczet braci uczniowskiej naszej szkoły musieli wykazać się zręcznością i odwagą. Klasa II przygotowała następujące zadania:
- picie "pysznego mleka",
- pokaz mody dla chłopców,
- zaręczyny i ślub,
- jedzenie "pysznego" deseru z zawiązanymi oczami,
- prowadzenie zajęć z aerobiku.
Po wykonaniu zadań zaprosiliśmy uczniów gimnazjum na dyskotekę. Otrzęsiny były udane a dyskoteka jeszcze bardziej.
 


  
   

 
 
                    30 września klasy gimnazjalne uczestniczyły w apelu      poświęconym prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Apel ten miał na celu przekazanie uczniom podstawowych informacji na temat Unii Europejskiej. Była to dla wszystkich bardzo ciekawa lekcja historii.
 
 

W tym samym dniu klasy od III do VI szkoły podstawowej wybrały się na wycieczkę do Dzibic. Na miejscu chodzili po skałkach, piekli kiełbaski i grali w piłkę. Podziwiali jurajskie krajobrazy.
 
 
       
 

         30 września w naszej szkole, jak i w całej Polsce obchodzony był "Dzień chłopaka"
W tym dniu najważniejsi byli Oni - chłopcy. Z tej okazji dziewczyny z poszczególnych klas pamiętając o swoich kolegach podarowali im małe upominki. Jednak najlepiej spisały się uczennice klasy trzeciej gimnazjum, które na ten dzień upiekły tort oraz rożnego rodzaju pyszne ciasta. Nie było chyba w tym dniu chłopaka, który nie otrzymałby życzeń, bądź małego prezentu, w końcu dzień chłopaka jest raz w roku.
  

 


 
Święto"Pieczonego ziemniaka"
 
 
      W piękne, ciepłe i słoneczne wrześniowe oraz październikowe dni uczniowie naszej szkoły organizowali "pieczonki" klasowe.  Dziewczęta przygotowały garnki a chłopcy rozpalali ogień i pilnowali, żeby wszystko dobrze się upiekło a jednocześnie nie spaliło. Ziemniaki upieczone w ognisku smakowały, jak potrawy z najlepszej kuchni świata.
 
 
       Przedszkole również miało swoje święto "Pieczonego ziemniaka" połączone z festynem rodzinnym.W ogrodzie przedszkolnym odbyły się wspólne zabawy, konkurencje po których nastąpiło "smakowanie pysznych pieczonek". Przed zabawą na placu przedszkolnym odbyła się prezentacja umiejętności aktorskich przedszkolaków. Dzieci wystawiły przedstawienie kukiełkowe "Leśne duszki i grzyby". Wszystkie kukiełki zostały wykonane przez rodziców. Śpiewano również jesienne piosenki, dzieci zaprezentowały umiejętności taneczne. Każdy przybyły na uroczystość rodzic, przyniósł do kącika przyrody Dar Jesieni. Były piękne bukiety, warzywne stworki, orzechy i mnóstwo innych okazów przyrodniczych.
 

 
 
 
 
 
 
Wśród bogów greckich ...
          W dniu 11 października 2011 roku uczniowie klasy piątej na lekcji języka polskiego wcielili się w rolę postaci mitycznych.
           W śród bogów greckich byli: Zeus i Hera, Demeter, Hades, Ares, Atena, Hefajstos, Apollo i Artemida.
         Przeprowadzono konferencję prasową z udziałem postaci z mitologii. Dziennikarze zadawali pytania związane z wydarzeniami z życia bohatera mitu, jego przygód i marzeń. Bogowie prezentowali swoje atrybuty i szaty. 
            Następnie wszyscy świetnie bawili się na gorze Olimp. Były tańce i zabawy. Przygrywała muzyka grecka. Można też było zasiąść na tronie Zeusa - boga wszystkich bogów oraz skosztować ambrozji i nektaru.
 
 
               
 
 


 
  
    
 
 
 
 


 
Dzień Babci i Dziadka
 
Dziewiątego lutego w szkole podstawowej obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Na tę uroczystość licznie przybyli zaproszeni dziadkowie i babcie naszych uczniów. Szanownych gości powitała Pani Dyrektor skłądając im najserdeczniejsze życzenia. Uczniowie klas I-III dziękowali babciom i dziadkom za ich troskę oraz miłość deklamując wiersze i śpiewając piosenki w przygotowanym programie artystycznym.
Klasa V wystąpiła przed babciami i dziadkami wystawiając bajkę pt. ''Kopciuszek'', natomiast klasa IV zaprezentowała pełne śmiechu przedstawienie kabaretowe ''Familiada''. Na zakończenie występów artystycznych, ucznnica klasy IV- Kamila Madej zaśpiewała piosenkę ''Pomaluj mój świat''. Wszyscy uczniowie odśpiewali drogim gościom tradycyjne 100 lat i obdarowali ich prezentami. Otrzymali czerwone serduszko, jako znak dziecięcej miłości, wykonane przez uczniów w czasie zajęć na świetlicy pod kierunkiem pani Renaty Bańskiej.
Przy ciastku, kawie i herbacie wszyscy wracali wspomnieniami do czasów swoich szkolnych lat, gdy byli w wieku swoich wnuków.
 
 
 

 
  
Gminny Konkurs Kolęd
 
Tradycyjnie do udziału w tym konkursie było bardzo dużo chętnych. Dlatego tez zorganizowano najpierw etap szkolny konkursu, w którym udział wzięli: Oliwia Łapaj, Zuzanna Okulińska, Zuzanna Reiter, Gabriela Stecz, Klaudia Łapaj, Szymon Klimek, Dominika Ledwoch, Magdalena Sosnowska, Janusz Łapaj, Magdalena Morel, Dominika Kasznia.
Wszyscy zaśpiewali bardzo pięknie, ale nie wszyscy mogeli pojechać do Niegowy. W drodze eliminacji na szczeblu gminnym w konkursie udział wzięli i zdobyli nagrody:
 
szkoła podstawowa:
 
Oliwia Łapaj- I miejsce
Magdalena Sosnowska- I miejsce
Kamila Madej- udział
Dominika Ledwoch- udział
 
Oliwia Łapaj i Magdalena Sosnowska zostaly zakwalifikowane do prestiżowego przesłuchania w Boronowie.
 
gimnazjum:
 
Magdalena Morel- II miejsce
Janusz  Łapaj- udział
Dominika Kasznia- udział
 
 

 
  

Kolędnicy

 

Święta, święta, święta … to wspaniały czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi, który zazwyczaj staje się preambułą (wstępem) do wejścia w Nowy Rok. Ludzie często zastanawiają się, co ten rok przyniesie, czy będzie szczęśliwy i radosny? Aby ich trochę podnieść na duchu i życzyć im wszystkiego dobrego, w polskiej tradycji istnieje zwyczaj tzw. kolędowania. Kolędnicy – bo tak nazywa się osoby przebrane za postacie biblijne, wędrują grupą „od domu do domu”, niosąc dobrą nowinę i śpiewając kolędy. Również nasi uczniowie co roku podtrzymują tą tradycję i starają się godnie ją kontynuować. W tym roku ten zaszczyt przypadł w udziale klasie I gimnazjum, której uczniowie przebrani w przepiękne stroje przygotowane wspólnie z rodzicami, za co im serdecznie dziękujemy, w dniu 12-13 stycznia odwiedzili niemal każdy dom w Sokolnikach i Zagórzu.
 
    
 

Mieszkańcy przyjęli ich ciepło i serdecznie,
nierzadko częstowali słodkościami i napojami.

 

Wszystkim, którzy się zaangażowali
w to przedsięwzięcie, dziękujemy i mamy
nadzieję, że w przyszłym roku również
uda się go zorganizować.
 
 
 
 
 

 
 

Pięknym i jakże wymownym symbolem Świąt Bożego Narodzenia są jasełka bożonarodzeniowe.

W związku z tym w dniu 22 grudnia 2010 roku uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sokolnikach wraz z panią Anetą Frej i ks. Stanisławem Kostuchą przedstawili montaż słowno - muzyczny pod hasłem: „Nie było miejsca dla Ciebie”.

Jasełka miały na celu ukazanie problemów, które dotykają współczesną rodzinę, tj. problem alkoholizmu, narkomanii i zabieganiem o sprawy materialne.
 
                                         
 

Uczniowie chcieli pokazać, że w takich rodzinach Jezus – Syn Boży nie ma miejsca, bo serca takich ludzi są zagłuszone przez to co oferuje im współczesny świat. Takie rodziny są biedne, takie rodziny żyją w grzechu i ich serca zamknięte są na Boga.

 

Dlatego też uczniowie przypomnieli nam, że choć człowiek upada, oddala się od Boga poprzez grzech to i tak jest ciągle kochany swojego Stwórcę. I tylko od niego zależy czy chce się nawrócić i pokochać na nowo swojego Pana i Boga – Odwieczną Miłość.

Nie dajmy się więc zamknąć w jarzmie codziennego życia, właściwie spójrzmy na swoje cierpienia, upokorzenia i krzywdy, których doznajemy. Dostrzegajmy swoją rodzinę, obowiązki i pracę, na nowo zapalajmy w naszych sercach blask dobroci i miłości.

 

W ten sposób odnajdziemy Boga i uwierzymy Jego wielką miłość.
 

Na koniec uczniowie złożyli wszystkim Bożonarodzeniowe życzenia symbolicznie dzieląc się kruszyną białego opłatka.

 

Również pani dyrektor życzyła wszystkim dobrych, pełnych miłości i otwartych na nowonarodzonego Zbawiciela serc.

Niech więc radość i nadzieja opromienią Nasze serca.

Niech narodzi się w nas Zbawiciel.

Niech owe przesłania zagoszczą w naszych rodzinnych domach.

 

Spotkanie to pozwoliło poczuć w naszej szkole rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne świętowanie narodzin Jezusa – Syna Bożego.

 

 
  
 
Już od dziś w naszej galerii możesz zobaczyć aktualne zdjęcia klas
 
 
 
 

 
 

Mikołajki

 

6 grudnia prawdziwy, a jednocześnie niezwykły Mikołaj w towarzystwie Śnieżynek   wręczył prezenty wszystkim grzecznym dzieciom w przedszkolu i szkole.

 
 
 
 
 

 
 
 
   Pasowanie uczniów klas pierwszych na uczniów szkoły podstawowej
 
                Kilka  tygodni  wcześniej  rozpoczęły  się  przygotowania.  Pierwszacy  poznawali  szkołę,  kolegów, 
                zaznajamiali    się   ze  swoimi prawami i obowiązkami, wdrażali się do wspólnego życia w  społeczności
                szkolnej. Pomagali  im w tym  starsi  koledzy, wychowawczyni, pracownicy szkoły i oczywiście rodzice.
                Wreszcie 26 listopada nadeszła upragniona, długo oczekiwana chwila.  Jej  Świadkami byli rodzice,
               rodzeństwo,  pani  dyrektor,  nauczyciele  oraz  pozostali  uczniowie  szkoły  podstawowej.  Do  pięknie 
               udekorowanej sali gimnastycznej weszły, w strojach galowych dzieci z klasy pierwszej. Został uroczyście
               wprowadzony Sztandar Szkoły. Następnie odśpiewano Hymn Polski. Pani dyrektor przywitała przybyłych
                gości. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Dzieci z klasy I i II pięknie zaśpiewały piosenki
               i pokazały swoje  zdolności  recytatorskie.  Punktem  kulminacyjnym całej  uroczystości był sam akt
               ślubowania i pasowania na ucznia. Po tych wspaniałych występach dzieci otrzymały prezenty a następnie
               udały się na zasłużony poczęstunek, przygotowany przez niezawodnych rodziców.
           

          
                 Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w

               murach naszej szkoły! Zostaliście nowymi członkami, naszej wielkiej szkolnej rodziny!
 
 
                
 
 
 
 
 
 

 
 

         16 listopada w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klasy I gimnazjum.

         Klasa II razem z wychowawcą przygotowała program tej imprezy. Aby pierwszoklasiści zasłużyli sobie na przyjęcie w poczet braci uczniowskiej naszej szkoły, musieli wykazać się zręcznością i odwagą.

 

         Dla pierwszaków przygotowano wiele ciekawych i śmiesznych zadań m. in:

- picie    mleka    ( mleko   doprawione solą),

- jedzenie      „pysznego”     deseru      zawiązanymi oczami

- „golenie” zarostu z bitej śmietany,

- wykonanie makijażu, wiązanie krawata.

 

Chętnych do udziału w poszczególnych konkurencjach wybierali uczniowie klasy II. Na koniec pani dyrektor Danuta Suszalska dokonała ceremonii pasowania na ucznia Gimnazjum.

Cała impreza była bardzo udana a jej uczestnicy bardzo zadowoleni. Po raz kolejny uczniowie przekonali się, że dobra organizacja i pomysł to recepta na sukces.

 

Aby osiągnąć cel, ważne jest zaangażowanie całej społeczności klasowej, przekonanie o konieczności podejmowania działań zespołowych, potrzeba solidarności klasy z jednoczesnym zachowaniem indywidualnej odrębności.

 
 
 
 
               
 
              
 
 
 
 
 

 
 
 
W czwartek, 11 listopada, w naszej szkole odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci wysiedlonych
z   Warszawy  po  powstaniu  warszawskim.  Inicjatorem  akcji  był  Zbigniew  Wysocki,  który  po   wygnaniu   znalazł
s chronienie  w budynku tutejszej szkoły.

 

 

„Regionalne miejsce pamięci narodowej powstania warszawskiego 1944. Tu w starym budynku, wówczas Powszechnej Szkoły Podstawowej w Sokolnikach, pochłoniętym przez pożar, kwaterowała w okresie od października 1944r. do marca 1945r. grupa uczestników powstania wygnanych z Warszawy po jego upadku . Za dach nad głową odwdzięczali się czym potrafili i jak mogli, ale najpełniej, bo symbolicznie, odwdzięczyli się, wystawiając jasełka bożonarodzeniowe oraz inscenizację niepodległościową  powtarzane ku ludowemu upodobaniu. ”

 

Te słowa możemy przeczytać na tablicy pamiątkowej odsłoniętej 11 listopada przez Zbigniewa Wysockiego  w podzięce za życzliwość  sokolnickiej społeczności.

Zbigniew Wysocki trafił do Sokolnik po upadku powstania warszawskiego. Wówczas to wysiedlono z Warszawy ponad pół miliona mieszkańców. Ludzie ci trafili w różne rejony kraju, a część z nich znalazła schronienie na terenie gminy Niegowa i w miejscowości Sokolniki.

 

„Po wysiedleniu mieszkaliśmy tutaj w Sokolnikach kilka lat. Pamiętam jak na wiosnę 1945r. pierwsze radzieckie czołgi przyjechały i wyzwalały kraj. To były same kobiety i one się ciągle pytały –„ Gdzie są ci Niemcy?”  ”-wspomina pan Zbigniew.

            Uroczystość z inicjatywy Zbigniewa Wysockiego zorganizował wójt gminy Niegowa-Krzysztof Motyl oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach- Danuta Suszalska.

 

                                    
 
 
             
 

 
W szkole zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla zwycięskich uczniów, którzy brali udział w konkursach pt.:
„Moja Gmina”, „Moja Gmina w Europie” oraz „Łamanie głowy”.
 

                           

 

Konkursy te były przeprowadzone w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy
Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”. Nagrody wręczał wójt gminy Krzysztof Motyl, dyrektor
szkoły Danuta Suszalska oraz Maria Kot koordynator projektu.

 


 
 
Wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego.
 
Gimnazjum:
 
Przewodnicząca: Kinga Łapaj, klasa III,
Zastępca: Kamil Wójcik, klasa III,
Skarbnik: Anna Kusaj, klasa II,
Sekretarz: Szymon Frej, klasa II,
 
Rzecznik Praw Ucznia: Olga Molenda, klasa III,
Zastępca Rzecznika Praw Ucznia: Magdalena Morel, klasa II.
 
 
Szkoła Podstawowa: 
 
Przewodniczący: Paweł Lipowicz, klasa VI,
Zastępca: Dominika Popiół, klasa VI,
Skarbnik: Szymon Łapaj, klasa VI,
Sekretarz: Klaudia Łapaj, klasa V,
 
Rzecznik Praw Ucznia: Weronika Kostrzejowska, klasa VI.

 
 

 
Dzień Nauczyciela
 
13 października klasa III gimnazjum z pomocą klasy II zorganizowała apel z okazji Dnia Nauczyciela.  Uczniowie przedstawili śmieszny skecz, przedstawiający część nauczycieli naszej szkoły w krzywym zwierciadle.  Wszyscy uczniowie pragnęli chodź symbolicznym kwiatkiem podziękować nauczycielom za ich trudy .
 

 

W dniu chłopaka, w naszej szkole wszyscy chłopcy dostali od swoich koleżanek śmieszne upominki. Najlepiej spisały się dziewczyny z klasy III, które swoim kolegom sprezentowały śmieszne koszulki z napisem: ’’Najfajniejsze ciacho w szkole (własność III gim)’’.

Wszystkim chłopakom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta!
 
 

 
 
Dwudziestego drugiego września, ksiądz Stanisław Kostucha zorganizował w naszej szkole wspaniałą dyskotekę. Uczniowie bawili się świetnie, grał dla nich dj Łukasz Gruszczyński. Zabawa trwała tylko do godziny dwudziestej- następnego dnia wszyscy musieli stawić się w szkole. Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom za wspaniałą zabawę!
 

Czy w tornister, czy też w teczkę,

weź wakacji choć troszeczkę.

(Wanda Chotomska)

 

W nowym roku szkolnym 2010/2011 życzymy uczniom wiele siły, odwagi i sukcesów w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności oraz radości i dużo miło spędzonych chwil wśród rówieśników i całej społeczności szkolnej.


    Dnia 9 czerwca 2010 r. uczniowie klas I-VI pojechali na wycieczkę do Częstochowy. Zwiedzili Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Nastepnie pojechali do kina Imax. Tam obejrzeli wspaniały film przygodowy pt. "Ocean przygód 3D". Była to zachwycająca podróż w głąb oceanu, poznanie zwierząt zagrożonych wyginięciem z powodu działalności człowieka.
 
                                
                     
 
   Równie przyjemną atrakcją był pobyt w restauracji Mc Donalds. Zadowolone miny dzieci w autobusie świadczyły o udanej, wspaniałej wycieczce.

 
   W dniu 8 czerwca 2010 r. odbyła się wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie. Uczestniczyli w niej przedszkolaki oraz uczniowie klas I i II. Dzieci miały wspaniałą okazję, aby zapoznać sie ze specyfiką pracy strażaka, obejrzeć nowoczesny sprzęt i wozy strażackie. Największą atrakcją była przejażdżka na sygnale wozem strażackim.
                       
                       
 
                     
 
 
   Po spotkaniu ze strażakami pojechaliśmy do Pizzerii Caprii, gdzie był posiłek oraz zabawa na dmuchanych zamkach i w Kubusiowej Krainie.
 
                          
    

     W dniu 13 maja2010 roku, o godzinie 7.30, trzydziestu pięciu uczniów naszego gimnazjum wyjechało na wycieczkę do Chorzowa. Wśród uczestników najliczniejszą, bo liczącą 14 uczniów, była klasa trzecia, następnie klasa pierwsza - 13 uczniów, klasa druga - 7 uczniów, oraz jeden uczeń z klasy szóstej. Opiekunami wycieczki były p.Irena Fogtman, p. Małgorzata Polak i p. Ola Derejczyk.
       Celem wycieczki było Planetarium. Tam uczniowie brali udział w seansie dydaktycznym z astrofizyki. Dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o gwiazdozbiorach, planetach i Księżycu.  Zwiedzili również obserwatorium i stację meteorologiczną, gdzie zapoznali się ze sposobem prognozowania pogody (temperatury i wilgotności powietrza, temperatury gruntu, opadów i siły wiatru). 
 
 
                                               
 
       Z Planetarium grupa wycieczkowa podjechała do ZOO. Tam uczniowie mieli okazję zobaczyć z bliska ciekawe zwierzęta. Byli także w kotlinie dinozaurów, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa.
       Trochę zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do domu.
  
 

 
      11 maja 2010 roku na terenie placu szkolnego zostały posadzone krzewy w ilości 80 sztuk. Na zakup materiału szkółkarskiego, Zespół Szkolno - Przedszkolny w  Sokolnikach  otrzymał  dotację  w kwocie 2915 zł. W przeprowadzeniu nasadzeń roślin uczestniczyli nauczyciele, młodzież z klasy I gimnazjum oraz pracownik administracyjny. Do akcji dołączyła się Rada Rodziców dostarczając pieniądze na zakup nawozów i ziemi.
      Nadzór nad przeprowadzeniem akcji prowadził projektant ogrodów inż. Marian Białek wraz z nauczycielami Jadwigą Szczepańczyk i Aleksandrą Derejczyk. 
      Nasza placówka po raz drugi bierze udział w akcji "Posadź swoje drzewko". Dzięki nasadzeniom plac wokół szkoły staje się piękniejszy i wzbogacony w nowe, coraz to ciekawsze rośliny, staje się wizytówką naszej placówki jak i również bazą dydaktyczną do nauczania. 
 
                           
 
  

 
 

Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.

Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polską! 
 
 
16 kwietnia uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej  (1940) oraz katastrofy pod Smoleńskiem (2010) w której zginął prezydent III RP - Lech Kaczyński z małżonką oraz 94 inne osoby znajdujące się na pokładzie samolotu: polscy politycy, dowódcy armii, duchowni, przedstawiciele polskich rodzin katyńskich, funkcjonariusze BOR-u oraz załoga. Uczniowie wraz z panią Ewą Szewczyk przygotowali krótki apel, na którym wspominaliśmy poległych oraz ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.
 Apel zakończyliśmy modlitwą oraz minutą ciszy.
 


 

31 marca uczciliśmy piątą rocznicę śmierci papieża, Jana Pawła II. Z tej okazji, ksiądz Stanisław Kostucha, oraz uczniowie klas gimnazjalnych przygotowali apel, na którym przypomnieliśmy sobie wspaniałe życie Ojca Świętego. Hasło spotkania brzmiało: "Ojcze Święty pamiętamy!". Dopełnieniem uroczystości było odtworzenie scenek z życia Jana Pawła II i odśpiewanie jego ukochanej pieśni.

 
 

   30 stycznia 2010r w  naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci i młodzieży. Zabawa była bardzo udana. Super dyskotekowe światła wirowały i błyskały - jeszcze u nas tak nie było. Z płyt płynęła taneczna muzyka, przeboje wszechczasów. Bawiliśmy się świetnie, humory dopisywały nam nawet w chwili gdy zgasło światło. Na początku panika i strach, że impreza będzie zakończona, bo prądu nie było w całej miejscowości i okolicach. Rozwiązanie znalazła nasza pani Dyrektor, która wraz z ks. Stanisławem zorganizowała bardzo szybko agregat z pobliskiego gospodarstwa. Dziękujemy państwu Lipowiczom z Sokolnik, bardzo jesteśmy radzi, że dzięki Wam brak prądu nie przeszkodził nam w zabawie.
   Muzyka zabrzmiała, dyskotekowe światła oświetliły nas w tańcu,  a poza tym w ciemnościach i przy świecach impreza trwała nadal.                                

 


 
   Dzień Babci i Dziadka  to wielkie wydarzenie w życiu szkoły. Uczniowie z klas I-III nie mieli w tym czasie zajęć dydaktycznych, przyszli do szkoły ze swoimi babciami i dziadkami. Uczniowie klas IV-VI również zaprosili swoich dziadków. Gości czekało w tym dniu wiele niespodzianek. Frekwencja dopisała - z roku na rok gościmy coraz więcej osób.
 

    22 grudnia 2009 r. uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sokolnikach pod opieką p. Anety Frej i ks. Stanisława Kostuchy, wystawili jasełka bożonarodzeniowe. Były one nieco inne od tradycyjnych jasełek. Poruszały problemy ludzi żyjących we współczesnym świecie. Tematem jasełek było przeciwdziałanie przemocy i agresji, również tej słownej, wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich na dobro drugiego człowieka. Mottem przewodnim była myśl Matki Teresy z Kalkuty, która przez całe swoje życie stawała w obronie innych. Główne hasła jasełek:
 ŻYCIE JEST DAREM BOGA
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA
TOLERANCJA
CARITAS
 MIŁOŚĆ 
 
   Dopełnieniem uroczystości były szczere, płynące z serca życzenia świąteczne, biały opłatek i kolędy. 

 
   W dniu 26.10.2009 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów kl I. Uczniowie wystąpili z krótkim programem artystycznym, a potem w obecności Pani Dyrektor, rodziców i starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów naszej szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 

 W numerze 50 Gazety Myszkowskiej z dnia 11-17.12.2009 r. ukazał się artykuł

autorstwa  pana Andrzeja Łapaja o uroczystości z okazji Święta Niepodległości
 
   "Dnia 11 listopada w 91 rocznicę Odzyskania Niepodległości obchody uroczystości rozpoczęły się eucharystią w intencji Ojczyzny, sprawowaną przez ks. kanonika Stanisława Stokłosę w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokolnikach. Na uroczystość przybyli: wójt Krzysztof Motyl, radny powiatu Mariusz Trepka, sołtysi, radni, strażacy z Dzibic ze sztandarem, delegacja NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych z powiatu zawierciańskiego i dawnego województwa częstochowskiego ze sztandarami. W kazaniu proboszcz tutejszej parafii mówił o ojczyźnie ziemskiej, akcentując tę lokalną, jaką jest gmina i parafia. Ta położona jest malowniczo na pagórkach, ze wspaniałymi widokami na jurajskie ostańce i zbiorniki wodne, ze złocistym Bukowcem jesienią i starymi kapliczkami rozsianymi po wioskach. O oprawę muzyczną podczas mszy zadbała orkiestra dęta z Bliżyc pod batutą kapelmistrza pana Henryka Nowaka.
   Część artystyczna miała miejsce w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sokolnikach. Orkiestra zagrała w pierwszej części utwory patriotyczne i wojskowe, a w drugiej biesiadne. Nastepnie młodzież tutejszego gimnazjum, przygotowana pod kierunkiem nauczycieli Języka polskiego, historii i sztuki, przedstawiła montaz słowno - muzyczny. W czasy tamtych lat wprowadziła nas "partyzantka" z 5-tej klasy szkoły podstawowej. Zebrani mieszkańcy Sokolnik, jak i sąsiednich wsi (reprezentujący wszystkie pokolenia) spontanicznie śpiewali pieśni legionowe, partyzanckie i żołnierskie. Obok strawy duchowej, była i strawa dla ciała. Dla zgromadzonych był chleb wiejski ze smalcem oraz swojska szynka".
 
 

  
Jak co roku z okazji Święta Pluszowego Misia bibliotekę szkolną zdobiły portrety misi wykonane przez uczniów oraz maskotki pluszowych  misi, a w całej szkole obowiązywał zakaz odpytywania uczniów, którzy posiadali przy sobie  misia. Ponadto uczennice z I klasy gimnazjum: Ania, Joasia i Magda przebrały się za misie i w tych  niecodziennych strojach odwiedziły przedszkole i klasy młodsze. ,,Misiaczki" zapoznały dzieci ze swoimi zwyczajami, przeczytały im ciekawą bajkę. Wspólnie z dziećmi rozwiązywały zagadki dotyczące Misia Puchatka,  Coralgola, Gumisi oraz nauczyły dzieci piosenki pt. ,,Nasze misie". Wspólnym zabawom nie było końca. W klasie III szkoły podstawowej przeprowadziły Quiz pt. ,,Co wiesz o  niedźwiedziach" zwycięzcą został Paweł Pikuła.  Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny pt. ,,Mój przyjaciel miś" - a oto laureaci:
I miejsce - Katarzyna Kusaj, Paulina Popiół 
II miejsce - Dominika Okulińska, Dominika Popiół
III miejsce - Monika Szczerba, Klasa I SP.
 
 

  
W dniu 23 września 2009 roku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Sokolnikach wybrali się na wycieczkę rowerową do Mirowa i Bobolic. Opiekunami grupy byli: ks Stanisław Kostucha oraz wychowawca klasy Małgorzata Jędruszek.

Wycieczkę poprzedziło spotkanie z Policją na temat bezpiecznej jazdy na rowerze. Wycieczka była dużym wyzwaniem dla 9-latków,  gdyż nigdy jeszcze nie pokonywali tak dużej odległości na rowerze. Sprzyjała im aura więc bezpiecznie dotarli do Bobolic, gdzie zatrzymali się na krótki odpoczynek, po czym wyruszyli w dalszą drogę. W Mirowie piekli kiełbaski przy ognisku, podglądali turystów wspinających się na wysokie skały, podziwiali widoki. Wycieczka była udana. Przyniosła uczniom  tak dużo radości, że wyrazili ochotę na kolejną taką wycieczkę wiosną przyszłego roku.